О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

541/20.09.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20. 09.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№434/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от П.И.Г. против разпореждане №6882/02.08.2017г., поста -новено по ч.гр.д.№1263/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната жалба-възра -жение вх.№19378/04.07.2017г./по същността си частна касационна жалба/, подадена от П.И.Г. срещу определение №1727/28.06.2017г., постановено по ч.гр.д.№1263/17г. по описа на ВОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е непра- вилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената частна касационна жалба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по ч.гр.д.№1263/17г. по описа на ВОС, гр.о. е по реда на чл.577, ал.1, вр. чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена от П.И.Г. частна жалба против определение №102/04.05.2017г. на съдия по вписванията при СВ-Варна, с което е постановен отказ по заявление вх.№10646/04.05.2017г. по описа на СВ-Варна.С определение №1727/28.06.2017г., постановено по ч.гр.д.№1263/17г. по описа на ВОС, частната жалба е оставена без уважение.Определението е съоб -щено на П.Г. на 30.06.2017г.Същият го е обжалвал с депозирана в срока по чл.275, ал.1 от ГПК частна касационна жалба вх.№19378/04.07.2017г. /подадена по пощата на 03.07.2017г. и наименувана „жалба-възражение”/.С разпореждане №6056/ 06.07.2017г. жалбата е оставена без движение и на страната са дадени указания за отстраняване на нередовностите й, а именно частната жалба да бъде приподписана от адвокат като бъде представено пълномощно за представителната власт на същия, да се представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК/изисквания от чл.274, ал.3 от ГПК/, както и да се представят доказателства за внасяне на дължимата по частната жалба държавна такса в размер на 15лв. по см. на ВКС/чл.275, ал.2, вр. чл.261, т.4 от ГПК/.За разпореждане №6056/ 06.07.2017г. страната е уведомена надлежно на 11.07.2017г.В рамките на дадения едноседмичен срок за изпълнение е депозирала молба вх.№20934/18.07.2017г., с която указанията на съда не са изпълнени.С разпореждане №6534/20.07.2017г. жал -бата е оставена отново без движение и на страната е дадена последна възможност да отстрани констатираните нередовности като същите отново са изрично посочени. За разпореждане №6534/20.07.2017г. страната е уведомена надлежно на 24.07.2017г. В рамките на дадения едноседмичен срок за изпълнение е депозирала молба вх.№ 21816/27.07.2017г., с която указанията на съда не са изпълнени, а именно частната жалба не е била приподписана от адвокат с представено пълномощно за предста -вителната му власт, не е било представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК, както и не са били представени доказателства за внасяне на дължимата по частната жалба държавна такса в размер на 15лв. по см. на ВКС.

Видно от изложеното е, че жалбоподателят не е отстранил горепосочените нере -довности на подадената от него частна касационна жалба в рамките на предвидения едноседмичен преклузивен срок, изтичащ на 31.07.2017г./присъствен ден/.Предвид горното и същата подлежи на връщане на осн. чл.275, ал.2, вр. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК.Постановеното в този смисъл обжалвано разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №6882/02.08.2017г., постановено по ч.гр.д.№ 1263/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: