Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

129

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  05.10.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 437/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Х.П.С. чрез процесуалния му представител адв. Ж. *** срещу решение № 106/20.06.2017 год по в.гр.д. № 121/2017 год на ШОС. По съображения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде отменено разпределението на суми, извършено с протокол от 05.04.2017 год, предявено на 28.04.2017 год по изп.д. № 20138760400805 на ЧСИ Д.З. с рег.№ 876, и бъде извършено ново разпределение с прихващане на сумата на вземането му като присъединен взискател, на когото е възложена вещта на публичната продан.

Постъпил е отговор от „УниКредит Булбанк“ АД, в който се изразява становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намир, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 460 от ГПК регламентира реда, по който се удовлетворявт вземанията, когато събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна да удовлетвори всички кредитори. В този случай съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Редът на привилегиите е уреден в чл. 136 от ЗЗД, като тези по т. 5 и 6 са общи – удовлетворяват се от цялото имущество на длъжника, а останалите са специални - от стойността на съответното обезпечение. Вземанията от еднакъв ред се удовлетворяват съразмерно.

Правото на взискателя, на когото е възложена вещта, да прихване срещу стойността й такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност, следва да се разглежда в контекста на чл. 136 от ЗЗД. Той ще може да иска прихващане само тогава, когато участва в разпределението с други привилегировани взискатели от същия ред по съразмерност, респ. от остатъка след тяхното удовлетворяване в случай, че вземането му е хирографарно.

От доказателствата, съдържащи се в делото се установява, че частният жалбоподател е присъединен взискател с необезпечено вземане. Той е участвал на публичната продан и е обявен за купувач, но сумата се е оказала недостатъчна за удовлетворяване в пълен размер на привилегировните вземания. Поради това не е налице остатък, който да се разпределя по съразмерност, респ. от който да бъде извършено съразмерно прихващане.

Извършеното от съдебния изпълнител разпределение е съобразено с разпоредбите на закона и е правилно. Като е достигнал до същия правен извод, първоинстанционният съд е постановил законосъобразно и правилно решение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 106/20.06.2017 год по в.гр.д. № 121/2017 год на ШОС.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.