О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

587

 

 

09.09.2015 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съдВарна, Гражданско отделение на  09 септември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. 440 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.Д.Т. от гр.Варна, подадена чрез адв. Ж.П.,    против определение № 2593 от 15.07.2015 г., постановено по гр.д. № 954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата й с вх.№ 22412 от 15.07.2015 г. за връщане на държавна такса.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно, като е молила за отмяната му и за уважаване на молбата й за връщане на внесената, по прекратеното гр.д. № 954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, държавна такса. Изложила е съображения, че исковата й молба не е била разгледана и процесуални действия по нея нямало да бъдат извършени, поради което се дължало връщане на внесената от нея държавна такса.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него,  насочена е срещу подлежащ на обжалване акт, редовна е и допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д. № 954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд е било образувано по искова молба на М.Д.Т., с която е бил предявен установителен иск срещу А.В.Т. за недължимост на сумата от 27 735 лв. За завеждане на делото, ищцата е внесла   държавна такса от 1109,40 лв., изчислена в размер на 4% върху посочената от нея цена на иска. С определение 1102/31.03.2015 г., постановено по същото дело, Варненският окръжен съд е прекратил производството по делото по съображения за недопустимост на иска и е върнал исковата молба. Определението е било потвърдено от въззивната инстанция и е влязло в сила. След прекратяване на делото, ищцата е поискала връщане на внесената държавна такса, тъй като исковата й молба не била разгледана, а таксата се дължала за разглеждане на делото.

Правилно, с обжалваното определение окръжният съд е оставил без уважение искането за връщане на държавната такса. Това е така, тъй като държавната такса се събира при предявяване на искането за защита /арг. чл. 73, ал.3 от ГПК/, като документът за плащането й се представя като приложение към исковата молба при подаването й до съда / чл. 128, т.2 ГПК/. Същата е дължимо внесена от ищцата при образуването на делото, а законодателят не е предвидил възможност за нейното връщане в случаите на прекратяване на производството по делото, включително и поради недопустимост на иска /изрична разпоредба за връщане на половината от внесената държавна такса законодателят е предвидил само при приключване на делото със съдебна спогодба – чл. 78, ал.9 от ГПК/.

Т.е. държавната такса за образуване на делото се дължи в пълния й размер, независимо дали спорът между страните ще бъде решен по същество или производството ще бъде прекратено, като без значение е колко и какви по вид процесуални действия ще бъдат извършени от съда по делото. В случая делото е приключило след преценката за допустимостта на иска. В този смисъл са неоснователни оплакванията на жалбоподателката, че таксата се дължи само при разглеждане на делото по същество.

Въззивната частна жалба следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение, като правилно, следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

                                        ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2593 от 15.07.2015 г., постановено по гр.д. № 954/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба при условията на чл. 280 от ГПК,  в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателката.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.