О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

534

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …11. 09.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№439/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Н.Н. против определение №4542/02.07.2018г., постано -вено по гр.д.№671/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение молба вх.№19243/27.06.2018г., подадена от В.Н.Н. за продължаване на срока за обжалване на Разпореждане №3893/04.06.2018г., постановено по гр.д.№ 671/18г. по описа на ВОС, на осн. чл.63, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че опреде -ление е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи подадената от страната молба за продължаване на срок.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№671/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано след изпращане по подсъдност от ВАдмС на част от производството по подадената от В.Н.Н. искова молба вх.№2432/06.02.2018г.

С определение №988/23.04.2018г. производството по гр.д.№671/18г. е прекратено като недопустимо.Против посоченото определение В.Н. е подал частна жалба вх.№13293/04.05.2018г.Жалбата е оставена без движение с дадени указания за неот- страняване на нередовности с разпореждане №3219/10.05.2018г.Поради неизпълнение указанията на съда в срок, частната жалба е върната с разпореждане №3893/04. 06.2018г.За разпореждането на съда страната е редовно уведомена на 20.06.2018г.

На 27.06.2018г./в рамките на срока за обжалване/ В.Н. е подал молба за продължаване на срока за обжалване на разпореждане №3893/04.06.2018г. при твърдяно наличие на уважителни причини, оставена без уважение с обжалваното определение предвид разпоредбата на чл.63, ал.3 от ГПК.

Съдът приема, че производството пред настоящата инстанция е недопустимо като образувано по подадена частна жалба против неподлежащ на инстанционен контрол съдебен акт.За разлика от определенията по чл.64 от ГПК, с които се отказва възстановяването на срок, определенията по чл.63 от ГПК, с които се отказва продължаването на неизтекъл процесуален срок, не подлежат на самостоятелно обжалване, доколкото същите не преграждат по-нататъшното развитие на делото и тяхното обжалване не е изрично предвидено в закона.Правилността на становището на съда относно наличието или липсата на уважителни причини по см. на чл.63, ал.1 от ГПК за продължаване на срока, както и въобще за законовата възможност за такова продължаване/чл.63, ал.3 от ГПК/ подлежи на преценка при последващия инстан - ционен контрол за законосъобразност върху актовете, които на свои ред преграждат по-нататъшния ход на производството или го завършват в съответната инстанция - в този см. напр. определение №23/20.01.2016г. по ч.гр.д.№3434/15г., ВКС, І т.о. и др.    

Предвид гореизложеното и образуваното пред ВАпС производството като недопустимо следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№439/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: