ОПРЕДЕЛЕНИЕ

551

гр. Варна, 09.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на 09 СЕПТЕМВРИ през две хиляди и шестнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;     

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Х.

 въззивно гражданско дело № 436 по описа за 2016-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от  „ВЕНДОР ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 202132928, срещу решение № 634/12.05.2016 г. по в.гр.д. 3194/2015 год. на ОС Варна,  с което е отменено разпределението, извършено с протокол от 19.08.2015 год. и е извършено нова разпределение на осребрената по изп.д. 20127160401347 по описа на ЧСИ Н. *** действие ВОС, сума в размер на 680010 лв., както следва: І. Първи ред, съгласно чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД

  20 338,40 лв. – разноски на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД;

84 лв. разноски на присъединения взискател „Вита карс“ ЕООД;

84 лв. разноски на присъединения взискател „Вендор Варна“ ЕООД;

15 135,42 лв. пропорционална такса по т.26 от ТТР към ЗЧСИ, съразмерна на събраната сума по делото

ІІ. Втори ред: Данъчни задължения за имота

 - 3 341,67 лева за данък върху недвижимия имот в полза на държавата

ІІІ. Трети ред: разноски по принудителното изпълнение

  - 4 612 - разноски на взискателя И.Н. за съдебно изпълнение - изцяло погасени;

  - 2 044, 57 лв. - разноски за взискателя "Б.Д." СД в съдебното изпълнение;

 - 13 109, 80 лв. - разноски на взискателя Д.Б. в съдебното изпълнение;

  - 708, 96 лв. - разноски на взискателя Н.Г. в съдебното изпълнение;

  - 1 697, 25 лв. - разноски на взискателя "В. С и М Г." АД в съдебното изпълнение;

  - 3 494, 90 лв. - обикновени такси по ТТР към ЗЧСИ за ЧСИ С.Я.;

 ІІІ. Трети ред: вземания на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД – ипотекарен кредитор с първа по ред вписана ипотека общо сума в размер на 640 960,61 лв., както следва:

18 817,58 лева разноски по гр.д., д.т. по изп.д.№ 201271604011347/12г.

41 196,98 лв. неолихвяемо вземане по изп.д.№ 201271604011347/12г.

260 618,81 лв. законна лихва върху главницата за периода от 10.09.2012г. до 16.07.2012г.

161 788,61 лв. частично погасена главница от общо 899 681 лв.

6 382,63 лв. разноски по гр.д., д.т. по изп. дело № 20127160401681

9 131,29 лв. неолихвяемо вземане за лихва

89 800, 45 лева законна лихва за периода от 10.09.2012г. до 16.07.2012г.

53 224,26 лв. частично погасена главница от общо 310 000 лв..

В жалбата се твърди, че съдът е разпределил по-голяма сума от тази, която е осребрена. Твърди се, че съдът не е обсъдил допуснатата ССЕ и заключението по нея в два варианта. Иска се отмяна на решението и разпределение на осребрената сума.

Насрещните страни «Уникредит Булбанк» АД, ЕИК 831919536, «ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЪРС» АД, «ДОКТОР КОЛОР АУТО» ООД, г.р Варна, В.А.Б., Н.А.Б., Н.А.Д., «ВЕНДОР» ООД, ТД на НАП, ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, ВИТА КАРС ЕООД, гр. Варна, не са изразили становище по жалбата.

При проверка на допустимостта на производството, съставът на ВапС установи, че в решението на ВОС е допусната ОФГ – посочените в диспозитива на решението суми в «ІІІ. Трети ред: разноски по принудителното изпълнение» са извън предмета на делото и за тях няма формирани мотиви в решението. Делото следва да се прекрати и върне на ВОС за поправка на ОФГ, след което ВапС може да се произнесе и по жалбата срещу решението, в която част от оплакванията са именно за несъответствие в размера на разпределената в диспозитива и посочената в мотивите сума за разпределение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 436/2016 год. и ВРЪЩА делото на ВОС за провеждане на производство за поправка на ОФГ в решението по в.гр.д. 3194/2015 год. на ВОС, след което жалбата следва да бъде върната за произнасяне по същество.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: