ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 641

                                     24.09.2015 г.,  гр.Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 24.09.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

             Председател: М.Славов

Членове:  П. Петрова

                                                                                  М.Маринова

 

като разгледа докладваното от с.П.Петрова в.гр.д. № 446 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по две въззивни жалби, с които е обжалвано изцяло решение № 107 от 29.06.2015 г., постановено по гр.д. № 74/2014 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, както следва: - по жалба вх. № 2808/27.07.2015 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез Н.К. – държавен инспектор в ТД на КОНПИ гр.В.Търново, против решението на окръжния съд, в частта, с която е отхвърлен иска на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и; - по жалба вх. № 2861/30.07.2015 г. на Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, подадена чрез пълномощника им адв. Д.Д., против решението на окръжния съд в частта, с която е отнето в полза на държавата от Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД незаконно придобито имущество.

В жалбата си, КОНПИ е настоявала, че решението на окръжния съд в частта, с която бил отхвърлен иска й за отнемане на незаконно придобито имущество от Р. и А. Й. и „Юзеиров 3” ЕООД е неправилно, поради противоречие с материалния закон – чл.2 от ЗОПДНПИ и необоснованост, като е молила за отмяната му в тази част с уважаване на иска и присъждане на разноските по делото.

С писмения си отговор, Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, чрез адв. Д., са оспорили жалбата на комисията и са молили за оставянето й без уважение.

В подадената въззивна жалба от Р.М.Й., А.Й.И. и „Юзеиров 3” ЕООД, чрез адв. Д., срещу решението на окръжния съд, в частта му, с която е уважен иска на комисията и от тях е отнето имущество, те са навели оплаквания за неправилност на решението, поради нарушения на материалния закон, на процесуалните правила и за необоснованост, като са молили за отмяната му в тази част, за отхвърляне на иска и присъждане на разноските. Заявили са искане по доказателствата.

Комисията е подала писмен отговор на жалбата, с който е оспорила същата и се е противопоставила на искането по доказателствата.

Въззивните жалби са подадени в срок, от страни с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд в съответните му части, като неизгодно за тях, редовни са и допустими.

Съдът, след проверка на книжата по делото, намира следното:

Във въззивната си жалба, комисията е посочила, че обжалва решението на окръжния съд, в частта, с която са отхвърлени исковете за отнемане на имущество от Р. и А. Й. и „Юзеиров 3” ЕООД. В същото време, обжалваното решение съдържа диспозитив за отхвърляне на искове само срещу „Юзеиров 3” ЕООД. В мотивите на обжалваното решение, окръжният съд е формирал извод за отхвърляне на иска срещу Р.Й. за отнемане на апартамент №7 в гр.Попово, ул.”Панайот Хитов” №25, но в диспозитива на решението липсва такова произнасяне. Горното несъответствие би могло да бъде основание за производство за поправка на очевидна фактическа грешка. Компетентността, обаче да извърши преценка относно наличието или липсата на предпоставките по чл. 247 от ГПК е на първата инстанция, постановила обжалваното решение, поради което и делото следва да й бъде върнато за извършване на преценката.

След изпълнение на горното и евентуалното приключване на производство по чл.247 ГПК, делото следва да бъде върнато на Апелативен съд –Варна за разглеждане на въззивните жалби.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. №446/2015 г. по описа на Апелативен съд –Варна и ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд - Търговище за преценка относно наличието или липсата на предпоставки за производство по чл. 247 от ГПК и евентуално провеждане на същото.

След изпълнение на горното, делото  следва да бъде върнато на Апелативен съд Варна за произнасяне по въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ