ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№626

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   17.09.2015                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 443/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.С.С. чрез процесуалния му предсдтавител адв. И.Д. срещу определение № 2826/31.07.2015 год по гр.д. № 1654/2015 год на Окръжен съд Варна, 12 състав, с което е прекратено производството и върната исковата молба. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран с искова молба от Д.С.С. срещу С.Д.С., И.Д.Я., Г.Ш.Т. и И.Ш.Т., с искане за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен между наследодателя му и първата ответница, поради привидност, а при условията на евентуалност – липса на основание, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави. Обстоятелствената част на исковата молба не съдържа твърдения по отношение на ответниците И.Д.Я., Г.Ш.Т. и И.Ш.Т., а в частта, касаеща първата ответница се сочи единствено, че договорът е нищожен поради привидност, прикриващ действителен договор за дарение. Налице е несъответствие между фактическите твърдения и петитума на исковата молба, поради което съдът оставил същата без движение и дал указания на ищеца за отстраняване на нередовностите й. Уточнителната молба не внася повече яснота в предмета на спора, поради което правилно съдът е преценил, че исковата молба е недопустима и е постановил връщането й.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2826/31.07.2015 год по гр.д. № 1654/2015 год на Окръжен съд Варна, 12 състав, с което е прекратено производството и върната исковата молба.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.