ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

550

 

гр.Варна,27.09.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение , 27 септември 2017 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 442 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Пазари“ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Недко Радев, против определение № 1924 от 21.07.2017 г., постановено по гр.д. № 381/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото само в частта по главния му насрещен иск за собственост върху обект с идентификатор 10135.1501.51.1. Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в нарушение на закона и поради необоснованост,  като е молил за отмяната му и връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Навел е оплаквания за неправилна преценка от окръжния съд за пределите на силата на пресъдено нещо на решението по водения между същите страни спор за собственост по гр.д. № 2314/2014 г. на Варненския окръжен съд и от там и за неправилен извод за недопустимост на главния насрещен иск за собственост, поради отвод за пресъдено нещо.

Насрещната страна  „Атлант“ ООД е подал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и е молил за потвърждаване на обжалваното определение.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на  прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Пред окръжния съд са били предявени от настоящия жалбоподател и ответник по гр.д. № 381/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд срещу ищеца „Атлант“ ООД насрещни искове за предаване владението върху реална част с площ от 344 кв.м. (очертана по скица), от ПИ идентификатор № 10135.1501.973 и върху обекти с идентификатори 10135.1501.973.51.1, 10135.1501.973.51.4, 10135.1501.973.51.5, основани на твърдения за придобиване собствеността върху строителните обекти  по приращение, а върху земята – чрез апорт, по чл. 108 ЗС, евентуално за премахване на обекти с идентификатори  10135.1501.973.51.1, 2, 3, 4 и 5, основани на твърдения, че пречат на упражняването правото на собственост, придобито чрез апорт, тъй като са незаконни, неузаконими и нетърпими – иск по чл. 109 от ЗС.

С обжалваното определение е прекратено производството само в частта по главния насрещен иск за собственост върху обект с идентификатор 10135.1501.973.51.1 поради формираната сила на пресъдено нещо по спора за собствеността му, разрешен по гр.д. № 2314/2013 г. на Варненския окръжен съд. По настоящия насрещен иск за собственост на този обект, „Пазари“ ЕАД се е позовал и на твърдение за отклонение в площта му за разлика от площта на същия, посочена в решението по делото за собственост № 2314/2013 г на ВОС. Твърдения за нововъзникнали факти след 24.09.2014 г. (приключване на устните състезания пред въззивната инстанция по в.гр.д. 364/2014 г. на ВнАС), обосноваващи правото му собственост, „Пазари“ ЕАД не е поддържал.

Видно от документите по изготвената от ВОС преписка към частната жалба, с решение № 773/23.05.2014 г. по гр.д. № 2314/2013 г. по описа на ВОС, по предявения от „Атлант“ ООД срещу „Пазари „ЕАД иск по чл. 108 от ЗС, окръжният съд е признал за установено в отношенията между страните, че „Атлант“ ООД е собственик на самостоятелно обособени обекти в масивна сграда, построена върху общински парцел находящ се в гр.Варна пазар „Централен“ (Колхозен), УПИ I, за пазара в кв. 333, по плана на 9-ти м-р на града, представляващ  ПИ № 10135.1501.973 по КК на гр.Варна, включително и на обект за обществено хранене с идентификатор № 10135.1501.973.51.1 (съответстващ на описаната в протокол за въвод сладкарница и склад с площ от 109,5 кв.м.) и е осъдил „Пазари „ЕАД да предаде на „Атлант“ ООД държането му. Решението на окръжния съд е потвърдено с решение № 166 от 23.10.2014 г. по в.гр.д. № 364/2014 г. по описа на ВнАС и не е допуснато до касационно обжалване с определение № 186/31.03.2015 г. по гр.д. № 596/2015 г. на ВКС.

Предмет на настоящото дело в прекратената му част е осъдителният иск по чл. 108 от ЗС за собственост на обект с идентификатор 10135.1501.973.51.1, предявен от „Пазари“ ЕАД срещу „Атлант“ ООД, т.е. спорът е между същите страни, между които е воден и осъдителният иск по чл. 108 от ЗС за собственост, предмет на гр.д. № 2314/2013 г. по описа на ВОС, заведено от Атлант“ ООД срещу „Пазари „ЕАД. Именно по последното е постановено и влязлото в сила  решение за установяване собствеността на „Атлант“ ООД върху „обект за обществено хранене с идентификатор № 10135.1501.973.51.1 (съответстващ на описаната в протокол за въвод сладкарница и склад с площ от 109,5 кв.м.)“ и „Пазари“ ЕАД е осъден да предаде държането му. Т.е. в диспозитива на влязлото в сила решение, имотът е посочен с идентификатора, с който той е индивидуализиран и в насрещната искова молба, което води до извод за идентичност и разрешаване на спора за собствеността на този обект между страните със сила на пресъдено нещо. Спорът по въпроса за идентичността на обекта е породен от посоченото в диспозитива на влязлото в сила решение, че обектът съответства на описаната в протокол за въвод сладкарница и склад с площ от 109,5 кв.м. и установеното в производството по настоящото дело пред окръжния съд с помощта на вещо лице несъответствие между тях. Според приложените към преписката приложения към заключението на вещото лице, сладкарницата и складът с площ от 109,5 кв.м. са само част от самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор № 10135.1501.973.51.1., целият с площ от 235 кв.м., като освен сладкарница и склад, самостоятелният обект № 10135.1501.973.51.1. обхваща площи от заснетите на место магазин №7, склад към магазин №4 (аптека) и части от фактически обособен магазин №5. Изведена от диспозитива на влязлото в сила решение по гр.д. № 2314/2013 г. по описа на ВОС, силата на пресъдено нещо по спора за собственост се разпростира върху самостоятелния обект, индивидуализиран с уникалния му номер по КК на гр.Варна, като описанието в скоби с посочена площ като съответна на индивидуализация на имота по друг документ не променят горния извод. В съдебното решение липсва произнасяне за установяване на собствеността върху реални части от самостоятелен обект и препращане към скица към решението. Аргументите в частната жалба за липсата на сила на пресъдено нещо на решението по иска чл. 108 от ЗС, поради произнасяне на съда извън обема (площта) на заявения пред него правен спор за правото на собственост, са неоснователни, защото допустимостта на решението е била предмет на служебно произнасяне при инстанционния му контрол и този въпрос не може да бъде разрешаван в настоящото производство. Също не могат да се разглеждат и обсъждат в настоящото производство и съображения, черпени от твърдения за неяснота или грешка при формиране на волята на съда в диспозитива на съдебното решение по чл. 108 от ЗС, които са предмет на отделни и самостоятелни производства.

Предвид изложеното, при наличието на сила на пресъдено нещо по иска за собственост върху обект за обществено хранене с идентификатор № 10135.1501.973.51.1 (процесуална пречка за съществуване на правото на иск на „Пазари“ ЕАД) насрещният иск по чл. 108 от ЗС се явява недопустим и производството по него подлежи на прекратяване. До този извод е достигнал и окръжния съд с обжалваното определение, поради което то следва да бъде потвърдено.

Предвид горното, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1924 от 21.07.2017 г., постановено по гр.д. № 381/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта по главния насрещен иск на „Пазари“ ЕАД за собственост върху обект с идентификатор 10135.1501.51.1.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на основание чл. 274, ал.3, т.1 от ГПК при предпоставките на чл. 280, ал.1 от ГПК, с частна касационна жалба, в едноседмичен срок от връчване на преписа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: