ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

532

Гр.Варна,..11….09.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …11.09.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 438 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 438/2018 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на „Х. П.“ ООД, представлявано от Н.Б., против разпореждане № 5269 от 30.07.2018 г., постановено по гр.д. № 1673/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без движение исковата му молба и са дадени указания за представяне на доказателства за довнасяне на дължимата държавна такса от 4 546,03 лв. Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, като е молил за отмяната му и за връщане на делото за разглеждане по същество на спора.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

С обжалваното разпореждане окръжният съд е оставил без движение исковата молба и е дал указания на жалбоподателя – ищец в производството да представи документ за довнесена държавна такса по делото, като е предупредил същия за връщане на исковата молба при неизпълнение на задължението.

Според чл. 274, ал.1 от ГПК (приложима съгл. чл. 279 от ГПК и за разпорежданията на съда), срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая разпореждането, предмет на настоящото производство, е по чл. 129, ал.2 ГПК и не подлежи на обжалване, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите изрично посочени в закона.  С обжалвания акт са дадени указания за поправяне на исковата молба и ищецът е предупреден за последиците при неизпълнението на указанията, като на обжалване би подлежало евентуалното връщане на исковата молба. Затова, предвид необжалваемостта на разпореждането на окръжния съд, частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство - прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на „Х. П.“ ООД, представлявано от Н.Б., против разпореждане № 5269 от 30.07.2018 г., постановено по гр.д. № 1673/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без движение исковата му молба и са дадени указания за представяне на доказателства за довнасяне на дължимата държавна такса от 4 546,03 лв. и ПРЕКРАТЯВА настоящото производство.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: