ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

569

 

Гр.Варна,  13.09.2019 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 13.09.2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                                                                                                        Георги Йовчев

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. ч.гр.д. № 446 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба на Г.П.В., Р.П.В., Я.Н.В., М.П.  Ш. – Б., Р.П.В., подадена чрез адв. С.Д. и от Р.Г.Р. и Д.Н.Я., подадена чрез адв. Г.З., против определение № 2202/25.07.2019 г., постановено по гр.д. № 1142/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото на осн. чл.129, ал.3 и чл.130 ГПК.

Жалбоподателите са настоявали, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно по съображения за липсата на предпоставките за прекратяване на производството поради неотстраняване на недостатъците в исковата молба в срок и липса на правен интерес, като са молили за отмяната му.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от процесуално легитимирани лица, редовна е и допустима, а разгледана по същество същата  е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното определение, окръжният съд по съображения за непоправяне на нередовностите в исковата молба от ищците и за липсата на правен интерес и недопустимост на исковете, е прекратил производството по делото, образувано по предявените от Г.П.В., Р.П.В., Я.Н.В., М.П.  Ш. – Б., Р.П.В., чрез адв. С.Д. и от Р.Г.Р. и Д.Н.Я., чрез адв. Г.З. срещу М. Г.Р., Е. Р. И., А. Р. И., Х. Д. И., Д. Х. К., С. Я. А. и М. Я. Г. положителни установителни искове за собственост по чл. 124 ал.1 от ГПК.

Исковата молба е била нередовна, поради което и окръжният съд с разпореждане № 3983/21.06.2019 г. е оставил същата без движение с указания за поправянето й в едноседмичен срок. В срока, ищците са депозирали уточняваща молба от 22.07.2019 г., но с нея не са отстранили пороците. Така, въпреки дадените им указания да посочат цена на всеки един от предявените искове, те не са сторили това (нередовност по чл. 127, ал.1, т.3 ГПК). Препращането в т. 5 от уточняващата молба към приложените по делото две данъчни оценки не е отстранило недостатъка, доколкото данъчните оценки касаят нанесените имоти в КК, които според твърденията на ищците и приложените от тях скици са различни от процесните, макар и да са ситуирани частично в границите им поради погрешно заснемане, а и ищците са имали задължението да посочат цените на всеки от предявените от тях искове. Въпреки дадените им указания, в срока ищците не са формулирали и надлежни петитуми по всеки един от предявените искове, като не са посочили срещу кого насочват претенциите си, не са обосновали правен интерес от насочването срещу конкретни лица, не са посочили конкретните квоти в съсобствеността на сградите, които всеки от тях претендира и не са изложили твърдения за начина, по който тези квоти са били формирани. Ищците не са конкретизирали и претенциите си от самостоятелните обекти в сградите с площ и граници (нередовности по чл.127, ал. 1, т. 4 и 5 ГПК). Указанията за поправяне на посочените нередовности са били дадени на ищците от съда в т.1, т.3 и т.4 от разпореждането от 21.06.2019 г. и с връчването му те са били предупредени и за неблагоприятните последици при неотстраняване в срока. Доколкото по отношение на посочените нередовности, исковата молба не е била поправена в срока, включително и с депозираната уточнителна молба, тя е останала нередовна и е подлежала на връщане на осн. чл. 129, ал.3 ГПК. До този извод е достигнал и окръжният съд в обжалваното определение, поради което то следва да бъде потвърдено.

Независимо от горния извод, положителните установителни искове за собственост са и недопустими и производството по тях е подлежало на прекратяване, поради липсата на правен интерес от воденето им срещу ответници, за които ищците изрично са сочили, че не оспорват собствеността им и по твърдения за погрешно заснемане на процесните имоти в кадастралната карта.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2202/25.07.2019 г., постановено по гр.д. № 1142/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна   касационна жалба при условията на чл. 274, ал.3 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: