ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

548

 

Гр.Варна, 16.09.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 16 септември 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 

     ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 

           ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова в.ч.гр.д. № 437  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Стар Груп” ООД, подадена чрез адв. С.З., против определение № 255 от 06.06.2014 г., постановено по т.д.№ 61 по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която жалбоподателят е осъден да заплати по сметка на Добрички окръжен съд сумата от 15 680 лв. дължима държавна такса.

Жалбоподателят е навел доводи за неправилност на съдебния акт в обжалваната му част. Сочил е, че доколкото оттеглянето на иска е заявено при нередовна искова молба – неплатена държавна такса, окръжният съд не разглежда иска, а връща исковата молба на осн. чл. 129, ал.3 от ГП. Затова не се дължи и държавна такса.

Въззивната частна жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалването на определението, с което е осъдено да заплати държавна такса и се явява допустима. Разгледана по същество същата е основателна, по следните съображения:

Жалбоподателят е ищец по т.д. № 61/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд. С разпореждане № 209 от 08.05.2014 г., окръжният съд му е дал указания и едноседмичен срок за поправяне на нередовности в исковата му молба, включително и за посочване на левова равностойност на неустойката от 200 000 евро и за внасяне, по сметка на съда, на държавна такса от 4% върху сумата. В срока за поправяне на нередовностите, ищецът е заявил, че оттегля иска за 200 000 евро и е молил за продължаване на срока за поправяне на недостатъците по другия си иск. До изтичане на срока не е посочил левовата равностойност на 200 000 евро и не е представил доказателства за заплащане на държавната такса по този иск.

С определение № 255 от 06.06.2014 г., окръжният съд е прекратил производството по делото в частта, с която ищецът е претендирал заплащане на сумата от 200 000 евро неустойка и е осъдил същия да внесе 15 680 лв. дължима държавна такса.

Определението, в частта на осъждането за държавната такса е неправилно. Това е така, тъй като ищецът не е поправил исковата си молба в определения му за това срок по делото. С невнасянето на дължимата държавна такса, той не е изпълнил указанията на съда и следователно в тази част исковата молба е останала нередовна. При неотстраняване на нередовностите, окръжният съд процедира в съответствие с разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от ГПК като връща исковата молба, респ. прекратява производството по делото в тази част. Именно, защото в неплащането на държавната такса се е състоял недостатъка на исковата молба /по иска за 200 000 евро/, санкцията за страната е връщането й /респ.прекратяване на производството в тази част/. В този случай държавната такса не се събира допълнително, защото не е било образувано редовно производство и страната не е останала задължена за нея. Затова, без значение е изявлението на страната за оттегляне на иска при неприключила процедура за проверка редовността на исковата молба.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 255 от 06.06.2014 г., постановено по т.д. № 61/2014 г. на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която „Стар Груп” ООД е осъден да заплати по сметка на Добрички окръжен съд сумата от 15 680 лв. дължима държавна такса.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: