ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 532

 

                                      15.09.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 15 септември 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

         Членове: Пенка Христова     

                          Петя Петрова                            

 

като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. №445 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано е по частна жалба на Е.Б.Е., подадена чрез адв. М.С. от ДАК, против разпореждане № 6187/11.07.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2127/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната касационната й жалба с вх.№ 14894/25.05.2017 г. против решение № 524/04.04.2017 г. постановено по същото дело.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушения на процесуалния закон, като е молила за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за администриране на касационната й жалба. Изложила е, че с подадената по пощата на 03.07.2017 г. молба, погрешно адресирана до окръжен съд Добрич и постъпила там на 04.07.2017 г., е отстранила  в преклузивния едноседмичен срок нередовностите в касационната си жалба, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 62, ал.2 от ГПК, окръжен съд Варна не е имал основание да приложи разпоредбата на чл. 286, ал.1, т.2 от ГПК и да я върне.

Лицата на насрещната страна - П.Д.П. и С.И.П., чрез адв. Д.А., са подали писмен отговор на частната жалба със становище за нейната неоснователност, предвид депозирането на молбата за поправяне на нередовностите пред Добричкия окръжен съд, вместо пред Варненския окръжен съд.

 Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за основателна по следните съображения:

Срещу постановеното по в.гр.д. № 2127/2016 г. от Варненския окръжен съд решение № 524/04.04.2017 г., настоящата жалбоподателка, с качество на трето лице – помагач на ответника С. М., срещу когото е бил уважен предявения отрицателен установителен иск за собственост, е подала в срок касационна жалба. Жалбата е била нередовна, поради което и с разпореждане № 4758/30.05.2017 г., съдът е дал указания за поправянето й, като е задължил Е.Е. в едноседмичен срок от съобщението да приложи изложение по чл. 280 ГПК с преписи за насрещната стана, да представи три броя преписи от касационната жалба за лицата на насрещната страна и да представи доказателства за внесена държавна такса от 30 лв. по сметка на ВКС. Съобщението с препис от разпореждането с указанията на съда и предупреждение за неблагоприятните последици при неизпълнението им, са били редовно връчени на Е.Б. на 27.06.2017 г. чрез лице от домашните й, предвид че пълномощникът й адвокат И.М.е била в продължителен отпуск по болест и не е намерена в кантората й. Срокът за поправяне на нередовностите е изтичал на 04.07.2017 г., като на 04.07.2017 г. в окръжен съд Добрич е постъпила молба от Е.Е. чрез пълномощник адв. М.  С. с пощенско клеймо от 03.07.2017 г., с която и в изпълнение на указанията по разпореждането са били представени изложение по чл. 280 от ГПК с преписи от същото, пълномощно за преупълномощаване на адв. М.С. от адв. Минкова и платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв. Със същата молба, адв. С. е отправил и евентуално искане до съда, в случай, че по делото не са представени преписи от касационната жалба, да му бъде продължен срока за представяне на такива, предвид късното му преупълномощаване от адвокат М.и краткото време за подготовка. Молбата е препратена до Варненския окръжен съд с разпореждане от 04.07.2017 г. и е постъпила на 10.07.2017 г. На 11.07.2017 г. е постановено и обжалваното разпореждане, като видно от него съдът не е съобразил препратените от Добричкия окръжен съд книжа във връзка с изпълнение на указанията за поправяне на касационната жалба.

Доколкото молбата за поправяне на нередовности с искането по чл. 63 от ГПК е подадена в срока за отстраняване на нередовности, макар и в друг съд, на осн. чл. 62 от ГПК тя не се смята просрочена и е следвало да бъде взета предвид от окръжния съд при преценката по чл. 286, ал.1, т.2 от ГПК за отстраняване на  нередовностите в касационната жалба. Със същата са били поправени недостатъците на жалбата с изключение това за представяне на преписи от касационната жалба, за което обаче своевременно е отправено искане по чл.  63 от ГПК за продължаване на срока, по което съдът не се е произнесъл. Затова, в случая не са били налице основания за прилагане на разпоредбата на чл. 286, ал.1, т.2 от ГПК и обжалваното разпореждане за връщане на касационната жалба следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжен съд Варна за продължаване на производството по администриране на касационната жалба, включително и за произнасяне по молбата по чл. 63 от ГПК.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 6187/11.07.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2127/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на Е.Б.Е. с вх.№ 14894/25.05.2017 г. против решение № 524/04.04.2017 г. постановено по същото дело и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на производството по администриране на касационната жалба, включително за произнасяне по молбата по чл. 63 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: