О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №565

 

Гр. Варна, 11.10.2013 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на 11 октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                            ПЕТЯ ПЕТРОВА;       

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

в.ч.гр.д. № 442 по описа за 2013 г.:

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 274 ГПК, ПО частна жалба на С.С.Н., А.С.А. и С.С.А.,***, срещу определение № 571/26.08.2013 г. на ОС Добрич по гр.д. 522/2013 год., с което е прекратено производството по предявените от тях искове срещу ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД, гр. София, и В. Димитров П., поради неизправяне в срок на неизправности в исковата молба. Твърди се в жалбата, че не е налице редовно връчване на разпореждането за отстраняване на нередовности в исковата молба, че не е даден достатъчно дълъг срок за изпълнение указанията на съда.

Препис от частната жалба не е връчван на ответниците, предвид фазата на процеса.

Съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството пред ОС Добрич е образувано по искова молба на въззивниците срещу ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД, гр. София по чл. 226 КЗ и срещу В. Д. П. *** по чл. 45 ЗЗД с претенции за обезщетения за вреди от ПТП.

С разпореждане от 03.07.2013 год. ОС добрич е оставил без движеие исковата молба с указания до ищците да посочат адресите си за призоваване, да посочат ЕИК на ЮЛ – ответник, да посочат цена на исковете за всеки от тях поотделно, да изложат обстоятелства във връзка със солидарността, застрахователното правоотношение, като индивидуализита застрахователния договор със страни, дата на сключване, номер на полицата, да конкретизират твърдяните имуществени вреди по пера, да формулират ново искане, съобразно уточненията в нова молба с препис за насрещните страни.

С молба от 11.07.2013 процесуалният представител на ищците е поискал издаване на съдебно удостоверение именно съобразно разпореждане от 03.07.2013 год. за снабдяване с информация относно актулно състояние на застрахователя и за снабдяване с копия от застрахователните полици и зелената карта. Такова му е издадено на 15.07.2013 год.

С молба, заведена на 11.07.2013 год. адв. Ц. е поискал и удължаване на срока за изпълнение на указанията, с оглед нуждата от кореспонденция и отговор от застрахователното дружество – ответник. Върху молбата има разпореждане от 18.07.2013 год. да се докладва на съдията докладчик.

С определение от 26.08.2013 год. ОС е оставил без уважение молбата за удължаване на срока за изпълнение на указанията на съда, тъй като нямало причина за такова удължаване. С определение от същата дата производството е прекратено на осн. чл. 127, ал.3 ГПК..

Съставът на ВАпС намира, че не е налице перфектно изпълнена от страна на съда процедура по уточняване на нередовната искова молба.

Разпореждането с указания да се отстранят недостатъците в исковата молба е съобщено редовно на ищците или е узнато най-късно на 11.07.2013 год. – в това отношение доводите в исковата молба са несъстоятелни.

Не е проведена законосъобразно, обаче процедурата по удължаване на срока за изпълнение указанията на съда. От една страна, съдът се е произнесъл след изтичане на срока по чл. 129, ал.2 ГПК, което обезмисля процедурата по чл. 63 ГПК, съобразно чиято ал.2 предвижда удълженият срок да тече от изтичане на първоначалния, което ще рече, че произнасянето следва да предхожда изтичането на удължавания срок.

От друга страна, указанието за индивидуализация на застрахователното правоотношение чрез посочване на № на полица, страни и дата на сключване, изисква именно събиране на информация от застрахователя в по-дълъг от законовия седмодневен срок и представлява основателна причина за удължаване на срока по чл. 129, ал.2 ГПК, което не е зачетена от съда в производството по чл. 63 ГПК.

Ето защо, на ищците следва да се даде нова възможност да отстранят нередовностите в исковата молба.

Предвид различните правни изводи на въззивната инстанция с тези на ОС, обжалваното определение следва да се отмени, а делото да се върне на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 571/26.08.2013 г. на ОС Добрич по гр.д. 522/2013 год., и ВРЪЩА делото на ОС Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия.

Документите на листи от 6 до 10 по настоящото дело принадлежат на досието на делото пред ОС, по което и следва да се приложат след връщането му в парвата инстанция.

Определението НЕ подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: