ОПРЕДЕЛЕНИЕ 538

гр. Варна,     20.09.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 440/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от П.А.В. от гр. Добрич, К.К.К. от гр. Добрич, С.П. ***, К.Д.И. от с. С. ***, Л.Б.А. и Р. П. А. и двамата от с. Драганово, общ. Добрич, всички представлявани от адв. М. В. ***, против определение № 759/14.07.17г., постановено по гр.д. № 148/17г. на ДОС, с което производството по делото е било прекратено и съдът е постановил изпращането му по подсъдност на ВКС, квалифицирайки исковата молба по делото като молба за отмяна на влязло в сила решение № 250/07.07.14г. по гр.д. № 290/14г. на ДОС, на осн. чл. 118, ал. 2 от ГПК. Жалбоподателите считат, че атакуваното определение е недопустимо, неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че недопустимостта произтича от неправилната квалификация на подадената от жалбоподателите искова молба за отмяна на запрещението на И. К. В. /по реда на чл. 340 от ГПК/ като молба за отмяна на влязлото в сила решение за поставянето на същата под пълно запрещение /по реда на чл. 304 от ГПК/. Сочи се, че изложените в исковата молба твърдения са свързани с това, че не са били налице обстоятелствата, които да обосноват поставянето на И. В. под запрещение, както и че това е станало при нарушаване на процесуално-правните правила и материалния закон. Едва след новото изслушване от съда на И. В. и събирането на заключението на нова СМЕ са налице данни, обосноваващи и молба за отмяна на влязлото в сила решение за поставянето на лицето под запрещение, каквато молба понастоящем е подадена на 31.07.17г. по гр.д. № 290/14г. на ДОС. Претендира се обезсилване на обжалваното определение или неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно.

В предвидения срок е подаден отговор на частната жалба от насрещната страна - настойника на поставената под пълно запрещение И. В. – К.В.В. чрез адв. В. Г. ***, с който жалбата е оспорена като неоснователна и се претендира определението да бъде потвърдено.

Частната жалба е подадена в срок от страни с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт и при наличието на доказателства за надлежна представителна власт, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред ОС-Добрич е образувано на 30.03.17г. въз основа на подадената от посочените по-горе жалбоподатели искова молба, с която те са претендирали от съда да бъде отменено поставянето под запрещение на И. К. В. (с посочени идентификационни данни и постоянен и настоящ адрес), което е извършено с решение № 250/07.07.14г. по гр.д. № 290/14г. на ДОС /така в петитума на исковата молба, потвърден и с уточняващата молба от 13.04.17г./. В изложението на обстоятелствата ищците са посочили, че първият от тях е втори братовчед на запретената, вторият и третият са нейни близки семейни приятели, четвъртият е съконтрагент на поставената под запрещение, закупил имоти от нея, а последните двама са съпрузи, закупили същите имоти от четвъртия ищец /и по отношение на тези последни трима ищци е налице висящо дело съответно за унищожаване на разпоредителната сделка, сключена от И. К. В. на осн. чл. 31, ал. 1 от ЗЗД и за предаване владението върху имотите на осн. чл. 108 от ЗС – гр.д. № 2034/14г. на РС-Добрич/. Чрез съответното положение и отношенията с поставената под запрещение И.В., се обосновава и правния интерес на всеки от ищците от предявения иск, наред с твърденията им, че в производството за поставяне под запрещение ответницата е била лишена от правото си на защита и не са били налице основанията за постановяването на това правно ограничение. Посочено е било още в исковата молба, че И. В. не е била уведомена за воденото срещу нея дело и не ѝ е била осигурена адвокатска защита. В уточняващата си молба ищците са посочили допълнително, че самата И. по-късно /през 2016г./ е узнала за поставянето ѝ под запращение, а освен това въпреки липсата на здравословни проблеми тя е била правно ограничена и наред с това е била отведена от гр. Добрич да живее в дома на сина си в с. Драганово, където са ѝ били ограничени контактите с други хора. В доказателствените искания на уточняващата си молба ищците са релевирали твърдението, че И. В. продължава лично да оперира с паричната си наличност по банковата си сметка, лично да сключва и прекратява договори, включително и през 2016г. /с представянето на анекс от 14.01.16г. към договора за аренда на земеделска земя с нотариална заверка на подписа ѝ - л. 78, приет в с.з. на 26.05.17г./.

            С оглед на изложеното по-горе и въпреки дадените с определение № 235/04.04.17г. указания на ДОС, следва да се приеме, че исковата молба е била и е останала нередовна. Това е така, защото не е било отстранено противоречието между петитума и обстоятелствената ѝ част /за което конкретни указания от съда на ищците не са били давани/. В случая се претендира отмяна на запрещението на посоченото физическо лице, но наведените в обстоятелствената част твърдения са свързани, както с отсъствието на предпоставки за поставянето на лицето под запрещение /и към момента на постановяване на решението по гр.д. № 290/14г. на ДОС, и към настоящия момент/, така и с новонастъпили обстоятелства, обосноваващи отмяната на запрещението – възможността на лицето само да се грижи за своите работи, доказателство за което според ищците са нейната самостоятелност в ежедневните работи, както и при извършването на обосновани правни действия /банкови операции и сключването на договори/. Тази нередовност /чрез преодоляването на противоречието между обстоятелствената част на исковата молба и петитума ѝ/ следва да бъде отстранена от ищците след даването на съответни указания от първоинстанционния съд, като ищците следва да релевират твърдения за новонастъпили /след поставянето под запрещение на В./ обстоятелства, които да обосноват поисканата отмяна на запращението. Едва тогава и при липсата на нужните уточнения, следва да се прецени от съда дали производството по делото да се прекрати или са налице твърдения, обосноваващи извод, че молбата е за отмяна на влязло в сила решение.

            Отделно от горното първоинстанционният съд по исковата молба по чл. 340, ал. 1 от ГПК е компетентен да прецени и надлежната активна легитимация на всеки от ищците по предявения иск за отмяна на запрещението на И. В.. Съобразно цитираната норма на чл. 340 вр. чл. 336, ал. 1 от ГПК, отмяната на запрещението може да бъде поискано от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес. Близките роднини по смисъла на чл. 336, ал. 1 ГПК не се изчерпват с лицата, които биха били призовани към наследяване в случай на смърт. Близък роднина може да бъде също, както лице от кръга на другите законни наследници, така и лице извън този кръг. Близостта не се изразява във вида и степента на родството, а във фактическите отношения между страните /така е прието в Определение № 691 от 2.12.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 669/2010 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Б. Б., в което е призната активната легитимация на внука на поставената под запрещение, който твърдял, че живее с баба си в едно домакинство и се грижи за нея, независимо че е жив неговият баща, който е син на запретената/.

            В случая следва да се прецени дали притежават надлежна активна процесуална легитимация за предявяване на иск за отмяна на запрещението ищеца П.А.В., който твърди, че е втори братовчед на И. В., както и ищците К.К. и С.П., които са навели твърдения единствено за близките семейни отношения с поставената под пълно запрещение

            На следващо място, по иска за отмяна на запрещение надлежен ответник е лицето, поискало поставянето под запрещение и лицето, което е поставено под запрещение – в случая К.В.В. /по чието искане майка му е била поставена под запрещение/ и И. К.В. /виж в този смисъл т. 10 от ППВС № 5/1979г., постановено на 13.02.1980г./. И в тази насока исковата молба е била нередовна и първоинстанционният съд не е предприемал действия по отстраняване на тази нередовност /в уточняващата молба от 13.04.17г. ищците са посочили като ответник единствено И. В. и отделно са посочили имената на нейния настойник и заместник-настойник, а в протоколите от открито с.з. съдът е посочвал като ответници поставената под запрещение и назначените ѝ настойник и заместник-настойник/.

            Не на последно място следва да се посочи, че при отстраняване нередовностите на исковата молба чрез релевиране на надлежни твърдения за поисканата отмяна на запрещението и чрез посочване на надлежни ответници, както и след преценка относно активната легитимация на всеки от ищците, съдът следва да направи преценка и за наличието на хипотезата на чл. 29, ал. 4 от ГПК – за противоречие в интересите между представлявания ответник И. В. и представителя ѝ в лицето на настойника К.В., който също следва да е ответник по делото, както и с оглед изложените по делото твърдения за отношенията между И. В. и заместник-настойника в лицето на нейната снаха К. В., и да предприеме съответни процесуални действия по назначаването на особен представител на ответницата И. В..

            Поради всичко гореизложено определението на съда за прекратяването на делото и изпращането му на ВКС по подсъдност поради квалифицирането на исковата молба за отмяна на запрещение на Иванка В. като молба за отмяна на влязлото в сила решение за поставяне под запрещение на посоченото лице, е незоконосъобразно и следва да се отмени, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените по-горе указания.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 759/14.07.17г., постановено по гр.д. № 148/17г. на ДОС И ВРЪЩА делото на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивите на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: