ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№627

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  17.09.2015 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 442/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.И.З. срещу определение № 534/15.06.2015 год по гр.д. № 357/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу постановлението за възлагане от 07.05.2014 год по изп.д. № 20137370401916 на ЧСД Лучия Тасева рег.№ 737 с район на действие Окръжен съд Добрич, и производството по делото е прекратено.

Срещу същото определение са подали частна жалба и З.З.И. и П.М.И..

По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за произнасяне по същество.

Съставът на Апелативен съд Варна по допустимостта на жалбите намира следното:

Частната жалба от З.З.И. и П.М.И. е НЕДОПУСТИМА, по следните мотиви:

Жалбоподателите имат качеството длъжници по изпълнителното дело, но не са страни в производството по в.гр.д. № 357/2015 год на Окръжен съд Добрич. То е образувано единствено по жалбата на Г.З. срещу постановлението за възлагане, и именно по нейната жалба се е произнесъл съдът. Следователно, липсва съдебен акт, който да обвързва жалбоподателите и да ги легитимира с процесуалното право да го обжалват.

Ето защо жалбата им срещу определение № 534/15.06.2015 год по гр.д. № 357/2015 год на Окръжен съд Добрич следва да бъде върната, а производството по нея- прекратено. 

Частната жалба на Г.И.З. е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на проведената публична продан, приключила с обжалваното постановление за възлагане, е недвижим имот – собственост на длъжницата З.З.И.  по силата на договор за дарение, със запазено в полза на въззивницата право на ползване върху имота. Притежанието на самостоятелно ограничено вещно право върху имота придава на жалбоподателката качеството на трето лице по смисъла на чл.435 ал.4 от ГПК. Това обстоятелство я легитимира като лице, имащо право да обжалва насочването на изпълнението върху имоти, ако те в деня на възбраната са били във нейно владение.

Подаването на жалба срещу действията на съдебния изпълнител е обвързано със срок, който при условията на чл. 436 ал.1 от ГПК тече по отношение на жалбоподателката от деня на съобщението за извършеното действие. Насочване на изпълнението има тогава, когато за първи път страната е била уведомена, че срещу вещта, върху която претендира самостоятелни права, са предприети изпълнителни действия. От приложеното по делото съобщение на стр.177 се установява, че съобщението за насрочване на публичната продан е връчено на жалбоподателката на 17.03.2014 год. Още тогава тя е могла да се противопостави на изпълнението, но не го е направила. Жалбата е подадена едва на 09.04.2015 год, т.е. се явьява просрочена.

Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 534/15.06.2015 год по гр.д. № 357/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата на Г.И.З. с ЕГН ********** срещу постановлението за възлагане от 07.05.2014 год по изп.д. № 20137370401916 на ЧСД Лучия Тасева рег.№ 737 с район на действие Окръжен съд Добрич.

Определението в тази част е необжалваемо.

ВРЪЩА на З.З.И. с ЕГН ********** и П.М.И. с ЕГН ********** частна жалба вх.№ 4198/23.06.2015 год по описа на Окръжен съд Добрич срещу определение № 534/15.06.2015 год по гр.д. № 357/2015 год на Окръжен съд Добрич като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на нея.

В прекратителната част определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                   

                   2.