ОПРЕДЕЛЕНИЕ 551

гр. Варна,     27.08.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                           ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 444/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.С.М. *** против определение № 473/25.05.15г. по гр.д. № 745/14г. на ОС-Добрич, с което е прекратено производството по делото. Счита се, че определението е „неправомерно”, тъй като съдиите по делото възпрепятстват ищеца да събере нужните доказателства по заведения иск срещу Прокуратурата, като не уважават заведения от него иск против същата по чл. 124, ал. 4 от ГПК за установяване истинността или неистинността на 5 частни и официални документа. Излага се, че въпреки сезирането на прокуратурата за извършени престъпления във връзка с тези документи, същата е бездействала и на никого не е потърсена наказателна отговорност. Отправеното до настоящия съд искане е да се отмени обжалваното определение  и да се дадат указания на съдиите от ДОС да уважат исковата му молба по чл. 124, ал. 4 от ГПК и да му се даде възможност да събере нужните доказателства за умишленото бездействие на Прокуратурата. Жалбоподателят сочи, че не е в състояние да изпълни дадените му от съда указания и да съди Прокуратурата за умишлено увреждане по чл. 45 от ЗЗД, тъй като на осн. чл. 132 от КРБ магистратите не носят отговорност при изпълнение на служебните си задължения, освен при извършено тежко умишлено престъпление. Освен това е изложил, че е пенсионер и няма възможност да заплати такса от 1278лв., но дори и да има такава възможност, няма намерение да спонсорира правосъдната система.

Тъй като е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 от ГПК, то и препис от частната жалба не е изпращан на ответната страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и неоснователна по следните съображения:

На ищеца са били дадени подробни указания за уточняване на предявения иск за обезщетение на имуществени вреди вследствие на бездействието на органите на Прокуратурата да образуват наказателно производство за извършено престъпление във връзка със съставянето и използването на официални и частни документи, установяващи правото на собственост върху недвижим имот, както и за внасяне на дължимата ДТ в пълен размер – така определенията на ДОС от 18.11.14г. и 17.12.14г. Ищецът е внасял известни уточнения, които дават основание да се приеме, че искът е предявен не по реда на ЗОДОВ, а следва да се квалифицира като такъв по чл. 49 от ЗЗД. И ако от наведените твърдения може да се определи предмета на иска и страните по същия, то исковата молба е останала нередовна поради невнасянето на дължимата ДТ. В мотивите на определението от 17.12.14г. /л. 32/ съдът е указал на страната, че ако ищецът отговаря на изискванията на чл. 83 от ГПК е възможно по негово искане и след представяне на необходимите доказателства, да бъде освободен от заплащането на ДТ. Самият ищец обаче и в частната си жалба декларира, че не желае да „спонсорира” правосъдната система и не е внесъл дължимата ДТ

Отделно от това продължава да настоява да му се разгледат искове по чл. 124, ал. 4 от ГПК, производството по които искови молби обаче са били прекратени /така по гр.д. № 3180/14г. на РС-Добрич след разделянето и изпращането му по адм.д. № 569/14г. на Адм.С-Добрич, така и по гр.д. № 745/14г. на ДОС – определение №955/17.12.14г., потвърдено от ВАпС и недопуснато до касационно обжалване по ч.гр.д. № 2048/15г. от ВКС, І г.о./.

Налице е била хипотезата на на чл. 129, ал. 3 от ГПК и прекратяването на делото е законосъобразно. Частната жалба следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от М.С.М., ЕГН ********** *** против определение № 473/25.05.15г. по гр.д. № 745/14г. на ОС-Добрич, с което е прекратено производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: