Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

        № 205

 

13 декември  2013 г.,  гр. Варна

 

                                           В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на единадесети декември, две хиляди и тринадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

                        Петя Петрова

                                           

Секретар: Ю.К.         

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия П.П. въззивно гр.д. №  445  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство по гр.д. № 445/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на „Девен” АД против решение № 1018 от 16.05.2013 г., постановено по гр.д. № 608/2009 г. по описа на ВОС, с което е отхвърлен иска, предявен от "Девен" АД гр. Девня, Промишлена зона, ЕИК 103004325 срещу "Девня Инвест" АД гр. Девня, ж. к. Повеляново, Промишлена зона, ЕИК 813109228 за отричане правото на собственост на ответника върху недвижими имоти, находящи се в гр. Девня, представляващи реални части, при старите граници на имоти №№ 00740 (седемстотин и четиридесет) и 000739 (седемстотин и тридесет и девет) от ПИ №№ 20482.505.155 (двадесет хиляди и четиристотин и осемдесет и две – петстотин и пет – сто и петдесет и пет) и 20482.505.156 (двадесет хиляди и четиристотин и осемдесет и две – петстотин и пет – сто и петдесет и шест) по кадастралната карта на землище гр. Девня, при участието на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 124 ГПК и ищецът е осъден да заплати разноските.

Насрещната страна "Девня Инвест" АД е оспорвала жалбата.

Третото лице – помагач Държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството не е изразило становище по жалбата.

В настоящото производство, при изпълнение на задължението за служебна проверка редовността на исковата молба, Варненският апелативен съд констатира следното:

Производството пред Варненския окръжен съд по гр.д. № 608/2009 г. по описа на ВО е било образувано по искова молба на „Девен” АД срещу „Девня Инвест” АД, с която ищецът е заявил искане на осн. чл. 124 от ГПК да се приеме за установено в отношенията на страните, че ответникът не е собственик на имот № 000740 /депо 4 А с дига/ с площ от 1 395,348 дка при съседи на имота, както са описани в констативен нотариален акт № 154, нот.д. № 106/08.02.2008 г. и имот № 000739 с площ от 29,648 дка, при съседи на имота, както са описани в констативен нотариален акт № 114, н.д. № 335/01.04.2008 г., представляващи част от собствения на ищеца ПИ № 155 с площ от 1587,400 дка, сега представляващ поземлен имот с идентификатор 20482.505.155 с площ от 1587,312 дка, съгласно кадастралната карта и кадастрален регистър за землището на Девня, община Девня, обл.Варна.

Ищецът е определил предмета на иска си за отричане правото на собственост на ответника, като реални части от поземлен имот с идентификатор 20482.505.155 по КК на Девня, целия ПИ с площ от 1587,312 дка, но не е конкретизирал площта и точните граници на тези реални части от конкретния имот по действащия план и не е приложил скица на поземления имот с означаване на нея, включително и в цвят, на тези реални части, предмет на делото.

След като е констатирал посочените нередовности, на осн. чл. 129 от ГПК, с определение от 13.11.2013 г., Варненският апелативен съд е оставил исковата молба без движение и е дал указания на ищеца да посочи реалните части от поземления имот №20482.505.155 по действаща КК на Девня, предмет на иска, с посочване на площта им, с пълно описание на границите на всяка реална част от имота, както и да приложи скица, на която да посочи и в цвят да обозначи тези реални части от имота по действащия план. Със същото определение е дал на ищеца едноседмичен срок за поправяне на нередовностите и го е предупредил, че при неизпълнение на указанията в срок, ще обезсили решението на първата инстанция и ще прекрати делото.

По молба на ищеца, с определение по реда на чл. 63 от ГПК, съдът е продължил срока за поправяне на нередовностите с още една седмица, или считано до 27.11.2013 г.

Ищецът не е подал уточняваща молба и не е поправил нередовностите на исковата си молба в продължения срок – до 27.11.2013 г. включително.

В съдебно заседание от 11.12.2013 г. страните, чрез своите процесуални представители, са молили за прекратяване на делото и обезсилване на първоинстаниционното решение. Ответникът е заявил искане за присъждане на разноските за двете инстанции съгласно приложени списъци по чл. 80 от ГПК. Ищецът не е направил възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

С оглед изложеното, се налага извода, че исковото производство е било образувано по нередовна искова молба. Тъй като тя не е била поправена и след надлежно дадените указания от въззивната инстанция, нередовната искова молба е обусловила и недопустимостта на образуваното по нея производство, както и на постановеното от първата инстанция решение. Затова, решението на Варненския окръжен съд следва да бъде обезсилено, а производството по делото – прекратено.

На основание чл. 78, ал.4 ГПК, ответникът "Девня Инвест" АД има право на разноски при прекратяване на делото, които "Девен" АД  следва да му заплати. Съгласно приложени списъци за разноските по чл. 80 от ГПК, сторените разноски за двете инстанции се равняват на общата сума от 257 804 лв., включваща за производството пред първата инстанция - 128 572 лв. адвокатско възнаграждение на адв. И.З., 650 лв. – възнаграждения за вещи лица и 10 лв. платени такси, както и за производството пред въззивната инстанция - сумата от 128 572 лв. за адвокатско възнаграждение на адв. И.З..

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 1018 от 16.05.2013 г., постановено по гр.д. № 608/2009 г. по описа на ВОС и  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСЪЖДА "Девен" АД гр. Девня, Промишлена зона, ЕИК 103004325 да заплати на "Девня Инвест" АД гр. Девня, ж. к. Повеляново, Промишлена зона, ЕИК 813109228, сумата от 257 804 лв., представляваща сторените по делото съдебно-деловодни разноски и адвокатско възнаграждение за двете инстанции.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ, в едномесечен срок от връчването на преписа на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: