ОПРЕДЕЛЕНИЕ

523

27.08.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27.08. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д.436 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „Булдом Строй“ ЕООД,  от гр. Варна, ЕИК 201737591, срещу разпореждане № 4737/09.07.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 906/2018 год., с което им е върната като недопустима касационна жалба вх.№ 20141/04.07.2018 год. срещу решение № 962/01.06.2018 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че разпореждането е недопустимо, евентуално - неправилно, тъй като самият съдебен състав е посочил в решението си, че то подлежи на касационно обжалване и на второ място, тъй като В КЖ са посочени И основания по чл. 290, ал.2 ГПК за допускане на касационно обжалване. Иска се отмяна на разпореждането и администриране на КЖ.

Насрещната страна О. А. М., в качеството й на управител на ЕС в сграда с идентификатор № 07598.217.39.2 по КК на гр. Бяла, ул. „Корморан“ №4, комплекс „Бяла Сан Резиденс 4“ е оспорило в писмено становище жалбата по мотиви, че решението не подлежи на обжалване по силата на закона, а останалите аргументи са без значение.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба срещу въззивно решение, постановено в спор по чл. 40 ЗУЕС, по въззивна жалба срещу решение, постановено в производство по чл. 251 ГПК.

Разпореждането е допустимо и законосъобразно.

Според разпоредбата на чл. 280, ал.3, т.2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела по искове по чл. 40 ЗУЕС. Съобразно разпоредбата на чл. 251, ал.5 ГПК, решението по тълкуването се обжалва по реда, по който се обжалва решението, чието тълкуване се иска. Следователно и решението по чл. 251 ГПК не подлежи на касационно обжалване.

Без значение е грешката на съда, посочил, че решението подлежи на обжалване. Не са от значение и посочените основания за допускане на касационно обжалване по чл. 290, ал.2 ГПК.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, предвид липсатa на отменителни основания.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4737/09.07.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 906/2018 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: