ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

547

Гр.Варна,16.09.09.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …09.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 440 по описа на съда за 20124г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 440/2014  г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 2288/ 25.07.2014 г. на Д., И. и М. Александрови, подадена чрез адв. О.К. от СА, против разпореждане № 561/07.08.2014 г., постановено по гр.д. № 209/2014 г. по описа на окръжен съд – Силистра.

Жалбоподателите са сочили, че с обжалваното разпореждане окръжният съд неправилно отхвърлил искането им за освобождаване от заплащане на дължимата държавна такса по делото, като са молили за отмяната на съдебния акт и уважаване на искането. Изложили са съображения за наличието на предпоставките по чл. 84, ал.1, т.4 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

С обжалваното разпореждане окръжният съд е оставил без движение исковата молба и е дал указания на ищците /настоящи жалбоподатели/, в указания им срок да представят документ за внесена държавна такса по делото, като е предупредил същите за връщането на исковата молба при неизпълнение на задължението.

Според чл. 274, ал.1 от ГПК /приложима съгл. чл. 279 от ГПК и за разпорежданията на съда/, срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая, разпореждането, предмет на настоящото производство е по чл. 129, ал.1 от ГПК и не подлежи на обжалване, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите, изрично посочени в закона.  С обжалвания акт са дадени указания за поправяне на исковата молба. Въпреки, че окръжният съд е посочил неприложимост на разпоредбата на чл. 83, ал.1, т.4 от ГПК, произнасяне по съдържащото се в исковата молба искане за освобождаване на ищците от заплащане на държавна такса, както и преценка на предпоставките, обосноваващи приложението на чл. 83 от ГПК, изобщо липсва.

Затова, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство - да бъде прекратено.

Доколкото окръжният съд не се е произнесъл по искането на ищците за освобождаване от заплащане на държавна такса, след връщането на делото, той следва да се произнесе по него. В този случай, на инстанционна проверка ще подлежи актът, с който молбата по чл. 83 от ГПК евентуално би била оставена без уважение.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 2288/ 25.07.2014 г. на Д.В.А., И.Д.А. и М.Д.А., подадена чрез адв. О.К. от СА, против разпореждане № 561/07.08.2014 г., постановено по гр.д. № 209/2014 г. по описа на окръжен съд – Силистра и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по ч.гр.№ 440/2014 г. на Апелативен съд –Варна.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: