ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

570

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   05.10.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 438/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.И.В. чрез процесуалния му представител адв. А.А.Г. *** срещу разпореждане № 7744/04.09.2017 год , с което е върната частна касационна жалба вх.№ 2281/31.08.2017 год срещу определение № 2281/31.08.2017 год по в.гр.д. № 1851/2017 год на ВОС, г.о., с което е потвърдено определение № 8449/21.08.2017 год по гр.д. № 10872/2017 на Районен съд Варна. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по изпращане на частна жалба вх.№ 2471/01.09.2017 год на ВКС на РБ.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Производството е образувано по молба вх.№ 42963/31.07.2017 год, подадена от И.И.В. чрез процесуалния му представител адв. А.А.Г. ***, с искане за отмяна на решение № 333/13.03.2017 год по в.гр.д. № 1985/2016 год на ВОС и наложените с него мерки по чл. 5 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗЗДН. С определение № 8449/21.08.2017 год по гр.д. № 10872/2017 год на Районен съд Варна производството е прекратено.

Срещу това определение е депозирана частна жалба вх.№ 1851/24.08.2017 год по описа на ВОС, по която е образувано в. гр.д. № 1851/2017 на Окръжен съд Варна. С определение № 2281/31.08.2017 год, постановено по делото, е потвърдено определение № 8449/21.08.2017 год по гр.д. № 10872/2017 год на Районен съд Варна.

Съгласно чл. 17 ал.6 от ЗЗДН решенията на окръжния съд, постановени по жалби срещу решения на районния съд по ЗЗДН са окончателни и не подлежат на обжалване. Поради това и на осн. чл. 274 ал.4 от ГПК въззивните определения, постановени по такива дела, не подлежат на касационно обжалване. Със своето определение Окръжен съд Варна, действащ като въззивна инстанция е упражнил контрол върху първоинстанционното определение и неговият акт е окончателен. Поради това правилно съдът е постановил връщане на касационната частна жалба.

Неоснователно е позоваването от страна на частния жалбоподател на определение № 207/10.07.2017 год по гр.д. № 2526/2017 год на ВКС на РБ, с което е оставена без разглеждане молбата му за отмяна на осн. чл. 303 ал.1 т.1 от ГПК на решение № 333/13.03.2017 по гр.д. № 1985/2016 на ВОС. В цитираното решение е казано на молителя че има друг ред за защита, но това не означава, че този ред е по пътя на обжалването на постановените определения по искането му за отмяна на решение № 333/13.03.2017 по гр.д. № 1985/2016 на ВОС, доколкото това решение е необжалваемо на осн. чл. 17 ал.6 от ЗЗДН.

По изложените мотиви съставът на Апелативен съсд намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Настоящото определение е постановено по реда на чл. 274 ал.2 от ГПК, поради което е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 7744/04.09.2017 год по в.гр.д. № 1851/2017 год на ВОС, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.