ОПРЕДЕЛЕНИЕ 568

гр. Варна,     12.09.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ    

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 444/19г., намира следното:

Настоящото производство е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 3316/05.06.19г. по вх. регистър на ВАпС /вх. № 17402/07.06.19г. по вх. регистър на ВОС/, подадена от Н.П. П. от гр. Велико Търново, насочена против разпореждане /без посочване на № и дата на съдебния акт/, постановено по в.гр.д. № 1377/18г. на ВОС. От самото изложение в частната жалба /игнорирайки всички недопустими внушения и обвинения на магистрати в необективност, корупция и конфликт на интереси/ може да се направи извода, че се обжалва разпореждане № 2382/09.04.19г. по посоченото дело на ВОС, тъй като именно с него е върната цитираната от жалбоподателя частна жалба с вх. № 8808/20.03.19г., подадена в качеството му на ЕТ „Пенев – Николай Пенев“. Наведените в частната жалба оплаквания се състоят в това, че съдът неправилно е приложил нормата на чл. 50 от ГПК (по който текст се уведомяват юридическите лица), тъй като в случая е приложима нормата на чл. 47 от ГПК – ЕТ се припокрива с физическото лице. Поради това и подадената частна жалба с № 8808/20.03.19г. не е следвало да бъде върната като просрочена. Претендира се отмяна на разпореждането и изпращане на делото на ВКС.

В предвидения срок не е постъпил отговор от насрещната страна „Пасифлора“ ООД.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването /макар и страна в първоинстанционното производство пред ВРС и във въззивното частно производство пред ВОС да е Н. П. П., но в качеството му на ЕТ, то подадената от физическото лице настояща частна жалба е процесуално допустима, поради съвпадането в случая на процесуалната правоспособност и дееспособност на ФЛ и ЕТ/, против обжалваем съдебен акт, поради което следва да се разгледа по същество. Разгледана по същество частната жалба е основателна по следните съображения:

Производството пред ВОС по в.ч.гр.д. № 1377/18г. е приключило с постановяването на определение № 1810/13.07.18г., с което по частна жалба на ЕТ „Пенев – Николай Пенев“ е било потвърдено определение № 3982/05.04.18г. по гр.д. № 6721/14г. на ВРС, ХLІ с-в в частта му, с която е било прекратено производството по предявения от жалбоподателя иск срещу „Пасифлора“ ООД с правно основание чл. 108 от ЗС за установяване правото му на собственост и осъждането на ответника да предаде владението върху подробно описан недвижим имот, представляващ дворно място, ведно с построената в същото еднофамилна вилна сграда. С това определение въззивният съд е отменил определение № 3982/05.04.18г. по гр.д. № 6721/14г. на ВРС, ХLІ с-в в частта му, с която е било прекратено производството по предявения от жалбоподателя иск срещу „Пасифлора“ ООД с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД – за заплащане на обезщетение в размер на 11 480 лв. за ползването от страна на ответника на процесния имот без правно основание за периода от 25.03.13г. до 11.01.14г., ведно със законната лихва върху сумата от подаването на исковата молба и до окончателното ѝ изплащане. Върнал е делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия по иска с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД.

Направени са многократни опити за периода от 18.07.18г. до 22.11.18г. за връчване на въззивното определение на жалбоподателя ЕТ „Пенев – Николай Пенев“ на вписания в търговския регистър негов адрес в гр. Велико Търново, ул. „Ал. Константинов“, № 44, ет. 1, но лицето не е намирано. С разпореждане от 30.11.18г. съдът е приел, че е налице хипотезата на чл. 50, ал. 2 от ГПК и актът е счетен за редовно връчен.

На 30.01.19г. /датата на пощенското клеймо за изпращане/ ЕТ „Пенев – Николай Пенев“ е изпратил директно до ВКС частна жалба, насочена против определението на ВОС, с което е било потвърдено определение от 05.04.18г. по гр.д. № 6721/14г. на ВРС. Тази частна жалба е изпратена от ВКС на ВОС на 18.03.19г. и получена в последния съд с вх. № 8808 на 20.03.19г. – л. 28 от делото на ВОС. С процесното понастоящем разпореждане от 09.04.19г. съдът е върнал тази частна жалба като просрочена, приемайки, че срокът е изтекъл на 07.12.18г. 

Настоящият състав на съда намира, че въззивният съд не е предприел всички процесуални действия, които да гарантират изчерпването на всички начини за ефективно връчване на въззивното определение на ЕТ, преди да бъде прибягнато до фингираното му уведомяване по реда на чл. 50, ал. 2 от ГПК /който начин безспорно е приложим и за едноличните търговци/. Това е така, защото видно от депозираните още пред ВРС две молби от ищеца ЕТ „Пенев – Николай Пенев“ /л. 140 и л. 148 от делото на ВРС/, че същият е посочил електронен адрес /allegro66@mail.bg/, на който могат да му се изпращат книжа по делото. Такова изпращане ВРС е осъществил. Съобразно нормата на чл. 42, ал. 4 от ГПК на страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Въззивният съд не е използвал и този допустим от закона и поискан от страната /макар и още по първоинстанционното дело/ начин за връчване на книжа.

При това положение следва да се приеме, че подадената по пощата на 30.01.19г. частна жалба е в срок и обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото върнато на ВОС за извършване на действия по надлежното ѝ администриране.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 2382/09.04.19г. по в.ч.гр.д. № 1377/18г. на ВОС и ВРЪЩА делото на въззивния съд за извършване на действия по надлежното администриране на частна жалба вх. № 8808/20.03.19г. по вх. регистър на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: