Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

4

 

гр.Варна, 15.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на петнадесети януари, двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 446/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по молба вх.№ 7332/18.12.2017 г. и по молба вх.№ 7481/28.12.2017 г., подадени от пълномощника на представляващия „Тексимтранс“АД Варна.

Първата молба съдържа искане за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 172/23.11.2017 г. по в.гр.д.№ 446/17 г., като думата „цианов“ бъде заменена с думата „син“. При условията на евентуалност, се съдържа искане по чл.251 от ГПК за тълкуване на същото решение чрез отговор на четири, формулирани в молбата въпроси.

В подаден писмен отговор процесуалният представител на Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството изразява становище за недопустимост на молбата по чл.247 от ГПК поради произнасяне на съда по същото искане с решение № 187/14.12.2017 г. и за неоснователност на искането по чл.251 от ГПК.  

Подадено е становище от пълномощника на молителя, оспорващо доводите на ответника за недопустимост и неоснователност на молбата по чл.247 от ГПК.  

Втората молба, подадена от страната е по реда на чл.247, ал.1 от ГПК с искане за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на същото решение, като цифрата 5929 кв.м. се поправи на 5483 кв.м.

Ответната страна изразява становище за недопустимост, евентуално – неоснователност на искането.

          Молбите по чл.247 от ГПК и по чл.251 от ГПК са подадени в срок и от надлежна страна и са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

Очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.247 от ГПК представлява несъотвествие между формираната в мотивите на съдебния акт воля и обективирането й в диспозитива.

Не е допустимо чрез поправка на ОФГ да се замести волята на съда, формирана в мотивите. Допускането на исканите промени би довело до изменение на решението било чрез посочване на друг цвят по скицата – неразделна част от решението, било чрез изменение на присъдената в полза на молителя площ. Молбите по чл.247 от ГПК следва да бъдат оставени без уважение.

Подадената при условията на евентуалност молба по чл.251 от ГПК е неоснователна. Посочената разпоредба предвижда възможност за тълкуване на волята на съда, когато тя се възприема различно от страните по делото и е необходимо нейното разясняване. В конкретния случай е налице несъгласие с формираната  воля на съда, която е ясно изразена. Законовата процедура за заявяване на това несъгласие е обжалването на постановения съдебен акт.       

Подадените молби за неоснователни, поради което Варненският апелативен съд

 

                                       Р       Е       Ш      И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 7332/18.12.2017 г. по чл.247 от ГПК от пълномощника на представляващия „Тексимтранс“ АД–Варна, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 172/23.11.2017 г. по в.гр.д.№ 446/17 г. на Апелативен съд – Варна чрез замяна на думата „цианов“ с думата „син“ .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 7332/18.12.2017 г. по чл.251 от ГПК от пълномощника на представляващия „Тексимтранс“ АД–Варна, за тълкуване на решение № 172/23.11.2017 г. по в.гр.д.№ 446/17 г. на Апелативен съд – Варна.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 7481/28.12.2017 г. по чл.247 от ГПК от пълномощника на представляващия „Тексимтранс“ АД–Варна, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 172/23.11.2017 г. по в.гр.д.№ 446/17 г. на Апелативен съд – Варна, че замяна на цифрата 5929 кв.м. с цифрата 5483 кв.м.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.                          2.