ОПРЕДЕЛЕНИЕ

538

21.08.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.08. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 439 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от З.Д.Д., срещу определение № 2682/23.07.2015 г. по гр.д. 1637/2015 год. на ВОС, с което на осн. чл. 127 и чл. 128  ГПК  е прекратено като недопустимо производството и е върната като нередовна исковата молба на същото лице срещу Ц.А.Ж. за предаване на владението върху недвижим имот в гр. Варна, по отношение на който ищцата е претендирала, че притежава вещно право на ползване, на ос. Чл. 108 ЗС вр. чл. 111 ЗС.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход. Твърди се, че искът е достатъчно уточнен, като се претендира предаване на владението като част от правомощията на защитаваното с иска право на ползване на ищцата.

Поради етапа на производството все още не са конституирани насрещни страни.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по осъдителен иск по чл. 108 ЗС, с който на осн. чл. 111 ЗС може да бъде защитено и ограниченото право на ползване, което ищцата е претендирала, че притежава.

Исковата молба е била оставена без движение с определение от 02.06.2015 год. и с указания да уточни обекта на защита, да уточни петитума и фактическите си твърдения, да уточни страните, да представи скица и доказателства за внесена д.т. срокът за изпълнение на указанията е бил удължен, като с молба от 22.06.2015 год. ищцата е посочила всички поискани уточнения и е изпълнила всички указания. Уточнила е, че е носител на вещното право на ползване върху имота, а не на правото на собственост и това е фактическото основание да иска предаване на правото на владение върху имота.

С атакуваното определение от 23.07.2015 год. ВОС е приел, че съществува противоречие между твърденията в исковата молаб и търсената защита.

Съставът на ВапС намира, че с последната си уточнителна молба г-жа Д. е отстранила нередовностите в исковата молба и е индивидуализирала в достатъчна степен предмета на търсената от нея защита, а именно да се установи, че е притежател на ограничено право на ползване и да се осъди ответницата да  предаде владението върху недвижимия, имот, върху който притежава право на ползване. Съобразно чл. 111 ЗС искът по чл. 108 ЗС може да зищити и ограничено вещно право.

Предявеният иск е допустим и достатъчно индивидуализиран. Не са налице основания за връщане на исковата молба.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2682/23.07.2015 г. по гр.д. 1637/2015 год. на ВОС И ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от ОС Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: