О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

570

 

гр.Варна,19.09.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на деветнадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова Ч.гр.д.№ 446 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от В.П.Г. от гр.Варна срещу решение № 785/10.06.2016 г. по в.гр.д.№ 914/16 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която са оставени без разглеждане жалбите - в качеството й на трето за изпълнението лице, срещу действията на ЧСИ З. Димитров по изп. дело № 20128080401160, изразяващи се в извършен на 06.07.2015 год. въвод във владение на купувача от публична продан в недвижим имот, представляващ последен етаж от жилищна сграда, находяща се на адм. адрес: гр. Варна, ул. Ал. Малинов № 9 и състоящ се от две стаи, килер, санитарен възел и стълбище, с площ от 65 кв. м. и е прекратено производството по в. гр. дело № 914/2016 год. по описа на ОС – Варна в тази част. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за връшаще на делото на Окръжен съд – Варна за насрочване4 в открито съдебно заседание и за произнасяне по същество, вкл. и чрез събиране на нови доказателства.

В подаден писмен отговор пълномощникът на „Първа инвестиционна банка” АД оспорва частната жалба и изразява становище за правилност на решението.

В писмен отговор А.М.А. изразява становище за основателност на частната жалба.

 Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Правилно в мотивите си съдът е приел, че трети за изпълнението лица могат да обжалват действията на съдебния изпълнител в хипотезите чл. 435, ал. 5 ГПК и при изпълнение на непарични вземания по глава Четиридесет и седма ГПК „Принудително отнемане на вещи“ – чл. 521-525 ГПК, когато третото лице заявява права върху присъдения имот, които изключват правата на взискателя.

           Разпоредбата на чл.435. 5 ГПК по отношение на жалбата на В.Г. е неприложима, тъй като в случая въводът от 06.07.2015 год. е на основание чл. 498 ГПК, като според ал. 2 на цитираната норма, въводът на купувача се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота и то може да се брани и амо с иск за собственост.

           От съдържанието на жалбата не може да се приеме и че жалбоподателката В. Г. обжалва въвода от 06.07.2015 год. в качеството си на лице в хипотезата на чл. 435, ал. 4 ГПК. Г. не твърди, че е собственик на имота, респ. на част от него, или че има вещни права върху същия; не твърди и че към момента на възбраната е била във владение на описаната част от имота, в упражнение на правото си на собственост или на друго ограничено вещно право. Напротив твърденията в жалбата са, че именно длъжникът Н.А. е собственик на имота, вкл. и на тази част от него, описана в предварителния договор – две стаи, килер, санитарен възел и стълбище, с площ от 65 кв. м. След няма твърдения, че жалбоподателката е собственик и че изпълнението е насочено върху имот, който не е собствен на длъжника, а е нейна собственост, жалбата не може да се квалифицира като жалба на трето лице по смисъла на чл. 435, ал. 4 ГПК – хипотеза, визираща насочване на изпълнението върху имущество, което не принадлежи на длъжника, а на третото лице.

Правилно жалбите са оставени без разглеждане, а производството по делото е прекратено в тази му част. Решението следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 785/10.06.2016 г. по в.гр.д.№ 914/16 г. на Окръжен съд - Варна в частта му, с която са оставени без разглеждане жалбите на В.П.Г. и е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                  2.