ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

69

 

Гр.Варна, 01.02.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 01.02.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. №44 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба на Н.Г.М., против разпореждане № 10303/22.12.2017 г., постановено по ч.гр.д.№ 2748/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата й за издаване на изпълнителен лист срещу К.Л.К. въз основа на арбитражно решение от 13.12.2017г. по арбитражно дело No 5/2017г. на Арбитражен съд при Асоциация „Български Арбитражен Съд“ в частта, с която е признато на молителката право на задържане върху имота, в който са направени подобренията, предмет на делото, а именно: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 07598.305.102.1, построена в УПИ XI-1189 с идентификатор 07598.305.102, кв. 115 по ПУП на гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна, с административен адрес: гр. Бяла, кв. „Л.", състояща се от Първи и втори жилищни етажи със застроена площ от по 116 кв.м. всеки, и тавански етаж със застроена площ от 111,50 кв.м. Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност – незаконосъобразност на обжалваната част от разпореждането на окръжния съд, като е молила за отмяната му и за уважаване на молбата и в частта за издаване на изпълнителен лист за правото на задържане на имота.

Варненският апелативен съд, като взе предвид наведените оплаквания и прецени доказателствата по делото, намира следното:

Частната жалба е депозирана в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, подадена е от лице с правен интерес от обжалване на посочената част от разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК, акт на съда. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество - неоснователна по следните съображения:

Предмет на производството пред окръжния съд е била молбата на настоящата жалбоподателка за издаване на изпълнителен лист по решение по арбитражно дело № 5/2017 г. на Арбитражен съд към Асоциация Български Арбитражен съд срещу К.Л.К. за следните суми: сумата от 145 000 лв. за направени от молителката подобрения в процесния недвижим имот; сумата от 3 198,86лв. - направени от молителката разноски в арбитражното производство, както и за признатото й право на задържане върху имота, в който са направени подобренията, предмет на делото, а именно: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 07598.305.102.1, построена в УПИ XI-1189 с идентификатор 07598.305.102, кв. 115 по ПУП на гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна, с административен адрес: гр. Бяла, кв. „Лагерите", състояща се от първи и втори жилищни етажи със застроена площ от по 116 кв.м. всеки, и тавански етаж със застроена площ от 111,50 кв.м.

Утвърдената с решение на арбитражния съд спогодба е измежду посочените в чл.404, т.1 от ГПК изпълнителни основания.

Съгласно чл. 406, ал.1  ГПК, изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.

В случая, арбитражното решение е редовно от външна страна, но удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника само в частта за заплащането на паричните суми. В частта на признатото от длъжника със спогодбата право на задържане за посочените суми, върху имота, в който са направени подобренията, актът не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. Одобрената от арбитражния съд спогодба е сключена по арбитражно дело с предмет иск на Н.М. срещу К.К. за заплащане на сумата от 145 000 лв. за направени от нея подобрения в недвижим имот на ответника. Имайки предвид, че правото на задържане е акцесорно, обезпечително право на владелеца-кредитор с непогасено вземане за подобрения или разноски, което не е част от тях и се релевира само чрез възражение срещу иска на собственика за ревандикация на имота, какъвто в случая не е предявен, то и признаването (извън производството по иск за ревандикация) на такова право от ответника в полза на ищцата по арбитражното дело с предмет искът й за подобрения и одобряване на спогодба в този смисъл, не формира притезание в полза на Н.М.. Въз основа на тази част от спогодбата - досежно признатото право на задържане на имота, не може да се издаде изпълнителен лист и молбата е неоснователна. Поради изложените съображения, всички оплаквания на жалбоподателката в частната жалба и съображенията за наличието на предпоставките за  издаване на изпълнителния лист са неоснователни.

Като е отхвърлил молбата на Н.М. за издаване на изпълнителен лист за правото на задържане върху имота въз основа на решението на арбитражния съд, с което е одобрена спогодбата по арбитражното дело, окръжният съд е процедирал правилно и постановеното от него разпореждане в обжалваната част подлежи на потвърждаване.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 10303/22.12.2017 г., постановено по ч.гр.д.№ 2748/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата на Н.Г.М. за издаване на изпълнителен лист срещу К.Л.К. въз основа на арбитражно решение от 13.12.2017г. по арбитражно дело No 5/2017г. на Арбитражен съд при Асоциация „Български Арбитражен Съд“ в частта, с която е признато на молителката право на задържане върху имота, в който са направени подобренията, предмет на делото, а именно: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 07598.305.102.1, построена в УПИ XI-1189 с идентификатор 07598.305.102, кв. 115 по ПУП на гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна, с административен адрес: гр. Бяла, кв. „Л.", състояща се от Първи и втори жилищни етажи със застроена площ от по 116 кв.м. всеки, и тавански етаж със застроена площ от 111,50 кв.м.

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: