№522/24.08.2018

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на24.08.2018                                          в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 435/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Л.В.Г. чрез адв. М.Д. срешщу определение № 1383/04.06.2018 по в.ч.гр.д. № 884/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу определение № 1705/09.02.2018 год по гр.д. № 92/2018 год на Районен съд Варна. По съображения за незаконосъобразност на определението частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от Б.А.Г. и Н.Д.Г. чрез адв. К.Т. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С обжалваното определение Окръжен съд Варна като въззивна инстанция се е произнесъл по частна жалба срещу определение на Районен съд Варна, с което съдът е указал на ищцата, че предвид характера на производството по чл. 422 ал.1 от ГПК, и поради липсата на издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за подобренията, тази претенция следва да се разгледа в отделно исково производство. Това определение не прегражда по­нататъшния ход на спора относно посочения предмет и поради това не попада в обхвата на чл.274 ал.1 от ГПК. Правилен е изводът на въззивния съд за недопустимост на частната жалба като такава срещу необжалваем съдебен акт. По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението е правилно и следва да бъде потвърдено.

На осн. чл. 274 ал.2 от ГПС настоящото определение не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1383/04.06.2018 по в.ч.гр.д. № 884/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу определение № 1705/09.02.2018 год по гр.д. № 92/2018 год нa Районен съд Варна.

Определението е окоичателно.

ПРЕДСЕДАТЕ]

ЧЛЕНОВЕ: 1.        -/Щ