РЕШЕНИЕ№91

гр.Варна,11.09.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 434/19г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Дикариер“ ЕООД, гр. Шумен, представлявано от адв. Ж. Ж. ***, срещу решение 161/12.07.2019г., постановено по в. гр. д. № 274/2019г. по описа на Окръжен съд-Шумен, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството против разпределение от 17.06.19г., предявено на 21.06.19г. по изп.д. № 20128760400639 на ЧСИ Д. З., рег. № 876 на КЧСИ, район на действие – ОС-Шумен. Сочи се, че решението е незаконосъобразно, тъй като при извършеното разпределение не е отчетено обстоятелството, че дружеството е присъединен взискател по делото с вземане от 2 863.94 лв., което е следвало да бъде приспаднато от предложената от него в качеството му на купувач покупна цена на имота от 25 105 лв., така че дължимата за внасяне цена да е 22 241.06 лв. Претендира се отмяна на решението, както и на потвърденото с него разпределение и съобразяване на необходимостта от извършване на прихващането на дължимата от дружеството покупна цена с вземането му към длъжниците.

Отговор на жалбата не е подаден нито от първоначалният взискател по изпълнителното дело, нито от длъжниците по същото.

 Жалбата е процесуално допустима - подадена от страна с правен интерес от обжалването и срещу акт, подлежащ на обжалване. Разгледана по същество обаче жалбата е неоснователна по следните съображения:

            По фактическата обстановка, установена от въззивния ШОС не е налице оспорване от страна на жалбоподателя, а тя е следната:

Производството по изп. д. №20128760400639 на ЧСИ с рег. №876 на Камарата КЧСИ е образувано по молба на взискателя „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, ЕИК 810371350, гр. София, срещу солидарните длъжници „Еко стандарт” ООД, гр. Шумен, ЕИК 127581328, А.И.С., ЕГН **********, Н.Ш.И., ЕГН **********,  “Цитрон” ООД, ЕИК 127506820 и ЕТ „Навия – Н.И., БУЛСТАТ 127001469 по изпълнителен лист от 20.10.2011 г. по ч.гр.д. № 3762/2011 г. на ШРС, за сумата от 183 000 лв. – главница, 18 107.39 лв.- лихва за периода 31.01.2011 г. – 13.10.2011 г., ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от 14.10.2011 г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски по делото в размер на 4022,15 лв. Видно от приложения НА за договорна ипотека № 118, том І, рег. № 2865, дело № 1894/2008г. вземането на банката-взискател е обезпечено с договорна ипотека, вписана в Службата по вписванията с вх. рег. № 2865/2008 г. По силата на договора А.И.С. и Н.Ш.И. са учредели в полза на банката, за обезпечаване на отпуснат кредит в полза на „Еко Стандарт” ООД, ипотека върху свой собствен недвижим имот, представляващ УПИ ІV-1871 в кв. 1 по плана на гр. Велики Преслав, с площ 14.400 дка. при граници за имота: река, улица и ПИ съгласно скица № 644/06.10.2008 г. на ТСУ гр. Велики Преслав. На 05.10.2012 г. е вписана и възбрана по изпълнителното дело за същия имот. На длъжниците са връчени покани за доброволно изпълнение, всички на 09.10.2012 г.

По делото са присъединени и други взискатели – Уникредит Булбанк” АД, срещу длъжниците ”Еко Стандарт” ООД,  „Цитрон” ООД, А.И.С., „Цитрон Ан” ООД, А. М. А., „Екострой инвест” ООД, М. З. Г. и Г. Х. М., въз основа на удостоверение от ЧСИ с рег. № 876, по изп.д.№ 20128760400732, за посочените в удостоверението суми /л. 117/.  С молба от 25.04.2017г. е присъединен като взискател  и жалбоподателят „Дикариер ЕООД срещу солидарните длъжници Н.Ш.И. и А.И.С.,  за вземането си по изпълнителен лист от 24.04.2017г., издаден по ч.гр.д. № 1102/2017 г. на РС – Шумен за сумата от 7 500 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.04.17г. до окончателното ѝ изплащане, както и за сумата от 300 лв. разноски /т. ІІ, л. 535 от изпълнителното дело/. Присъединен като взискател по молба от 06.06.2018 г. е и Х. П. С., с приложен договор за цесия от 05.06.2018г., с който цедента „Дикариер” ЕООД му прехвърля част от вземане в размер на 2 800 лв. по изп. д. № 639/2012 г. на ЧСИ с рег. № 876 по посочения по-горе изпълнителен лист от 24.04.2017 г. по ч.гр.д. № 1102/2017 г. на РС -Шумен, срещу длъжниците А.С. и Н.И. /т. ІІ, л. 653/. С молба от 06.06.2018 г. е присъединен като взискател и И.С.А., с приложен договор за цесия от 05.06.2018 г., с който взискателят  „Дикариер” ЕООД гр. Шумен му прехвърля част от вземането си в размер на 2 800лв., което има срещу солидарните длъжници Н.Ш.И. и А.И.С., отново по посочения по-горе изпълнителен лист от 24.04.2017 г. по ч.гр.д. № 1102/2017 г. на ШРС /т. ІІ, л. 648 и сл./

По молбата на първоначалния взискател, ЧСИ е насрочил множество публични продажби на процесния имот, обявени за нестанали, поради неявяване на купувачи. На 29.06.2018 г. е проведена публична продан, като видно от изготвения протокол /л. 644/, за купувач на имота е обявен Х. П. С., при цена 32 186.70 лв. Изготвено е разпределение от 09.07.2018 г., което е обжалвано от последния. С влязло в сила на 12.12.2018 г. решение по в.гр.д. № 279/2018 г. на ШОС /решение № 164/12.12.18г. по в.ч.гр.д. № 618/18г. на ВАпС/ жалбата на С. е оставена без уважение.

По изпълнителното дело липсва протокол за възлагане на имота на купувача, предложил следващата най-висока покупна цена в размер на 27 103 лв. при условията на чл. 493, т. 2 от ГПК в лицето на И.С. А. /виж протокола от 29.06.18г. в т. ІІ, л. 644-647/, но по наличието на такъв акт страните не са спорили. Поради това е било изготвено ново разпределение на 02.01.2019г., което също е било обжалвано и потвърдено с влязло в сила решение на ШОС по в.гр.д. № 63/2019г. /решение № 43/16.04.19г. по в.ч.гр.д. № 170/19г. на ВАпС/.

От приложената по изпълнителното дело справка от Службата по вписванията – гр. В. Преслав се установява, че по отношение процесния имот са вписани възбрани в полза и на ТД на НАП – Шумен на 28.03.2013 г.; в полза на „Уникредит Булбанк” АД – София, Община Шумен и „Наид” ООД – на 25.04.2013 г. по изп.д.№ 20128760400732; в полза на Банка „ДСК” ЕАД, ТД на НАП – Варна, „Кооптрейд” и „СП – Първи май” на 09.01.2015 г. по изп.д. №20128760400588; в полза на ТД на НАП-Варна и „Уникредит Лизинг” на 14.08.2015 г. по изп.д. №20158760400430 и ТД на НАП – Варна и Община В. Преслав на 20.09.2016 г. по изп.д. №2016930040746. Всички възбрани са вписани след договорната ипотека на първоначалния взискател по делото – 04.11.2008 г. /т. ІІ, л. 661 и сл./

По изпълнителното дело липсва и протокол за възлагане на имота на купувача, предложил следващата най-висока покупна цена в размер на 25 100 лв. при условията на чл. 493, т. 2 от ГПК в лицето на „Дикариер“ ЕООД /виж протокола от 29.06.18г. в т. ІІ, л. 644-647/, но по наличието на такъв акт страните не са спорили. Поради това е било изготвено процесното разпределение на 17.06.2019г. /т. ІІ, л. 767-769/.

Съгласно този разпределителен протокол ЧСИ е приел, че сумата от проведената публична продан на имота с идентификатор 58222.495.2078 /собственост на Н.Ш.И. и А.И.С./, ипотекиран в полза на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, която следва да внесе обявеният за купувач присъединен взискател „Дикариер” ЕООД, е в размер на 25 105 лв.  Същата е разпределена по следния начин:

- сума в размер на 869,01 лв. за изплащане на дължимите данъци за имота в полза на Община В. Преслав /т. 1 от разпределението/;

-  сума в размер на 104,28 лв., представляваща  такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ върху събраната сума в полза на Община В. Преслав с вкл. ДДС /т. 2 от разпределението/,

- сума в размер на 276.60 лв., представляваща такса по т.26 ТТРЗЧСИ с вкл. ДДС съразмерно на събраната сума за първоначалния взискател „Сосиете Женерал Експресбанк” АД /т.3/;

- сумата в размер на 1 056.00 лв., представляваща обикновени и допълнителни такси и разноски по ТТРЗЧСИ за извършените изпълнителни действия по изп.дело /за изготвяне и предявяване на разпределение и връчване на книжа – т.4/

- остатъкът от 22 799.11лв. /т.5 от разпределението/ ЧСИ е разпоредил да се внесе по специалната му сметка за изплащане на привилегированото вземане на ипотекарния кредитор „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, което е в размер на общо 351 802,88 лв., включващо главница, разноски и лихви. Протоколът е предявен на 21.06.2019 г.  

            Жалбоподателят „Дикариер“ ЕООД е хирографарен кредитор на длъжниците Н. Шевкед И. и А.И.С. по изпълнителното дело. За разлика от него, първоначалният взискател „Сосиете Женерал Експресбанк” АД има за вземанията си привилегия по чл.136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД /за сторените в изп. производство разноски за конкретния изпълнителен способ, от който се разпределя сумата/ и по чл. 136, ал.1, т.3 от ЗЗД /за вземането си, обезпечено с учредената върху продадения имот първа по ред вписана ипотека/. Сумата от 25 105 лв. е недостатъчна за удовлетворяване на кредитора с привилегировани вземания, поради което и хипотеза на съразмерно удовлетворяване на вземания, съгласно чл. 136, ал. 3 от ЗЗД, липсва. Поради това и липсва хипотезата на чл. 461 от ГПК и не може да се обсъжда възможността за прихващане между дължимата на жалбоподателя по изпълнителното дело сума и стойността на вещта.

            С оглед горното и законосъобразно с обжалваното разпределение е прието, че обявеният за купувач присъединен взискател „Дикариер“ ЕООД следва да внесе цялата сума от 25 105 лв. без приспадане на неговото вземане. Обжалваното решение следва да се потвърди.

            Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение 161/12.07.2019г., постановено по в. гр. д. № 274/2019г. по описа на Окръжен съд-Шумен.

Решението е окончателно.                                                                                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: