ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

571

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  05.10.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 441/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.Ч.К. от гр.Варна срещу определение № 1806/06.07.2017 год по в.гр.д. № 1292/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 23828/09.12.2016 год по описа на ЧСИ З. Д. с рег.№ … срещу действията по изп.д. № 20168080401342, изразяващи се в налагане на запор върху трудово възнаграждение на длъжника. По съображения за незаконосъобразност на определението частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъдат отменени обжалвните действия на ЧСИ.

Постъпил е отговор от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД – взискател по изпълнителното дело, в който се изразява становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК очертава хипотезите, при които длъжникът разполага с процесуалното право да обжалва действията на съдебния изпълнител. Тяхното изброяване е изчерпателно и не подлежи на разширително тълкуване.

 Съгласно чл. 435 ал.2 предл.2 от ГПК на обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. Твърде широката формулировка на тази законова разпоредба наложи постановяването на тълкувателно решение № 2/2015 год на ОСГК на ВКС на РБ, което приема, че на обжалване подлежи не самото изпълнително действие – опис, запор или възбрана, а насочването на изпълнението в хипотезата на несеквестируемост на имуществото. По такава жалба съдът се произнася само доколкото посочените изпълнителни действия нарушават несеквестируемостта. Следователно предмет на жалбата е не самото изпълнително действие, а неговата несъвместимост със специалната закрила, която несеквестируемостта дава на длъжника. Отменяването на изпълнително действие е последица от уважаването на жалбата по нейния предмет и без да е направено искане за отмяна на отделни изпълнителни действия.

В случая частният жалбоподател е възразил срещу налагането на запор върху трудовото му възнаграждение, но не се е позовал на чл. 446 от ГПК, а и не е представил доказателства, установяващи несеквестируемост на доходите му. Поради това правилно съставът на Окръжен съд Варна е преценил, че частната му жалба не попада в хипотезите на чл. 435 ал.2 от ГПК и е оставил същата без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1806/06.07.2017 год по в.гр.д. № 1292/2017 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.