ОПРЕДЕЛЕНИЕ

553

10.09. 2016  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10.09. 2016   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.444 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «АЛФА 04» ЕООД, гр. Варна, срещу определение №1570/21.06.2016 год. по гр.д.702/2016 год. на ОС Варна, с което е СПРЯНО производството по същото дело, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на спора по гр.д. 1680/2015 год. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като спряното производството е по иск по чл. 108 ЗС, а другото дело е по установителен иск за собственост, който не само че не е преюдициален, но и странат е загубила интерес от воденето, поради промяна във фактическите обстоятелства. Твърди се, че липсва посоченото от съда основание за спиране на делото, поради което и се иска отмяна на определението за спиране.  

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна „Ел Ка Ве Транс” ЕООД, гр. Пловдив, които са изразили становище за основателност на жалбата, но по други мотиви – нарушение на процесуалните правила. Твърди се, че производството е недопустимо и подлежи на прекратяване. Иска се отмяна на определението за спиране на производството и връщане на делото с указания делото да се прекрати.

Подадена е и частна жалба от „Ел Ка Ве Транс” ЕООД, гр. Пловдив, срещу същото определение по посочените в отговора мотиви – производството не подлежи на спиране, а на прекратяване. Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по иск на въззивното дружество по чл. 108 ЗС за установяване на собствеността и предаване на владението върху недвижим имот, нива, съставляваща имот № 025009.

С атакуваното определение производството пред ВОС е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производството по установителен иск за собственост върху същия имот, заведен от същия ищец срещу други ответници, по който „Ел Ка Ве Транс” ЕООД, гр. Пловдив, е трето лице-помагач.

Налице е идентитет на част от предмета на двете дела, страните и обекта, само по отношение на установяването на съществуването на право на собственост на ищеца върху спорния недвижим имот. Следователно предметът на настоящото производство по чл. 108 ЗС поглъща предмета на спора по установителния иск за собственост. Твоа, обаче, не обосновава извод за преюдициалност на установителния иск за собственост по отношение на ревандикационния иск, тъй като ревандикационният иск е по-ефективен способ за защита от установителния иск за собственост, а също и по ревандикационния иск ще се установи съществуването или несъществуването на спорното право. Преюдициалност би била налице, ако в другия процес със СПН се установява различно от предмета на обусловения спор право, с правно значение за този спор. Случаят не е такъв.

Въпросът за допустимостта на исковете не е предмет на настоящата ЧЖ.

Не е налице основание за спиране на производството по чл. 129, ал.1, т.4 ГПК.

Предвид несъвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да отменен, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1570/21.06.2016 год. по гр.д. № 702/2016 год. на ОС Варна И ВРЪЩА делото на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: