Р Е Ш Е Н И Е

168

гр. Варна,22 .11.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Юлия Калчева,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 444 по описа за 2017-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба на „А.Т.М.“, ООД, гр. Варна, ЕИК 103054984, срещу решение № 1038/23.06.2017 год. по гр.д. 2951/2015 год. на ОС Варна, с което са отхвърлени: предявеният от “А.Т.М.“ ООД, ЕИК 103054984, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Страхил Войвода” № 26, ет.8, ап.70, срещу „ВАРБЕЛ“ ЕООД, ЕИК 103590532, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.”Александровска” № 62, иск с правно основание чл.73 ал.1 от ЗС, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 52 592,15лв./петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и два лева и 15ст./, представляваща обезщетение за ползите, от които е бил лишен собственика поради ползване от ответника на вещите, подробно описани в молба вх. рег. № 17396/16.06.2016г./молба вх. рег. № 9762/04.04.2017г./, за периода от 22.10.2010г. до 22.10.2015г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 22.10.2015 г., до окончателното изплащане на сумата;  И предявеният от “А.Т.М.“ ООД – гр. Варна, срещу „ВАРБЕЛ“ ЕООД – гр. Русе, иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 52 592,15лв. ./петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и два лева и 15ст./, представляваща сума, с която ответникът неоснователно се е обогатил, в резултат на ползване на описаните в молба вх. рег. № 17396/16.06.2016г./молба вх. рег. № 9762/04.04.2017г./ вещи, за периода от 22.10.2010 г. до 22.10.2015 г. ; осъдено е “А.Т.М.“ ООД, ЕИК 103054984, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Страхил Войвода” № 26, ет.8, ап.70, да заплати на „ВАРБЕЛ“ ЕООД, ЕИК 103590532, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.”Александровска” № 62, сумата от 1889лв./хиляда осемстотин осемдесет и девет лева/, представляваща направени по делото разноски, на основание чл.78 ал.3 от ГПК.

Твърди се в жалбата, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Оспорват се изводите за основателност на иска по чл. 73, ал.1 ЗС и на евентуалния по чл. 59 ЗЗД. Оспорва се изводът за недоказана идентичност на закупените през 2003/2004 движими вещи и ползваните от ответника през процесния период 2010-2015 г. Изложени са подробни съображения за това. Оспорва се изводът, че друго лице, а не ответникът е ползвал вещите в част от периода. Оспорва се изводите за липса на разместване на блага, касаещ основателността на евентуалния иск. Иска се отмяна на решението и уважаване на претенциите.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от „ВАРБЕЛ“ ЕООД, ЕИК 103590532, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, в който доводите в жалбата са оспорени.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от “А.Т.М.“ ООД – гр. Варна, срещу „ВАРБЕЛ“ ЕООД – гр. Русе, за осъждане на ответника, на основание чл.73 ал.1 от ЗС, да заплати на ищеца сумата от 52 592,15лв., представляваща обезщетение за ползите, от които е бил лишен собственика поради ползване от ответника на вещите, подробно описани в молба вх. рег. № 17396/16.06.2016г./молба вх. рег. № 9762/04.04.2017г. във връзка с изменението на иска/, за периода от 22.10.2010г. до 22.10.2015г., ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 22.10.2015г. до окончателното изплащане на сумата.

В условията на евентуалност е предявен иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 52 592,15лв., представляваща сума, с която ответникът неоснователно се е обогатил, в резултат на ползване на описаните в молба вх. рег. № 17396/16.06.2016г./молба вх. рег. № 9762/04.04.2017г във връзка с изменението на иска/ вещи, за периода от 22.10.2010г. до 22.10.2015г.  Измененията на главния и евентуалния иск са допуснати в последното по делото съдебно заседание, проведено на 26.05.2017 г., като в молба вх.№ 9762/04.04.2017 г. е посочен общия размер на претендираното обезщетение, както и размера на претендираното обезщетение за всяка една вещ по видове – общо 199 позиции, съгласно отразеното в молба вх. рег. № 9762/04.04.2017г., за целия период от време, а по видове, както следва: 1. СМЕСИТЕЛИ ЗА УМИВАЛНИК (позиция № 1 от приложението към протокола на ЧСИ) 15 бр. -1,88 лева месечно обезщетение = 22,55 лева годишно за всяка календарна година, или 112,80 лева общо за исковия период.; 2. СМЕСИТЕЛИ ЗА ДУШ (позиция № 1 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. - 2,50 лева месечно обезщетение = 30,00 лева/годишно за всяка календарна година, или 150 лева общо за исковия период.; 3. КРАН - (позиция № 1 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. - 0,30 лева месечно обезщетение = 3,60 лева/годишно за всяка календарна година, или 18 лева общо за исковия период.; 4. СМЕСИТЕЛИ ЗА УМИВАЛНИК - (позиция № 2 от приложението към протокола на ЧСИ) 30 бр. - 3,75 лева месечно обезщетение = 45 лева/годишно за всяка календарна година, или 225 лева общо за исковия период.; 5. СМЕСИТЕЛИ ЗА ДУШ - (позиция № 2 от приложението към протокола на ЧСИ) 8 бр. - 2 лева месечно обезщетение = 24 лева/годишно за всяка календарна година, или 120 лева общо за исковия период.; 6. СМЕСИТЕЛИ ЗА УМИВАЛНИК - (позиция № 3 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. - 2,50 лева месечно обезщетение = 30 лева/годишно за всяка календарна година, или 150 лева общо за исковия период.; 7. СМЕСИТЕЛИ ЗА ДУШ - (позиция № 3 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 2,50 лева месечно обезщетение = 30 лева/годишно за всяка календарна година, или 150 лева общо за исковия период.; 8. ГОФР. СИФОН- (позиция № 3 от приложението към протокола на ЧСИ) 50 бр. х 0,38 лева месечно обезщетение = 4,50 лева/годишно за всяка календарна година, или 22,80 лева общо за исковия период.;9. РАЗКЛОНИТЕЛ - (позиция № 4 от приложението към протокола на ЧСИ) 50 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 10. СИФОН - (позиция № 4 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период. 11. PVC дъга - (позиция № 4 от приложението към протокола на ЧСИ) 50 бр. х 013 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 12. УПЛЪТНИТЕЛ (позиция № 4 от приложението към протокола на ЧСИ) 80 бр. х 0,04 лева месечно обезщетение = 0,48 лева/годишно за всяка календарна година, или 2,40 лева общо за исковия период. 13. МИВКА КУХНЯ - (позиция № 5 от приложението към протокола на ЧСИ) 5 бр. х 0,75 лева месечно обезщетение = 9 лева/годишно за всяка календарна година, или 45 лева общо за исковия период. 14. АРМАТУРА ЗА КАЗАНЧЕ - (позиция № 6 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период. 15. МИВКА и ТАПА - (позиция № 7 от приложението към протокола на ЧСИ) 5 бр. 1лев месечно обезщетение-12 лева/годишно за всяка календарна година, или 60 лева общо за исковия период.; 16. КОНЗОЛИ ЗА ДУШ - (позиция № 8 от приложението към протокола на ЧСИ) 30 бр. х 0,23 лева месечно обезщетение = 2,76 лева/годишно за всяка календарна година, или 13,80 лева общо за исковия период. 17.              ВОДОПРОВОДЕН И ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ ПО ПРОТОКОЛ -(позиция № 9 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 12,50 лева месечно обезщетение = 150 лева/годишно за всяка календарна година, или 750 лева общо за исковия период.; 18. СИФОНИ - -(позиция № 10 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 19.              АВТОМАТ WC - -(позиция № 9 от приложението към протокола на ЧСИ) 140 бр. х 3,50 лева месечно обезщетение = 42 лева/годишно за всяка календарна година, или 210 лева общо за исковия период. 20. МАРКУЧ ПОДОЧИСТАЧКА 14 М. - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 21. ПРЪТ 6 М. - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,55 лева месечно обезщетение = 6,60 лева/годишно за всяка календарна година, или 33 лева общо за исковия период.; 22. ЧЕТКА - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 23. КЕПЧЕ ГОЛЯМО - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,13 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 24. КЕПЧЕ МАЛКО - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,09 лева месечно обезщетение = 1,08 лева/годишно за всяка календарна година, или 5,40 лева общо за исковия период.; 25. МУФА - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,03 лева месечно обезщетение = 0,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,80 лева общо за исковия период.; 26. ТЕСТЕР - -(позиция № 12 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 27.              СИФОНИ ЗА УМИВАЛНИЦИ-(позиция № 13 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,5 лева месечно обезщетение = 6 лева/годишно за всяка календарна година, или 30 лева общо за исковия период.; 28. АВАРИЙНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ - -(позиция № 14 от приложението към протокола на ЧСИ) 120 бр. х 1 лев месечно обезщетение = 12 лева/годишно за всяка календарна година, или 60 лева общо за исковия период.; 29. ТОАЛ. КАЗАНЧЕ+АРМАТ. - -(позиция № 15 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,21 лева месечно обезщетение = 2,52 лева/годишно за всяка календарна година, или 12,60 лева общо за исковия период.; 30. ШИЛДОВЕ, ГЛАВА ЮНГА - (позиция № 16 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5.04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20лева общо за исковия период.; 31. РЕШ. СИФОН ЗА БАСЕЙН - (позиция № 17 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,10 лева месечно обезщетение = 1,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 6 лева общо за исковия период.; 32. БАЗА ЛЕГЛО+МАТРАК 90/190 - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 288 бр. х 240 лева месечно обезщетение = 2880 лева/годишно за всяка календарна година, или 14 400 лева общо за исковия период.; 33. ТОАЛЕТКА - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 144 бр. х 60 лева месечно обезщетение = 720 лева/годишно за всяка календарна година, или 3600 лева общо за исковия период.; 34. ТАБЛА ЗА ЛЕГЛО - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 288 бр. х 36 лева месечно обезщетение = 432 лева/годишно за всяка календарна година, или 2160 лева общо за исковия период.; 35. НОЩНО ШКАФЧЕ - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 288 бр. х 72 лева месечно обезщетение = 864 лева/годишно за всяка календарна година, или 4320 лева общо за исковия период.; 36. БАГАЖНИК - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 144 бр. х 36 лева месечно обезщетение = 432 лева/годишно за всяка календарна година, или 2160 лева общо за исковия период.; 37. РАМКА ЗАД ОГЛЕДАЛО - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 144 бр х 9,60 лева месечно обезщетение = 115,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 576 лева общо за исковия период.; 38. БАЗА ЛЕГЛО+МАТРАК 164/250 - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. х 5 лева месечно обезщетение = 60 лева/годишно за всяка календарна година, или 300 лева общо за исковия период.; 39. ТОАЛЕТКА - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. х 1,25 лева месечно обезщетение = 15 лева/годишно за всяка календарна година, или 75 лева общо за исковия период.; 40. ТАБЛА ЗА ЛЕГЛО - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. х 0,38 лева месечно обезщетение = 4,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 22,80 лева общо за исковия период.; 41. НОЩНО ШКАФЧЕ - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 6 бр х 1,50 лева месечно обезщетение = 18 лева/годишно за всяка календарна година, или 90 лева общо за исковия период.; 42. БАГАЖНИК - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. - 0,75 лева месечно обезщетение = 9 лева/годишно за всяка календарна година, или 45 лева общо за исковия период .; 43. РАМКА ЗАД ОГЛЕДАЛО - (позиция № 19 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. - 0,20 лева месечно обезщетение = 2,40 лева/годишно за всяка календарна година, или 12 лева общо за исковия период.; 44. СТОЛ - БУК ТАПИЦИРАН - (позиция № 23 от приложението към протокола на ЧСИ) 180 бр -ЗОлева месечно обезщетение = 360 лева/годишно за всяка календарна година, или 1800 лева общо за исковия период.; 45. ТАБУРЕТКИ - (позиция № 24 от приложението към протокола на ЧСИ) 100 бр. - 8,33 лева месечно обезщетение = 99,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 499,80 лева общо за исковия период.; 46. ТАБУРЕТКИ - (позиция № 25 от приложението към протокола на ЧСИ) 50 бр. - 4,17 лева месечно обезщетение = 50,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 250,20 лева общо за исковия период. 47. ДВОЕН ДИВАН - (позиция № 26 от приложението към протокола на ЧСИ) 4 бр. - 3 лева месечно обезщетение =36 лева/годишно за всяка календарна година, или 180 лева общо за исковия период.; 48. ЧЕТВОРЕН ДИВАН - (позиция № 26 от приложението към протокола на ЧСИ) 4 бр. - 5,67 лева месечно обезщетение = 68,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 340,20 лева общо за исковия период.; 49. МАСИ ХОЛ - (позиция № 27 от приложението към протокола на ЧСИ) 4 бр.- 2,33 лева месечно обезщетение - 27,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 139,80 лева общо за исковия период.; 50. ТАБУРЕТКИ ХОЛ - (позиция № 27 от приложението към протокола на ЧСИ) 8 бр. - 1,67 лева месечно обезщетение = 20,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 100,20 лева общо за исковия период.; 51. ПОХОДНИ ЛЕГЛА - (позиция № 28 от приложението към протокола на ЧСИ) 12 бр. х 5 лева месечно обезщетение = 60 лева/годишно за всяка календарна година, или 300 лева общо за исковия период.; 52. ПОХОДНИ ЛЕГЛА - (позиция № 29 от приложението към протокола на ЧСИ) 12 бр. х 5 лева месечно обезщетение = 60 лева/годишно за всяка календарна година, или 300 лева общо за исковия период.; 53. ПОХОДНИ ЛЕГЛА - (позиция № 30 от приложението към протокола на ЧСИ) 4 бр. х 1,67 лева месечно обезщетение = 20,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 100,20 лева общо за исковия период.; 54. ПОХОДНО ЛЕГЛО - (позиция № 31 от приложението към протокола на ЧСИ) 7 бр. - 2,92 лева месечно обезщетение = 35,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 175,20 лева общо за исковия период.; 55. НОЖ КАРТОФИ (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. - 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 56. ОТВАРАЧКА КОНСЕРВИ (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. - 0,03 лева месечно обезщетение = 0,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,80 лева общо за исковия период.; 57. ПРЕСА КАРТОФИ (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 58. РЕШЕТЪЧНА ЛЪЖИЦА (позиция Ш 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,04 лева месечно обезщетение = 0,48 лева/годишно за всяка календарна година, или 2,40 лева общо за исковия период.; 59. РЕНДЕ (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. - 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 60. САТЪР СРЕДЕН (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. - 0,25 лева месечно обезщетение = Злева/годишно за всяка календарна година, или 15 лева общо за исковия период.; 61. СИТО (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,03 лева месечно обезщетение = 0,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,80 лева общо за исковия период.; 62. МРЕЖА ОЦЕЖДАНЕ (позиция № 32 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,15 лева месечно обезщетение = 1,80 лева/годишно за всяка календарна година, или 9 лева общо за исковия период.; 63. ТЕЛ ЗА ТЪРКАНЕ (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 3 бр. х ,10 лева месечно обезщетение = 1,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 6 лева общо за исковия период.; 64. ТЕНДЖЕРА 2,5Л (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 65. ТЕНДЖЕРА 4,5Л (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,25 лева месечно обезщетение = 3 лева/годишно за всяка календарна година, или 15 лева общо за исковия период.; 66. ТЕНДЖЕРА 14Л (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр х 0,29 лева месечно обезщетение = 3,48 лева/годишно за всяка календарна година, или 17,40 лева общо за исковия период.; 67. ТЕНДЖЕРА 8.5Л (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 1 лева месечно обезщетение = 12 лева/годишно за всяка календарна година, или 60 лева общо за исковия период.; 68. ТИГАН 30СМ (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,58 лева месечно обезщетение = 6,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 34,80 лева общо за исковия период.; 69. ТИГАН 20СМ (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,25 лева месечно обезщетение = 3 лева/годишно за всяка календарна година, или 15 лева общо за исковия период.; 70. ТИРБУШОН (позиция № 33 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 71. ТРИОН ЗА КОСТИ (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,25 лева месечно обезщетение = 3 лева/годишно за всяка календарна година, или 15 лева общо за исковия период.; 72. ЧАЙНИК (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 73. ЧЕРПАК 50гр (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 74. ЧЕРПАК 75гр (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,10 лева месечно обезщетение = 1,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 6 лева общо за исковия период.; 75. ЧЕРПАК 0,5л. (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период .; 76. ЧЕРПАК 1л (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,21 лева месечно обезщетение = 2,52 лева/годишно за всяка календарна година, или 12,60 лева общо за исковия период.; 77. ТАБЛИ АЛПАКА (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 5 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 78. ЧЕРПАК 0.300 (позиция № 34 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,13 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 79. ЧУК МЕСО (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 0,15 лева месечно обезщетение = 1,80лева/годишно за всяка календарна година, или 9 лева общо за исковия период.; 80. КАЗАН 25Л (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,83 лева месечно обезщетение = 9,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 49,80 лева общо за исковия период.; 81. КАЗАН 50Л (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 1,17 лева месечно обезщетение = 14,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 70,20 лева общо за исковия период.; 82. САХАН ЗОбр (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 30 бр х 0,75 лева месечно обезщетение = 9 лева/годишно за всяка календарна година, или 45 лева общо за исковия период. 83. ЧАШИ ВЕРМУТ (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 84. ЧАШИ УИСКИ (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 50 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 85. ЧАШИ КОНЯК (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,12 лева месечно обезщетение = 1,44 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,20 лева общо за исковия период.; 86. КУПА ЛЕД (позиция № 35 от приложението към протокола на ЧСИ) 15 бр. х 0,19 лева месечно обезщетение = 2,28 лева/годишно за всяка календарна година, или 11,40 лева общо за исковия период.; 87. ЧАШИ ЧАЙ (позиция № 36 от приложението към протокола на ЧСИ) 200 бр. х х 0,83 лева месечно обезщетение = 9,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 49,80 лева общо за исковия период.; 88. БОЛ (позиция № 36 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,03 лева месечно обезщетение = 0,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,80 лева общо за исковия период.; 89. ФРУКТИЕРИ (позиция № 36 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 90. ПЛАТА (позиция № 36 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 1,67 лева месечно обезщетение = 20,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 100,20 лева общо за исковия период.; 91. ПЕПЕЛНИК (позиция № 36 от приложението към протокола на ЧСИ) 400 бр. 1,33 лева месечно обезщетение = 15,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 79,80 лева общо за исковия период.; 92. СЕРВ. ЧАЙ (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,20 лева месечно обезщетение = 2,40 лева/годишно за всяка календарна година, или 12 лева общо за исковия период.; 93. ЧАШИ ТЕКИЛА (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,06 лева месечно обезщетение = 0,72 лева/годишно за всяка календарна година, или 3,60 лева общо за исковия период.; 94. ЧАШИ ГОЛ. (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 18бр х 0,06 лева месечно обезщетение = 0,72 лева/годишно за всяка календарна година, или 3,60 лева общо за исковия период. 95. ЧАШИ КОКТ. (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,16 лева месечно обезщетение = 1,92 лева/годишно за всяка календарна година, или 9,60 лева общо за исковия период.; 96. ГОНДОЛА (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. 0,33 лева месечно обезщетение = 3,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 19,80 лева общо за исковия период.; 97. МИЯЛКА (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,13 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 98. ЧИНИЯ 17см (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 48 бр. х 0,24 лева месечно обезщетение = 2,88 лева/годишно за всяка календарна година, или 14,40 лева общо за исковия период.; 99. ШЕЙКЪР (позиция № 37 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 100. СОСИЕРИ (позиция № 38 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 101. ЧАШИ ТЕКИЛА (позиция № 38 от приложението към протокола на ЧСИ) 12 бр. х 0,03 лева месечно обезщетение = 0,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,80 лева общо за исковия период.; 102. ЧАШИ (позиция № 39 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,14 лева месечно обезщетение = 1,68 лева/годишно за всяка календарна година, или 8,40 лева общо за исковия период.; 103. ЧИНИИ ОВАЛ. (позиция № 39 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,13 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 104. ЧАШИ МАРТИНИ (позиция № 40 от приложението към протокола на ЧСИ) 12 бр. х 0,10 лева месечно обезщетение = 1,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 6 лева общо за исковия период.; 105. ЧАШИ БИРА (позиция № 40 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,12 лева месечно обезщетение = 1,44 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,20 лева общо за исковия период.; 106. ЧАШИ-КОКТЕЙЛ (позиция № 41 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,12 лева месечно обезщетение = 1,40 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,20 лева общо за исковия период.; 107. ЧАШИ-КОКТЕЙЛ (позиция № 42 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,14 лева месечно обезщетение = 1,68 лева/годишно за всяка календарна година, или 8,40 лева общо за исковия период.; 108. ЧАШИ АПЕР. (позиция № 43 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,12 лева месечно обезщетение = 1,44 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,20 лева общо за исковия период.; 109. ЧАШИ ВОДА. (позиция № 43 от приложението към протокола на ЧСИ) 48 бр. х 0,24 лева месечно обезщетение = 2,88 лева/годишно за всяка календарна година, или 14,40 лева общо за исковия период.; 110. ЧАШИ ТЕКИЛА (позиция № 43 от приложението към протокола на ЧСИ) 24 бр. х 0,06 лева месечно обезщетение = 0,72 лева/годишно за всяка календарна година, или 3,60 лева общо за исковия период.; 111. ЧАШИ ТЮЛИП (позиция № 43 от приложението към протокола на ЧСИ) 48 бр. х 0,28 лева месечно обезщетение = 3,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 16,80 лева общо за исковия период.; 112. ЧАШИ (позиция № 44 от приложението към протокола на ЧСИ) 48 бр. х 0,28 лева месечно обезщетение = 3,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 16,80 лева общо за исковия период.; 113. ЧАШИ (позиция № 45 от приложението към протокола на ЧСИ) 6 бр. х 0,07 лева месечно обезщетение = 0,84 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,20 лева общо за исковия период.; 114. ЧАШИ (позиция № 46 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,23 лева месечно обезщетение = 2,76 лева/годишно за всяка календарна година, или 13,80 лева общо за исковия период.; 115. ЧАШИ (позиция № 47 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,12 лева месечно обезщетение = 1,44 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,20 лева общо за исковия период.; 116. ЧАШИ (позиция № 48 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,23 лева месечно обезщетение = 2,76 лева/годишно за всяка календарна година, или 13,80 лева общо за исковия период.;117. МИКСЕР (позиция № 49 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. 0,33 лева месечно обезщетение = 3,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 19,80 лева общо за исковия период.; 118. МЕБЕЛЕН ПЛАТ- ТАБУРЕТКИ (позиция № 50 от приложението към протокола на ЧСИ) 50 бр. х 0,83 лева месечно обезщетение = 9,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 49,80 лева общо за исковия период.; 119. МЕБЕЛЕН ПЛАТ- СТОЛ РЕСТОРАНТ (позиция № 51 от приложението към протокола на ЧСИ) 80 бр. х 4 лева месечно обезщетение = 48 лева/годишно за всяка календарна година, или 240 лева общо за исковия период.; 120. ХАВЛИЕНИ КЪРПИ 50/70 - 600 бр. - 5 лв.месечно-60 лв.годишно или 300 лева за исковия период .; 121. ХАВЛИЕНИ КЪРПИ 70/140 - 600 бр.. - 180 лв. месечно или 900 лева за исковия период.; 122. ЧАРШАФ МАЛЪК - 7,50 лв./месец-90 лв./год. или 450 лева за исковия период . ЧАРШАФ ГОЛЯМ-40 бр.-2лв./мес.-24 лв./год. или 120 лева за исковия период; 123. ПЛИК-ТОРБА - 300 = 750 лева за исковия период . ПОКРИВКА ЗА МАСА (позиция № 57 от приложението към протокола на ЧСИ) 90 бр. х 0,38 лева месечно обезщетение = 4,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 22,80 лева общо за исковия период.; 124. КАРЕ - 180 бр. х 0,75 лева месечно обезщетение = 9 лева/годишно за всяка календарна година, или 45 лева общо за исковия период. СТЕЛКИ ЗА МАТРАК-300 бр. - 10 лв./мес.-120 лв./год. или 600 лева за исковия период.; 125. ХЕНКЕЛ - 50 бр. х 0,21 лева месечно обезщетение = 2,52 лева/годишно за всяка календарна година, или 12,60 лева общо за исковия период.; 126. ЧАРШ. - 600 х 15 лева месечно обезщетение = 180 лева/годишно за всяка календарна година, или 900 лева общо за исковия период.; 127. ПЛИК - 600 х 25 лева месечно обезщетение = 300 лева/годишно за всяка календарна година, или 1500 лева общо за исковия период.; 128. КАЛЪФКИ - 1200 х 5 лева месечно обезщетение = 60 лева/годишно за всяка календарна година, или 300 лева общо за исковия период . КАЛЪФКИ-900-7,50/мес.-90 лв./год. или 450 лева общо за исковия период.; 129. ВЪЗГЛ. - 650 х 5,42 лева месечно обезщетение = 65,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 325,20 лева общо за исковия период.; 130. ОДЕАЛО - 350 (позиция № 59 от приложението към протокола на ЧСИ) 300 ком. х 5,83 лева месечно обезщетение = 69,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 349,80 лева общо за исковия период.; 131. ХАВЛИЕНИ КЪРПИ (голяма - 600 бр. и малка - 600 бр.) (позиция № 60 от приложението към протокола на ЧСИ) - 1200 бр. х 20 лева месечно обезщетение = 244,08 лева/ годишно за всяка календарна година, или 1220,40 лева общо за исковия период.; 132. ЗАВЕСА (позиция № 61 от приложението към протокола на ЧСИ) 224 бр. х 1,87 лева месечно обезщетение = 22,44 лева/годишно за всяка календарна година, или 112,20 лева общо за исковия период.; 133. ЗАВЕСА (позиция № 62 от приложението към протокола на ЧСИ) 224 бр. х 1,87 лева месечно обезщетение = 22,44 лева/годишно за всяка календарна година, или 112,20 лева общо за исковия период.; 134. ЗАВЕСИ ХОЛ (позиция № 63 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 135. ПЕРДЕТА ХОЛ, РЕСТОРАНТ (позиция № 64 от приложението към протокола на ЧСИ) 100 м. х 4,17 лева месечно обезщетение = 50,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 250,20 лева общо за исковия период.; 136. ПРАХОСМУКАЧКА КЕРХЕР (позиция № 65 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 1,25 лева месечно обезщетение = 15 лева/годишно за всяка календарна година, или 75 лева общо за исковия период.; 137. КЛИМАТИЦИ САНГ (позиция № 70 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 4,17 лева месечно обезщетение = 50,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 250,20 лева общо за исковия период.; 138. АГРЕГАТ; ИЗПАРИТЕЛ - ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ (позиция № 72 от приложението към протокола на ЧСИ) 2 бр. х 12,50 лева месечно обезщетение = 150 лева/годишно за всяка календарна година, или 750 лева общо за исковия период.; 139. ПОЖАРОГАСИТЕЛИ (позиция № 75 от приложението към протокола на ЧСИ) 14 бр. х 1,50 лева месечно обезщетение = 48,60 лева/годишно за всяка календарна година, или 243 лева общо за исковия период.; 140. ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА (позиция № 78 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 41,67 лева месечно обезщетение = 500,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 2500,20 лева общо за исковия период.; 141. ЕЛ. КРУШКИ ФИЛИПС ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ (позиция № 79 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,25 лева месечно обезщетение = 3 лева/годишно за всяка календарна година, или 15 лева общо за исковия период.; 142. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ (позиция № 80 от приложението към протокола на ЧСИ) 30 бр. х 0,50 лева месечно обезщетение = 6 лева/годишно за всяка календарна година, или 30 лева общо за исковия период.; 143. ТЕРМОРЕЛЕТА КУХН. БОЙЛЕР 5 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 144. ЕЛ. КЛЮЧОВЕ КУХНЯ (позиция № 81 от приложението към протокола на ЧСИ) 5 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 145. КЛЮЧЕТА /кабел/ ЗА АПЛИЦИ (позиция № 82 от приложението към протокола на ЧСИ) 600 бр. х 0,50 лева месечно обезщетение = 6 лева/годишно за всяка календарна година, или 30 лева общо за исковия период.; 146. ОСВ. ТЯЛО К-Т ПАРК 8 бр. х 1,33 лева месечно обезщетение = 15,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 79,80 лева общо за исковия период.; 147. КЛЮЧЕТА АПЛИЦИ (позиция № 83 от приложението към протокола на ЧСИ) 100 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 148. ФАСУНГИ КЕРАМИЧНИ АПЛИК (позиция № 84 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,02 лева месечно обезщетение = 0,24 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,20 лева общо за исковия период.; 149. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО К-Т ОФИС, СТАРТЕР (позиция № 86 от приложението към протокола на ЧСИ) 4 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 150. СЪРВЪР СЪС СОФТУЕР (позиция № 91 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 4,17 лева месечно обезщетение = 50,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 250,20 лева общо за исковия период.; 151. КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ (позиция № 92 от приложението към протокола на ЧСИ) 139 бр. 1,16 лева месечно обезщетение = 13,92 лева/годишно за всяка календарна година, или 69,60лева общо за исковия период.; 152. КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ 10 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 153. КОШ Лъки 2 бр. х 0,33 лева месечно обезщетение = 3,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 19,80 лева общо за исковия период.; 154. КУПА 10 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.;155. КОШНИЦА ПЛЕТЕНА ЗА ХЛЯБ (позиция № 94 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,06лева месечно обезщетение = 0,72 лева/годишно за всяка календарна година, или 3,60 лева общо за исковия период.;156. КОФА 7 бр. X 2,00 лева х 0,06 лева месечно обезщетение = 0,72 лева/годишно за всяка календарна година, или 3,60 лева общо за исковия период.;157. ЗАКАЧАЛКИ 100 бр. х 8,33 лева месечно обезщетение =99,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 499,80 лева общо за исковия период.; 158. КОФА СТИРКА К-Т 4 бр. х 0,03 лева месечно обезщетение = 0,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 1,80 лева общо за исковия период.; 159. WC ЧЕТКА 10 бр. х 0,04 лева месечно обезщетение = 0,48 лева/годишно за всяка календарна година, или 2,40 лева общо за исковия период.; 160. КОФА С ПЕДАЛИ 3 бр. х 0,13 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 161. ПОДОЧИСТАЧКИ 4 БР. х 0,10 лева месечно обезщетение = 1,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 6 лева общо за исковия период.; 162. КОШЧЕТА ОТПАДЪЦИ (позиция № 97 от приложението към протокола на ЧСИ) 12 бр. х 0,60 лева месечно обезщетение = 7,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 36 лева общо за исковия период.; 163. К-КТ ЗА WC (позиция № 98 от приложението към протокола на ЧСИ) 20 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 164. ВЪЖЕТА ЗА ПРОСТИР (позиция № 100 от приложението към протокола на ЧСИ) 500 бр. х 0,42 лева месечно обезщетение = 5,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 25,20 лева общо за исковия период.; 165.          КОФИ 3 бр. х 0,05 лева месечно обезщетение = 0,60 лева/годишно за всяка календарна година, или 3 лева общо за исковия период.; 166. К-Т ОГЛЕДАЛА БАНЯ 3 бр. х 0,23 лева месечно обезщетение = 2,76 лева/годишно за всяка календарна година, или 13,80 лева общо за исковия период.; 167. СТИРКИ К-Т 3 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 1 лева/годишно за всяка календарна година, или 5 лева общо за исковия период.; 168. ИЗТРИВАЛКИ (позиция № 102 от приложението към протокола на ЧСИ) 5 бр. х 0,21 лева месечно обезщетение = 2,52 лева/годишно за всяка календарна година, или 12,60 лева общо за исковия период.; 169. АКСЕС. ЗА БАНЯ - АПАРТАМЕНТИ 3 бр. X 10,00 лева = 30,00 лева общо за исковия период или 3 бр. х 0,20 лева месечно обезщетение = 2,40 лева/годишно за всяка календарна година, или 12 лева общо за исковия период.; 170. БАЛАТУМ (позиция № 104 от приложението към протокола на ЧСИ) 7,69 кв.м х 0,19 лева месечно обезщетение = 2,28 лева/годишно за всяка календарна година, или 11,40 лева общо за исковия период.; 171. БАЛАТУМ (позиция № 105 от приложението към протокола на ЧСИ) 604 кв.м х 10,08 лева месечно обезщетение = 120,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 604,80 лева общо за исковия период.; 172. КАМЕРИЕРСКИ КОЛИЧКИ (позиция № 106 от приложението към протокола на ЧСИ) 4 бр. х 1 лева месечно обезщетение = 12 лева/годишно за всяка календарна година, или 60 лева общо за исковия период.; 173. СЕЙФОВА СТЕНА РЕЦЕПЦИЯ (позиция № 109 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 25 лева месечно обезщетение = 300 лева/годишно за всяка календарна година, или 1500 лева общо за исковия период.; 174. АЛ. ПРОФИЛИ, АКСЕСОАРИ - КАМЕРИЕРСКИ ОФИСИ ЕТАЖИ (позиция № 110 от приложението към протокола на ЧСИ) 11 оф. х 6,03 лева месечно обезщетение = 72,36 лева/годишно за всяка календарна година, или 361,80 лева общо за исковия период.; 175. АЛ. ПРОФИЛИ - КАМЕРИЕРСКИ ОФИСИ ЕТАЖИ (позиция № 111 от приложението към протокола на ЧСИ) 32,5 м. х 0,81 лева месечно обезщетение = 9,72 лева/годишно за всяка календарна година, или 48,60 лева общо за исковия период.; 176. СТЪКЛА - КАМЕРИЕРСКИ ОФИСИ ЕТАЖИ (позиция № 112 от приложението към протокола на ЧСИ) 35 бр. х 1,46 лева месечно обезщетение = 17,52 лева/годишно за всяка календарна година, или 87,60 лева общо за исковия период.; 177. КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ (позиция № 113 от приложението към протокола на ЧСИ) 190 бр. х 1,58 лева месечно обезщетение = 18,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 94,80 лева общо за исковия период.; 178. КЛЮЧОВЕ (позиция № 114 от приложението към протокола на ЧСИ) 356 бр. 1,48 лева месечно обезщетение = 17,76 лева/годишно за всяка календарна година, или 88,80 лева общо за исковия период.; 179. ТАБЕЛКИ - 180 БРОЯ х 0,45 лева месечно обезщетение = 5,40 лева/годишно за всяка календарна година, или 27 лева общо за исковия период.; 180. КЛЮЧОВЕ, КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ (позиция № 115 от приложението към протокола на ЧСИ) 205 бр. х 0,85 лева месечно обезщетение = 10,20 лева/годишно за всяка календарна година, или 51 лева общо за исковия период.; 190. ПАТРОНИ ЗА БРАВА И БРАВИ (позиция № 116 от приложението към протокола на ЧСИ) 10 бр. х 0,33 лева месечно обезщетение = 3,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 19,80 лева общо за исковия период.; 191. БРАВИ АЛУМИНИЕВИ ОФИСИ И ДРЪЖКИ (позиция № 117 от приложението към протокола на ЧСИ) 5бр. х 0,13 лева месечно обезщетение = 1,56 лева/годишно за всяка календарна година, или 7,80 лева общо за исковия период.; 192. БРАВИ АЛУМИНИЕВИ ОФИСИ 10 бр. х 0,17 лева месечно обезщетение = 2,04 лева/годишно за всяка календарна година, или 10,20 лева общо за исковия период.; 193. ДРЪЖКИ 10 бр. х 0,33 лева месечно обезщетение = 3,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 19,80 лева общо за исковия период.; 194. ХЛАД. КАМЕРИ ВЕНТИЛАТОР, ТЕРМОСТАТ, ФРЕОН (позиция № 118 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 1,208 лева месечно обезщетение = 12,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 64,80 лева общо за исковия период.; 195. ЩОРИ ХОРИЗОНТАЛНИ - ОФИСИ И СТЪЛБИЩЕ (позиция № 119 от приложението към протокола на ЧСИ) 19 бр. х 2,22 лева месечно обезщетение = 26,64 лева/годишно за всяка календарна година, или 133,20 лева общо за исковия период.; 196. ЧАСОВНИК СТЕНЕН РЕЦЕГЩИЯ (позиция № 120 от приложението към протокола на ЧСИ) 1 бр. х 0,08 лева месечно обезщетение = 0,96 лева/годишно за всяка календарна година, или 4,80 лева общо за исковия период.; 197. КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ, СПЛИТЕРИ, СЪЕДИНЕНИЯ (позиция № 121 от приложението към протокола на ЧСИ) 600 м. х 0,50 лева месечно обезщетение = 6 лева/годишно за всяка календарна година, или 30 лева общо за исковия период.; 198. СПЛИТЕРИ 21 броя - х 0,26 лева месечно обезщетение = 3,12 лева/годишно за всяка календарна година, или 15,60 лева общо за исковия период. 199. КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ - 2 броя х 0,01 лева месечно обезщетение =0,12 лева/годишно за всяка календарна година, или 0,60 лева общо за исковия период.

Твърди се пред ОС, че „А.Т.М.” ООД за времето от 2001г. до 2007г. е бил съдружик във „Варбел” ООД, собственик на хотел „Диана”, намиращ се в к.к.”Златни пясъци” въз основа на договор за продажба по н.а. № 46, том III, рег.№ 5054, дело 330/2002 г., като при придобиване на владението на хотела в същия нямало никакво оборудване. В периода 2003г. – 2004г., като съдружник „А.Т.М” ООД внесъл в хотела всички движими вещи, необходими за нормалната експлоатация на сградата по предназначение, съставляващи обзавеждане и оборудване на хотела, подробно посочени по видове, брой и стойност в приложение-опис, неразделна част от исковата молба, ведно с приложени към описа фактури. През 2007г. „А.Т.М.” ООД и „Варбел” ООД се разделили, като последното се преобразува във „Варбел” ЕООД, но разделителни протоколи не са подписвани, поради което ищецът счита, че „Варбел” ЕООД е собственик на сградата, а „А.Т.М.” ООД е собственик на движимото имущество на хотела. Твърди се, че на 22.10.2010 г. ЧСИ № 718 Станимира Костова – Данова е изготвила два протокола: първият – за пореден въвод на „Варбел” ЕООД във владение на хотела и вторият – за възлагане на отговорно пазене на „Варбел” ЕООД на движимото имущество в хотел „Диана”, за което се твърди, че е собственост на „А.Т.М.” ООД, като неразделна част от втория протокол е и описът, който ЧСИ съставя на движимото имущество, намерено в хотела. Оттогава до датата на подаване на исковата молба – 22.10.2015г., „Варбел” ЕООД, освен пазач е и ползвател на движимото имущество без изрично искане и съответно без дадено разрешение от собственика на вещите, като не е заплащал обезщетение за ползването им на ищеца „А.Т.М.” ООД. Твърди се, че ответникът се е обогатил посредством ползването на пазеното чуждо имущество, без да е имал това право и без да е предложил някакво овъзмездяване на собственика. В съдебно заседание се поддържа, че с извънсъдебно споразумение, сключено между страните по гр.д.№ 240/2007г. на СРС, което към момента е спряно, ищецът по това дело „Даяна 67” и „А.Т.М.” ООД са уредили отношенията си във връзка с вещите, намиращи се в хотела. По отношение на евентуално предявения иск се поддържа, че ищецът е обеднял от невъзможността да ползва вещите, с което съответно, ползвайки чужди вещи, ответникът се е обогатил. Прави се искане за уважаване на главния иск, а при отхвърлянето му от съда – за уважаване на предявения евентуален иск.

Пред ОС ответникът в срока по чл.131 от ГПК и по същество е оспорил предявените искове. Оспорва се твърдението, че процесните вещи представляват цялостно хотелско обзавеждане, тъй като по-голяма част от тях са движими по своя характер и не са трайно прикрепени към хотела. Твърди се, че вещите, към датата на извършване на описа на движимото имущество от ЧСИ – 22.10.2010г., са били предмет на правен спор между „А.Т.М.” ООД и „Даяна 67” ЕООД, като в протокола, съставен от ЧСИ е посочено, че те са собственост на длъжника „Даяна 67” ЕООД. Не се оспорва закупуването на описаните във фактурите от 2003г. и 2004г. вещи от ищеца, но се поддържа, че няма доказателства същите да са станали част от обзавеждането и оборудването на хотела. Оспорва се идентичността на описаните във фактурите вещи с тези, описани от ЧСИ и с наличните в хотела. Твърди се, че в хотела е извършен ремонт от „Даяна 67” ЕООД – в несъстоятелност, като се излага, че това дружество е било във владение на хотела до 22.10.2010г. Няколко месеца след въвода във владение на „Варбел" ЕООД – през м.06.2011г., „Даяна 67" ЕООД е завело иск срещу „Варбел" ЕООД за заплащане на стойността на подобренията, които „Даяна 67" ЕООД е направило в хотела преди владението върху същия да бъде предадено на „Варбел" ЕООД, подробно описани в съдебно-техническата експертиза, извършена от инж. Танислав Христов Онцов по гр.д. № 14800/2010г. на PC - Варна в производство по обезпечение на доказателства на бъдещ иск срещу „Варбел" ЕООД, поискано от „Даяна 67" ЕООД - в несъстоятелност. Впоследствие, с влязло в сила решение, „Варбел" ЕООД е осъдено да заплати на „Даяна 67" ЕООД сумата 629 880,06лв., представляваща стойността на извършените през периода 23.08.2007г. - 07.10.2011г. подобрения в хотел „Диана". Позовавайки се на експертизата и воденото от „Даяна 67“ ЕООД срещу „Варбел“ ЕООД дело и постановеното по същото решение, ответникът поддържа, че значителна част от вещите, предмет на претенцията за обезщетение по настоящото дело, са били закупени и монтирани при ремонта на хотела със средства на „Даяна 67" ЕООД, които „Варбел" ЕООД е заплатило на „Даяна 67" ЕООД на основание на влязлото в сила съдебно решение, поради което и ответникът счита ищцовите претенции за неоснователни. Ответникът твърди, че не той, а „ВИЛАСТ“ ЕООД, на когото е отдало под наем имота с договор от 16.10.2013г., е експлоатирало хотела. Не се оспорва обстоятелството, че в хотела все още се съхраняват вещи на „Даяна 67" ЕООД - в несъстоятелност, но се твърди, че те не се ползват, поради непригодност и овехтялост.

Видно е от представените по делото фактури, цитирани по-долу, че вещите, описани в тях, са закупени през 2003 г. и 2004 г. от „А.Т.М.” ООД: № 1677, № 75 ; № 593921/20.06.2003г., № 56/19.06.2003г.; № 57/19.06.2003г.; № 54/19.06.2003г.; № 55/19.06.2003г.; № 53/19.06.2003г.; № 10269/17.06.2003г., № 314671; № 313997; № 313445; № 404; № 291/ 22.07.2003г.; № 210553/09.07.2003г.; № 267/09.07.2003г.; № 107/08.07.2003г., № 10270/05.07.2003г.; № 10601/05.07.2003г.; № 318342/ 04.07.2003г.; № 196/ 03.07.2003г.; № 210540/03.07.2003г.; № 318011; № 2149/02.07.2003г.; № 17661/ 03.07.2003г.; № 10578/01.07.2003г.; № 10572/01.07.2003г.; № 170/01.07.2003г.; № 316/08.08.2003г.; № 77/25.06.2003г.; Фактура от дата 08.07.2003 г.; № 332/ 21.08.2003г.; № 339/29.08.2003г.; Фактура № 4192/08.08.2003г.; № 13761/ 03.08.2004г.; № 384/16.09.2003г.; № 205015; № 22711/18.11.2003г.; № 3068; № 363226/25.05.2004г.; № 1204/22.05.2004г.; № 8914/07.05.2004г.; № 1602/ 04.05.2004г.; № 2832/30.04.2004г.; № 3501/27.05.2004г.; № 6963/10.03.2004г.; № 30016911/22.05.2004г.; № 1702/24.05.2004г.; № 17133/27.01.2004г.; № 38/30.06.2003г.; № 13/30.06.2003г.; № 165/30.06.2003 г.; Приемо-предавателен протокол от 02.07.2003г.; фактура № 11533/30.06.2003г.; фактура № 115720/ 30.06.2003г.; фактура № 115657/26.06.2003г.; фактура № 348/26.06.2003г.; фактура № 71734/25.06.2003г.; фактура № 71733/25.06.2003г.; фактура № 70522/09.06.2003г.; фактура № 71724/24.06.2003г.; фактура № 1794/ 31.07.2003г.; фактура № 30005240/26.07.2003г.; фактура № 30005196/ 25.07.2003г.; фактура № 116071/16.07.2003г.; фактура № 10004120/ 11.07.2003г.; фактура от 11.07.2003г.; фактура № 43698/ 07.07.2003г.; фактура № 30004149/07.07.2003г.; фактура № 10011694/04.07.2003г.; фактура № 10011697/04.07.2003г.; фактура № 355/15.08.2003г.; фактура № 30006004/ 11.08.2003г.; фактура № 9794/02.08.2004г.; фактура № 9778/26.07.2004г.; фактура № 9763/21.07.2004г.; фактура № 13018955/16.07.2004г.; фактура № 168382/23.06.2004г.; фактура № 31297/27.05.2004г.; фактура № 1076/ 13.05.2004г.; фактура № 180465/28.05.2004г.

Спорът е относно идентичността на тези движими вещи с описаните от ЧСИ движими вещи, както и за това дали през процесния период ответникът и въззиваема страна в процеса е ползвал вещите, намиращи се в хотела към 22.10.2010г. и описани от ЧСИ.

Между страните с определение от съдебно заседание, проведено на 14.07.2016г., е прието за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелство, че за периода от 06.10.2004г. до 22.10.2010г. „Варбел” ООД не е бил във владение на хотел „Диана”, с изключение на два месеца през 2005 г.

С решение № 1361/18.11.2011г. по гр.д.№ 1118/2011г. по описа на ВОС, ГО, потвърдено с решение № 216/10.12.2012г. по в.гр.д.№ 152/2012г. на ВАпС, „Варбел” ЕООД е осъдено да заплати на „Даяна 67” ЕООД сумата от 1 076 800,52лв., представляваща увеличената стойност на следната вещ - хотел „Диана”, обособена част от имуществото на „Златни пясъци” ЕАД,  находящ се в КК „Златни пясъци”, представляващ стоманобетонна сграда на пет етажа, състоящ се от 144 стаи и хотелски бар, в партера ресторант с кухненски бокс, фоайе за отдих, рецепция и стълбище за етажите, с обща застроена площ от 765 кв.м., построен в имот пл. № 149 по действащ КП на КК ”Зл.Пясъци”, вследствие извършени от „Даяна 67“ ЕООД в периода от 23.08.2007г. до 07.10.2011г. подобрения в имота, описани на страница втора от исковата молба, която за индивидуализацията им по стойности препраща към заключение на вещото лице /с изключението на позицията 332 кв.м. теракот на разходна стойност 11 131.96 лева и остатъчна стойност 8 348.97 лева/, прието като доказателство по ч. гр.д. № 14 800/2010г. по описа на ВРС с протоколно определение от 23.11.2010 г., постановено в процедура по обезпечение на доказателствата по бъдещ иск по реда на чл.207 и сл. от ГПК и което заключение приподписано от съда представлява неразделна част от решението, като е отхвърлен искът за разликата над присъдената сума от 1 076 800,52лв. до претендираната в размер на 1 095 585,70лв., на основание чл.72 ал.1 от ЗС  и са присъдени разноски.

С решение № 284/13 от 17.01.2014г. по гр.д.№ 2415/2013г. на ВКС, I г.о. решението на Варненския апелативен съд е обезсилено в частта, с която е присъдена сума по чл.72 ал.1 от ЗС в размер на 51 287,75лв. за следните видове подобрения: доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация, подмяна на вратите на всички тоалетни възли с нова РVС дограма и делото е върнато за ново разглеждане в обезсилената част от друг състав на въззивния съд. Със същото решение е отменено решението на Варненския апелативен съд в частта, с която е потвърдено решението от 18.11.2011 г. по гр.д.№ 1118/2011г. на Варненския окръжен съд, с което „Варбел“ ЕООД е осъдено да заплати на основание чл.72 ал.1 от ЗС на „Даяна 67“ ЕООД – в несъстоятелност сума в размер над 51 287,75 лв. до 1 076 800,52 лв. и вместо него е постановено друго, с което „Варбел“ ЕООД е осъдено да заплати на основание чл.74 ал.1 от ЗС на „Даяна 67“ ЕООД – в несъстоятелност сумата от 629 880,06 лв., представляваща стойността на извършени през периода 23.08.2007г. – 07.10.2011г. подобрения в хотел „Диана”, находящ се в КК „Златни пясъци”; отхвърлен е иска на „Варбел“ ЕООД срещу „Даяна 67“ ЕООД – в несъстоятелност, за сумата от 446 920,52лв., представляваща разликата над дължимата сума за разноски за извършените подобрения в хотел „Диана” – 629 880,06лв., до присъдената от въззивната инстанция сума от 1 076 800,52 лв.

По делото са представени копия от изп. дело № 20067180400102 на ЧСИ Станимира Костова-Данова, образувано въз основа на молба от „А.Т.М.” ООД и представена с нея обезпечителна заповед от 20.07.2006г. , издадена съгласно определение от 18.07.2006г. по гр.дело № 4977/2006г. по описа на ВРС, XIX състав, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск с цена 73 559,61лв. и правно основание чл.108 от ЗС, предявим от „А.Т.М.” ООД – гр. Варна против „Даяна 67” ЕООД – гр. София, за предаване на владението върху движими вещи, подробно описани в обезпечителната заповед и намиращи се в хотел „Диана” в к.к.”Златни пясъци”, чрез налагане на запор върху движимите вещи.

От Протокола за опис на движимо имущество, съставен на 08.08.2006г. от ЧСИ Станимира Данова по изп. дело № 20067180400102, се установява, че на същата не е осигурен достъп до всички помещения в хотела. По т.2 от протокола е отразено,че видът на описаните вещи/като марка, произход и т.н./, намерени на място, не отговаря на вида, посочен в обезпечителната заповед. За пазач на движимите вещи е назначен „Даяна 67” ЕООД.

Приложен е Протокол за принудително отнемане на недвижим имот от 22.10.2010г. по изп.д. № 20097180400380 на ЧСИ Станимира Костова –Данова, образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден от Варненски окръжен съд по в.гр.д.№ 173/2009г. срещу длъжника „Даяна 67” ЕООД – гр. София, като по искане на длъжника към протокола е приложена съдебно-техническа експертиза, изготвена по гр.дело № 14800/2010г. на Варненски районен съд.

На същата дата – 22.10.2010г. е съставен и Протокол за опис на движимо имущество по изп.д.№ 20067180400102 на ЧСИ Станимира Костова-Данова, към който са описани наличните в хотела вещи, а предвид необходимостта да се съхранят същите, с оглед наличието на висящ съдебен спор за собственост, за пазач на вещите е назначен „Варбел” ЕООД – гр. Варна, представлявано от В.Т.Т..

С определение № 2/15.01.2016г., влязло в сила на 28.01.2016г., е прекратено производството по гр.дело № 240/2007 г. по описа на СРС, І ГО, 42 състав, образувано въз основа на предявен от „А.Т.М“ ООД срещу „Даяна 67“ ЕООД иск с правно основание чл.108 от ЗС за предаване на владението върху движими вещи, собственост на „А.Т.М.“ ООД, поради неизпълнение на дадените от съда указания за индивидуализиране на всяка от вещите, чието ревандикиране се претендира и поради непосочване на придобивното основание за всяка една от вещите. По гр.дело № 5756/2006 г. на СРС, прекратено и изпратено по подсъдност на СРС, където е образувано горепосоченото дело, се съдържа договор за наем от 27.05.2003 г., сключен между „Варбел“ ООД и „А.Т.М“ ООД за ползване за срок от 10 години на хотел „Диана“, съгласно който наемодателят предоставя на наемателя вещта срещу наемна цена в размер на 30% от годишния оборот на хотела.

Представено е споразумение от 12.03.2010г., сключено между „Даяна 67” ЕООД и „А.Т.М.” ООД, съгласно което страните се споразумяват, че „А.Т.М” ООД ще търси връщане на движимите вещи, намиращи се в хотел ”Диана”, гр. Варна, к.к.”Златни пясъци”, оставени на отговорно пазене на „Варбел” ООД с протокол за принудително отнемане на недвижим имот по изп.дело № 20097180400380, от пазача „Варбел” ООД., като „Даяна 67” ЕООД декларира и признава, че няма никакви претенции към намиращите се в хотел ”Диана” движими вещи и признава правото на собственост на „А.Т.М.” ООД върху тях. Със същото споразумение страните са постигнали договореност да прекратят спора си по гр.дело № 240/2007г. по описа на СРС, 42 състав/макар същото да е прекратено не поради постигнатото извънсъдебно споразумение, а поради неизпълнение на указания на съда в определен от него срок/, както и че „А.Т.М.” ООД няма претенции към „Даяна 67” ЕООД за обезщетения за ползването на тези вещи по времето когато „Даяна 67” ЕООД е ползвало хотел „Диана” преди подписване на споразумението.

От показанията на свид. С., се установява, че през периода 2003 г. – 2005 г. същата е била служител на „А.Т.М” ООД и е работила като комплексен управител на хотел „Диана”. След това били изведени от хотела със съдия-изпълнител и през 2010 г. отново били върнати там. През летния сезон на 2011 г.  – от месец май до месец октомври свидетелката работила на същата длъжност, но към „Варбел” ЕООД в същия хотел. Според свидетелката, когато на 06.06.2003 г. влезли в хотела, там нямало мебели, батерии, контакти, ключове, включително нямало столове, на които да седнат и затова отишли в ,,Метро“ да закупят офис-мебели. До 29.06.2003 г. хотелът трябвало да е готов, защото имало записани туристи. Поръчани били мебели от фирма ,,Било“ – леглата за стаите, огледала. Гардеробите били вградени вътре в коридорите. В стаите имало две легла, бюро-тоалетка, багажник и огледало. Холовата мебел и оборудването за фоайето били поръчани от фирма ,,Мираж“ и били закупени от „А.Т.М.” ООД, като за около 20 дни – до 29.06.2003 г., фирмата изработила и поставила мебелите по стаите. Впоследствие свидетелката видяла, че от хотелското оборудване нямало оставено нищо, били изтръгнати дори контактите от стените и батериите от баните. Когато отново влезли в хотела – през месец декември 2010 г., отново имало малки липси, но мебелите били същите. Тогава хотелът се управлявал от фирма „Варбел”. Когато запечатали хотела, мебелите били вътре, а на разпечатването свидетелката не присъствала, като отишла в хотела три дни след това. През 2010г. нямало ново оборудване. Свидетелката е категорична, че хотелът е работил от 06.06.2003 г. 01.08.2005 г., а след това отишла в хотела през месец декември 2010 г. Същият заработил от месец май 2011 г. до месец септември 2011 г., като имало туристи от около 10.05.2011г. и хотелът се стопанисвал от фирма ,,Варбел“. След 2011 г. свидетелката няма впечатления за това дали хотелът е работил.

Освен мебелите, през периода 2003 г – 2005 г. фирма „А.Т.М.” закупила  касови апарати, компютри за всичките пет обекта - офис, рецепция, пулбар, лоби-бар, ресторант. Закупени били също маси, столове, покривки, посуда, кухненско оборудване, покривки, завеси – втора ръка, шезлонги и пластмасови маси от фирма „Кайсо”, бельо за леглата от фирма „Мираж”, чинии и чаши от Метро, хавлиени кърпи на Твърдица.Свидетелката няма впечатления дали в периода от 2005г. до 2010г хотелът е работил, но била чувала, че там имало детски лагер. През 2010 г. хавлиите били същите, били сменени сифони и кранове, имало не повече от пет тоалетки за ремонт, а две от тоалетките липсвали. В баните бил направен ремонт, били сменени врати, плочки, сифони.

От показанията на свидетелката не може да се установи безпротиворечиво, както е видно, какви именно вещи са внесени в хотела от въззивното дружество и какво е останало след извършения ремонт от „Даяна 67“. Установяването на собствеността и наличието на същите вещи в процесния период е в тежест именно на въззивното дружество, поради което и възраженията във въззивната жалба, че „Варбел“ ООД не е доказало подмяна на вещите е несъстоятелно.

От показанията на свид. Ч. се установява, че същият е работил в хотел „Диана” в к.к. ,,Златни пясъци” от 2007 г. до 2012 г., като в този период хотелът работел с туристи. Няма показания, от които да се потвърждават твърденията в исковата молба относно процесните вещи.

От представения по делото договор за наем от 16.10.2013г. се установява, че „Варбел“ ЕООД, в качеството му на наемодател е отдал под наем на „ВИЛАСТ“ ЕООД хотел „Диана“, заедно с прилежащата му земя, находящи се в к.к.“Златни пясъци“ за срок от една година. Съгласно постиганата договореност между страните, наемателят ще предоставя хотелски и туристически услуги, срещу годишна наемна цена в размер на 30 000 евро с ДДС. Уговорено е, че част от наемната цена в размер на до 25 000лв. ще бъде платена под формата на смяна на дограма на хотел“Диана“ с нова ПВЦ, шумоизолираща дограма. С Анекс № 3/02.01.2015г. към Договор за наем от 16.10.2013г. страните са се договорили да бъде удължен срока на договора до 01.10.2020г.

По делото са приложени изискани от ТД на НАП – Варна документи: справка за регистрираните данни от ФУ № 3390523 от 01.01.2011г. до 31.12.2012г.; справка за регистрираните данни от ФУ № 3390257 от 01.01.2011г. до 31.12.2012г.; справка за регистрираните данни от ФУ № 3378609 от 01.01.2011г. до 31.12.2012г.; изискани от ТД на НАП – Русе документи: данъчни и осигурителни документи относно ,,Варбел” ООД, ЕИК 103590532, СД по ДДС и дневник за продажби за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2013г., заверени разпечатки на подадени по електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис справки-декларации по ЗДДС и дневници за продажби за периода от м.10.2010г. до м.10.2015г. на “Варбел” ЕООД.

От заключение вх.№ 29075/20.10.2016г. на вещото лице Елеонора Трифонова се установява, че съобразно предоставеното по делото писмо вх.№ 25306/19.09.2016г. на ТД на НАП офис Русе, „ВАРБЕЛ” ЕООД за периода 2011г. – 2012 г. за обект „настаняване на туристи – хотели” в район „Приморски” на гр. Варна, к.к.”Златни пясъци”, хотел Диана – рецепция, е регистрирал в ТД на НАП ЕКАФП с № на ФУ DT489669 и № на ФП 248669 с дата на въвеждане в експлоатация 25.07.2012 г. и дата на дерегистрация 16.01.2013г. с регистрационен № 3390257.

За периода 01.01.2011г. – 31.12.2012 г. дружеството е регистрирало приходи от продажби от ЕКАФП от 25.07.2012г. до 25.09.2012г. в общ размер на 23 109,52 лв., която следва да се намали със стойността на корекцията 20,02 лв. и реалният приход се равнява на 23 089,50лв.

От допълнителното заключение вх.№ 9965/06.04.2017 г. по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, изготвено от вещото лице Е. Трифонова, се установява, че съобразно предоставеното по делото с писмо вх.№ 9196/30.03.2017г. на ТД на НАП – офис Русе, „Варбел“ ЕООД с БУЛСТАТ 103590532 за периода 01.10.2010 г. – 31.10.2015 г. е декларирало приходи за нощувки, за наем, за услуги, за консумативи и за приходи от бар в обект в гр. Варна, к.к.“Златни пясъци“, хотел „Диана“, съобразно вписванията в дневници за продажби за същия период. За периода 01.10.-31.12.2010г. не са декларирани приходи от нощувки от хотел „Диана“. Общата стойност на декларираните приходи от нощувки и от продажби бар по справки-декларации по ЗДДС за 2011г. се равняват на 76 689,15лв. с ДДС. Общата стойност на декларираните приходи от нощувки и от продажби бар по справки-декларации по ЗДДС за 2012г. се равняват на 131 646,13лв. с ДДС. Общата стойност на декларираните приходи от наем от „ВИЛАСТ“ ЕООД по справки-декларации по ЗДДС за 2013г. се равняват на 70 200лв. Общата стойност на декларираните приходи от наем, услуги и консумативи от „ВИЛАСТ“ ЕООД по справки-декларации по ЗДДС за 2014г. се равняват на 91 483,94лв. Общата стойност на декларираните приходи от услуги от „ВИЛАСТ“ ЕООД по справки-декларации по ЗДДС за периода 01.01.-31.10.2015г. се равняват на 63 879,36лв. В заключението си с вх.№ 6146/01.02.2017г., допълнено с описаното по-горе заключение, е посочено, че всички представени фактури към корицата на делото са надлежно декларирани в подадените СД и дневници за продажби по ЗДДС от „ВАРБЕЛ“ ООД през периода 2011-2012г.

От заключение вх.№ 30406/02.11.2016г. по допуснатата съдебно-оценителна експертиза, изготвено от вещото лице Живка Бонева, се установява, че експертът е извършил оглед на място и се е запознал с доказателствата по делото, като е определил средния месечен пазарен наем за ползването на вещите в рамките на исковия период на база пазарната стойност на вещите и съобразно стойността и законовата амортизационна норма на месечните амортизационни отчисления, които се приравняват на пазарен наем, подробно описани в табличен вид за всяка една от вещите, като в таблицата са посочени годината на придобиване на всяка вещ, броя на съответните вещи, единичната им цена, общата цена на вещите от всеки вид, пазарната им стойност, месечния и годишния наем за всички вещи по видове вещи и съобразно придобивната цена на всяка една вещ по фактури. Съгласно заключението, размерът на средногодишния наем общо на всички вещи, като част от хотелско обзавеждане е 5737лв., а размерът на средномесечния наем общо на всички вещи, като част от хотелското обзавеждане е 478 лв.

В заключение вх.№ 711/11.01.2017г. по допуснатата допълнителна съдебно-оценителна експертиза, изготвено от вещото лице Ж. Бонева, също са определени средногодишния и средномесечния наем общо и за всяка отделна вещ, но експертът е взел предвид не придобивната цена на вещите по фактурите, а пазарната им цена, определена към началото на процесния период. Съгласно допълнителното заключение, размерът на средногодишния наем общо на всички вещи, като част от хотелско обзавеждане е 10 518,43лв., а размерът на средномесечния наем общо на всички вещи, като част от хотелското обзавеждане е 876,54лв.

По основния иск по чл.73 ал.1 от ЗС е необходимо  да се докаже собствеността върху процесните вещи, че тези вещи са били във фактическата власт на ответника, че ответникът ги е владял като недобросъвестен владелец, т.е. в обема на правата на евентуален собственик, както и че за периода, за който се търси обезщетението, са налице пропуснати ползи, като обезщетението за ползите, от които недобросъвестният владелец е лишил собственика, се дължи за периода на неоснователното ползване на вещите.

По делото е установено, че „А.Т.М.” ООД е придобило подобни на описаните в исковата молба вещи през 2003г. и 2004г., но не е установено по несъмнен начин, че същите са идентични с намиращите се в хотела през процесния период, който датира шест години след това - от 22.10.2010г. до 22.10.2015г. Не е установено по несъмнен начин, че в процесния период ответникът е ползвал именно описаните в исковата молба движими вещи.

Показанията на свид. Станева, че когато през м.12.2010 г. същата влязла в хотела, където работела като комплексен управител, мебелите били същите, но имало промени след ремонта в баните, не са достатъчни да се установи нито кои точно мебели били същите, нито дали след това не са били подменени. Не се установява от показанията на тази свидетелка нито идентичността, нито съдбата във времето на „всяка една вещ“, както се твърди в защитата пред въззивната инстанция. От показанията на свид. Чукарски не се установява какви мебели и какво оборудване е имало в хотела в периода, в който той е работел, и в процесния период.

Отделно от горното, по делото се установи, че „Варбел“ ЕООД е във владение на хотел „Диана“ в к.к.“Златни пясъци“ от 22.10.2010 г., като съгласно отразеното в протокола за опис на движимо имущество по изп.д. № 20067180400102 на ЧСИ Данова, голяма част от вещите, първоначално посочени в обезпечителната заповед по ч.гр.д.№ 14800/2010г. на ВРС, върху които е наложен запор, са липсвали.

Обстоятелството, че закупени от „А.Т.М.“ ООД през 2003 г. и 2004 г. вещи са станали част от обзавеждането и оборудването на хотела към момента на закупуването им, както и че са останали във владение на ползващите хотела от 2003 год. и най-вече в процесния период, не е установено в условията на пълно доказване.

Отделно от тези аргументи, по делото не е било безспорно установено намиращото се в хотела оборудване в периода 2004 – 2010 год. от кого е осигурено и каква е съдбата му. Установява се от доказателствата по делото, че в хотел „Диана“ е извършен ремонт от „Даяна 67" ЕООД – в несъстоятелност, както и че това дружество е било във владение на хотела до 22.10.2010 г. Няколко месеца след въвода във владение на „Варбел" ЕООД, „Даяна 67“ ЕООД е завело иск срещу „Варбел" ЕООД за заплащане на стойността на подобренията, които „Даяна 67" ЕООД е направило в хотела преди владението върху същия да бъде предадено на „Варбел" ЕООД. В гр.дело № 1118/2011г. по описа на ВОС, ГО, подобренията са описани подробно в съдебно-техническата експертиза гр.д. № 14800/2010г. на ВРС, в производството по обезпечение на доказателства на бъдещ иск срещу „Варбел" ЕООД, поискано от „Даяна 67" ЕООД - в несъстоятелност. С решение № 284/13 от 17.01.2014г. по гр.д.№ 2415/2013г. на ВКС, I г.о., „Варбел“ ЕООД е осъдено да заплати на основание чл.74 ал.1 от ЗС на „Даяна 67“ ЕООД – в несъстоятелност, сумата от 629 880,06лв., представляваща стойността на извършени през периода 23.08.2007г. – 07.10.2011г. подобрения в хотел „Диана”, находящ се в КК „Златни пясъци”.

Не е установена идентичност на вещи, собственост на въззивника и ползвани от „Варбел“ движими вещи и от извънсъдебното споразумение, в което е посочено, че посредством него „Даяна 67“ ЕООД и „А.Т.М.“ ЕООД уреждат отношенията си във връзка със спора по гр.д.№ 240/2007г. на СРС по предявения от „А.Т.М.“ ЕООД срещу „Даяна 67“ ЕООД иск с правно основание чл.108 от ЗС за предаване владението на движимите вещи, намиращи се в хотел „Диана“, к.к.“Златни пясъци“, прекратено от съда с определение № 2/15.01.2016г., влязло в сила на 28.01.2016г., не поради постигнатото извънсъдебно споразумение, а поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба. Уговорката между страните по споразумението за това, че „Даяна 67“ ЕООД признава правото на собственост върху вещите на „А.Т.М.“ ООД и че последното се задължава да търси обезщетение за ползването им от „Варбел“ ООД, също не обосновават извод за идентичност на закупените през 2003г. и 2004г. от „А.Т.М.“ ООД вещи с тези, намиращи се в хотела при извършването на опис от ЧСИ на 22.10.2010г. Липсват каквито и да било доказателства описаните в исковата молба движими вещи към момента на предявяване на исковете по настоящото дело съществуват ли и къде се намират.

 По делото се установява също, че от 16.10.2013 г., „Варбел“ ЕООД е отдало под наем на „ВИЛАСТ“ ЕООД хотела, съответно, че хотелът оттогава има държател, който държи вещта за владелеца „Варбел“ ООД. Този факт би имал значение, акот беше установено, че в хотела се намират вещи, собственост на ищеца и въззивник в процеса, но това не е установено по делото.

Доколкото, обаче, по делото не се установява вещите, описани в исковата молба да са собственост на въззивника, нито пък да са били ползвани от ответника и въззиваем през процесния петгодишен период от време, предявените искове с правно основание чл.73 ал.1 от ЗС са неоснователни и следва да се отхвърлят, вкл. акцесорната претенция за присъждане на лихва върху сумата от 52 592,15лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 22.10.2015 г., до окончателното й изплащане.

Предявените евентуални искове също са недоказани, с оглед на неустоновените фактически основания по по чл.59 ЗЗД: не се установи по делото ответникът да е ползвал без основание вещи на ищеца и от това да е настъпило имуществено разместване, което следва да се обезщети.

По изложените съображения, предявените главни и евентуални искове са онеснователни изцяло и следва да бъдат отхвърлени.

При съвпадане изводите на ОС с тези на въззивната инстанция, решението следва да бъде ПОТВЪРДЕНО.

На въззиваемата страна следва да се присъдят направените разноски за въззивната инстанция за адвокатски хонорар в размер на 2400 лв.

Предвид горното , съдът

 

                                     РЕШИ :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1038/23.06.2017 год. по гр.д. 2951/2015 год. на ОС Варна.

ОСЪЖДА  “А.Т.М.“ ООД, ЕИК 103054984, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Страхил Войвода” № 26, ет.8, ап.70, ДА ЗАПЛАТИ на „ВАРБЕЛ“ ЕООД, ЕИК 103590532, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.”Александровска” № 62 сумата от 2400 лв. разноски за адвокатски хонорар във въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :