ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

31.08.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  31.08.2016  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

  ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 447/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.А.М. чрез процесуалния й представител адв. Д.И. *** срещу определение № 1086/26.04.2016 год по в.гр.д. № 261/2016 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В отговора на частната жалба ответната страна Х.А.В. чрез процесуалния си представител адв. П.И. е изразил становище за неоснователност на същата и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по в.гр.д. № 261/2016 год на ВОС е образувано по въззивна жалба, подадена от М.А.М. с постоянен адрес *** решение № 313/2015 по гр.д. № 565/2015 год на РС гр.Провадия.

С разпорждане № 103/08.01.2016 год въззивната жалба е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите й чрез внасяне на държавна такса в размер на 25 лв. Съобщението е връчено чрез процесуалния представител на въззивницата на 13.01.2016 год и с молба вх.№ 147/15.01.2016 год е представено доказателство за внасяне на държавна такса в посочения от съда размер.

С молба вх.№ 146/15.01.2016 год въззивницата уведомила съда, че е оттеглила пълномощията на адв. Аврамова и е посочила адрес за връчване на съобщения постоянния си адрес в с.Блъсково, Варненска обл.

С определение № 415/11.02.2016 год в закрито заседание съдът оставил въззивната жалба без движение и задължил въззивницата да внесе допълнително 91,20 лв държавна такса в едноседмичен срок от съобщението. Изпратено до посочения от страната адрес в с.Блъсково, Варненска обл, съобщението се е върнало с отбелязване от кмета на селото с отметка от 09.03.2016 год, че в с.Блъсково не живее такова лице. Повторно изпратеното съобщение се е върнало с отбелязване от длъжностното лице по призоваването, че по сведения от съседи лицето живее в гр.Провадия, ул.”Божур”№ 25. От последния адрес съобщението е върнато, защото по сведения от майката на ответника лицето живее в с.Блъсково.

С оглед горното съдът приел, че е налице хипотезата на чл. 41 ал.2 от ГПК и прекратил производството по делото.

Този извод на съда е неправилен.

Разпоредбата на чл. 41 ал.2 от ГПК се прилага, когато страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, не е уведомила съда за новия си адрес.

В случая въззивницата сама е посочила адреса, на който да бъде призовавана, той съвпада с постоянния й адрес и тя не го е напуснала. Това се установява както от обстоятелството, че съобщението за връщане на въззивната жалба й е връчено именно на този адрес, така и от представеното удостоверение от кмета на с.Блъсково, че в селото има регистрирани две лица с едно и също име и на това се дължи грешката при оформяне на съобщението.

Поради изложените мотиви определението следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, които да започнат от връчване на определение № 415/11.02.2016 год  

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 1086/26.04.2016 год по в.гр.д. № 261/2016 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, които да започнат от връчване на определение № 415/11.02.2016 год на въззивницата на посочения от нея постоянен адрес. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                    2.