О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 617/02.10.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 442по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.И.Б. и Г.Г.Б., двамата от гр.Нови пазар срещу определение № 416/27.06.2019 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е върната исковата им молба за разваляне на договор за покупко-продажба – срещу Е.В.П., с правно основание чл.134 от ЗЗД и за разваляне на договор за доброволна делба, с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД – срещу Е.И.Б. и е прекратено производството по гр.д.№ 66/19 г. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за даване ход на делото.

В подаден писмен отговор ответниците изразяват становище за правилност на определението.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. От обстоятелствената част на исковата молба и заявения петитум, правилно съдът е приел, че е сезиран с два иска: иск за разваляне на договор за покупко-продажба, оформен с нотариален акт №12, т.VІІ, рег.№4059, д.№895/2015г. на нотариус с рег.№346, предявен в хипотезата на чл.134 от ЗЗД, от К.И.Б. и Г.Г.Б. против  Е.В.П., като Е.И.Б. се явява  съищец по този иск, с оглед  разпоредбата на чл.134, ал.2 ЗЗД, както и иск с  правна квалификация чл.87, ал.3 от  ЗЗД- за разваляне на договор за доброволна делба от 20.12.2013г., поради неизпълнение на клауза, предявен от К.И.Б. и Г.Г.Б. против Е.И.Б..

  От направеното уточнение в с.з. и в писмените бележки относно правния интерес от воденето на иска с правно основание чл.134 вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД – за развалянето на покупко-продажбата е видно, че целеният резултат е връщане на имота в патримониума на Е.И.Б., а след това - при разваляне на договора за доброволна делба – връщането му в патримониума на ищците, като без уважаване на иска по чл.134 от ЗЗД, предявяването на иска за развалянето на договора за доброволна делба би било безмислено.

С оглед горните уточнения, правилен е извода на съда, че искът за разваляне на договора за доброволна делба е предявен в условията на евентуалност - ако искът с правно основание чл.134 вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД - за разваляне на договора за покупко-продажба бъде уважен.

Правилно е прието, че ищците нямат интерес от предявяване на суброгационния иск - упражняването на правата на длъжника има обезпечителна функция за кредитора, като с него се цели обезпечаване изпълнението на задължението от длъжника, което в конкретния случай не би се постигнало с предявяването на исковете. Такъв интерес би съществувал, ако по реда на чл.134 от ЗЗД ищците упражнят правото на длъжника си да иска осъждането на ответницата П. да изпълни задължението си по договора - да пристрои самостоятелен вход към къщата за етажа. Бездействието на Е.Б., изразяващо се в непредприемане на разваляне на договора за покупко-продажба с Е.В.П. не заплашва удовлетворяването на твърдяното задължение на Б. към кредиторите – построяване на самостоятелен вход, а интересът им се изразява във връщането на имота в техния патримониум, за да няма нужда от изграждането на вход.

            Предвид липсата на правен интерес от предявяване правата на Е.И.Б. да развали договора за покупко-продажба срещу Е.В.П., искът по чл.134 от ЗЗД е недопустим, поради което не е настъпило условието за разглеждане и на евентуалната претенция - за разваляне на договора за доброволна делба.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 416/27.06.2019 г. по гр.д..№ 66/19 г.на Окръжен съд – Шумен.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.