О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

562/14.09.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14 .09.2016г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№443/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност с определение №8718/11.08.2016г., постановено по гр.д.№11813/14г. по описа на ВРС, XVIII състав, между Варненски районен съд и Варненски окръжен съд за определяне на родово компетентния съд да разгледа молба вх.№21622/01.08. 2016г. по описа на ВОС, гр.о., подадена от Р. Т. Б., депозирана чрез процесуалния му представител, с която е направено искане за издаване на изпълнителен лист за сумите, присъдени с решение №1045/27.07.2016г., постанове -но по в.гр.д.№420/16г. по описа на ВОС.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

С решение №5025/12.12.2015г., постановено по гр.д.№11813/14г. по описа на ВРС, XVIII състав, П.Д.Д. е осъден да заплати на Р.Т. Б. сумата от 6 000лв., представляваща обезщетение за претърпени неиму- ществени вреди в резултат от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.05.2013г. до окончателното изплащане, на осн. чл.45 от ЗЗД, както и предявеният от Р. Т. Б. против П.Д.Д. иск е отхвърлен в частта му за сумата, представляваща разликата над 6000лв. до предявения размер от 8000лв.

Постановеното от ВРС решение е обжалваното от П.Д.Д. само в частта му, с която искът е бил уважен за сумата, представляваща разликата над 500лв. до 6 000лв.Въззивна жалба не е подавана от Р.Т. Б., съответно решението е влязло в сила и в частта му, с която искът е отхвърлен за сумата, представляваща разликата над 6 000лв. до 8 000лв.

С решение №1045/27.07.2016г., постановено по в.гр.д.№420/16г. по описа на ВОС, е потвърдено решение №5025/12.12.2015г., постановено по гр.д.№11813/14г. по описа на ВРС, XVIII състав в обжалваната му част, с която П.Д.Д. е осъден да заплати на Р. Т. Б.сумата, представляваща разли -ката над 500лв. до 6 000лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.05.2013г. до окончателното изплащане

Руслан Тодоров Божиновски е подал по в.гр.д.№420/16г. по описа на ВОС молба вх.№21622/01.08.2016г. с искане да му бъде издаден изпълнителен лист за присъ -дените му суми по делото на ВОС.От формулировката на молбата е видно, че стра -ната претендира издаване на изпълнителен лист за цялата сума в размер от 6 000лв. ВОС е разпоредил молбата да се изпрати по компетентност на ВРС, а последният е повдигнал с цитираното определение спор за подсъдност.

Към датата на подаване на молбата, а и към настоящия момент, видно от изиска -ната служебна справка от ВОС, решение №1045/27.07.2016г., постановено по в.гр.д. №420/16г. по описа на ВОС, не е влязло в законна сила/на П.Д. решението не е връчено надлежно, предвид което и за същия не е започвал да тече срок за обжал -ване/, съответно не е влязло в сила и потвърденото с него решение на ВРС в горе -посочената му част, т.е. за присъдената сума, представляваща разликата над 500лв. до 6 000лв.

Родово компетентен да издаде изпълнителен лист за тази част от осъдителното невлязло в сила въззивно решение е ВОС на осн. чл.405, ал.2, пр.3, вр. чл.404, т.1, пр.2 от ГПК.За сумата от 500лв., за която решението на ВРС е вляло в сила предвид неподаването на въззивна жалба от П.Д. против тази му част, родово компе -тентен да издаде изпълнителен лист е ВРС на осн. чл.405, ал.2, пр.1, вр. чл.404, т.1, пр.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Родово компетентен да се произнесе по молба вх.№21622/01.08.2016г. по описа на ВОС, гр.о., подадена отР . Т. Б. за издаване на изпълнителен лист, в частта й, за присъдената му с решение №5025/12.12.2015г., постановено по гр.д.№11813/14г. по описа на ВРС, XVIII състав, сума в размер на 500лв., в която част решението на ВРС е влязло в закона сила, е Районен съд - Варна.

Родово компетентен да се произнесе по молба вх.№21622/01.08.2016г. по описа на ВОС, гр.о., подадена от Р. Т. Б. за издаване на изпълнителен лист, в частта й, за присъдената му с решение №5025/12.12.2015г., постановено по гр.д.№11813/14г. по описа на ВРС, XVIII състав, потвърдено с решение №1045/ 27.07.2016г., постановено по в.гр.д.№420/16г. по описа на ВОС, невлезли понасто -ящем в законна сила, сума, представляваща разликата над 500лв. до 6 000лв., е Окръжен съд - Варна.

Изпраща делото на Районен съд - Варна за издаване на изпълнителен лист за сумата от 500лв.След издаването му същият следва да изпрати делото на Окръжен съд - Варна за издаване на изпълнителен лист за сумата, представляваща разликата над 500лв. до 6 000лв.

 

Определение не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: