ОПРЕДЕЛЕНИЕ

516

27.09.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27.09. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 436 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „АГРОСТОРЙ – Д” АД, гр. Добрич, рег. по ф.д. 1227/96 по описа на ОС Добрич, срещу РЕШЕНИЕ № 274/20.06.2013 год. на ОС Добрич по гр.д. 484/2013 год., само в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената жалба срещу действие на ДСИ по изп.д. 541/2006 г. по описа на СИС при ДРС, изразяващо се в приемане на заключение на ССЕ, изчислила задължението – разноски, лихви главница, като производството е прекратено в посочената част. В жалбата се твърди, че всъщност се обжалва постановление за разноски, което попада в изрично посочените хипотези на чл. 435, ал.2 ГПК, в които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител.

От насрещната страна ТД на НАП София не е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на АД – длъжник в изпълнителен процес по изп. № 541/2006 г. по описа на ДСИ на СИС при ДОС, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в определяне на дължимите разноски в изпълнителния процес и приетата за целта ССЕ.

Взискателят – ТД на НАП не е изразил становище по жалбата.

В мотивите си, дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК, съдебният изпълнител изразява становище за недопустимост на жалбата, евентуално, че жалбата е неоснователна.

Видно е от атакуваното решение, че с него съдът се е произнесъл по същество по жалбата, в допустимата й по чл. 435, ал.2 ГПК част, а именно срещу постановлението, с което са определени дължимите разноски. Съдът е коментирал и приетата от ДСИ ССЕ.

Приемането на самата ССЕ не представлява изпълнително действие, което да подлежи на самостоятелно обжалване, а по отношение на определените със ССЕ разноски има влязъл в сила съдебен акт.

Следователно в частта, касаеща приемането на ССЕ от ДСИ жалбата на длъжника е била недопустима, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 274/20.06.2013 год. на ОС Добрич по гр.д. 484/2013 год., само в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената жалба срещу действие на ДСИ по изп.д. 541/2006 г. по описа на СИС при ДРС, изразяващо се в приемане на заключение на ССЕ, изчислила задължението – разноски, лихви главница, като производството е прекратено в посочената част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: