О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

542/20.09.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20. 09.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№443/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Й.Г. против разпореждане №594/21.06.2017г., постановено по в.гр.д.№54/17г. по описа на ОС-Разград, с което е върната  на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК подадената от В.Й.Г. касационна жалба против решение №35/18.04.2017г., постановено по в.гр.д.№54/17г. по описа на РОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на РОС за продъл -жаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената каса -ционна жалба.

Въззиваемият С.Й.С., редовно уведомен, не е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№54/17г. по описа на РОС е образувано по подадена от В.Й.Г. въззивна жалба против решение №204/07.12.2016г., постановено по гр.д.№184/16г. по описа на РС-Кубрат.С решение №35/18.04.2017г., постановено по в.гр.д.№54/17г. по описа на РОС, е потвърдено решение № 204/07. 12.2016г., постановено по гр.д.№184/16г. по описа на КРС.Решението на РОС е връ -чено на В.Г. чрез процесуалния й представител адв.В.Д. на 20.04.2017г. Против решението В.Г. е депозирала чрез посочения процесуален предста -вител касационна жалба вх.№2133/23.05.2017г./подадена по пощата на 19.05.2017г., т.е. в срока по чл.283 от ГПК/.С разпореждане от 29.05.2017г. касационната жалба е оставена без движение и са дадени указания на жалбоподателката да представи доказателства за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 30лв. по см. на ВКС, както и да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване.За разпореждането на съда страната е надлежно уведомена на 09.06. 2017г.С молба от 14.06.2017г./подадена по пощата на 13.06.2017г./, т.е. в рамките на дадения преклузивен едноседмичен срок, е представила доказателства за внасяне на дължимата държавна такса.С обжалваното разпореждане от 21.06.2017г. каса - ционната жалба е върната като е прието, че страната не е изпълнила в посочения срок указанието за представяне на изложение на основания за допускане до каса -ционно обжалване.

Видно от разпоредбата на чл.284, ал.3, т.1 от ГПК е, че към касационната жалба следва да бъде приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК.Това изложение, обаче може да бъде инкорпори -рано и в самата касационна жалба, стига да е достатъчно ясно отграничено от оста - налото й съдържание, т.к. в закона не е въведено изискване изложението да бъде представено на отделен хартиен носител от този на касационна жалба.На лист втори, абзац втори и следващи от подадената от В.Г. касационна жалба е инкорпорирано именно такова изложение, като страната е посочила, че решението на РОС е постановено в противоречие с практика на ВКС, както и, че посочените в жалбата въпроси/в абзац трети, отграничени в т.1 и т.2/, по които се е произнесъл въззивният съд, са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие - то на правото.Видно е, че са посочени основания за допускане до касационно обжал- ване по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК, предвид което и въззивният съд не е следвало да дава указания на страната да представя отново такива.Действително в посочено -то основание по чл.280, ал.1, т.1 от ГПК не са посочени решенията на ВКС, в проти -воречие на които се твърди, че е постановено решението на РОС, но последният не е и дал указания на страната да ги посочи, предвид което жалбата не е можело да бъде върната и поради тяхното непосочване.

По изложените съображения съдът приема, че подадената от В.Г. касаци- онна жалба не е страдала от твърдените от РОС нередовности, предвид неотстраня -ването на които в дадения срок е била върната с обжалваното разпореждане.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на РОС за продължаване на съдопроиз - водствените действия по администриране на подадената касационна жалба, вкл. даване на указания на страната да посочи за въведеното от нея основание по чл.280, ал.1, т.1 от ГПК решенията на ВКС, в противоречие на които се твърди, че е постано -вено решение на РОС.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №594/21.06.2017г., постановено по в.гр.д.№54/17г. по описа на ОС-Разград, и

ВРЪЩА делото на ОС-Разград за продължаване на съдопроизводствените дейст -вия по администриране на подадената касационна жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: