ОПРЕДЕЛЕНИЕ

525

Гр. Варна, 30.09.2013 год.

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30.09. 2013 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 448 по описа за 2013-та година:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по ЧАСТНА жалба, подадена от Д. Г. Г. срещу определение № 504 от 10.07.2013 год. на ОС Добрич, постановено по ВЪЗЗИВНО гр.д. 264/2013 год., с което е допълнено решение в частта за разноските, като на жалбоподателя са присъдени допълнителни разноски за хонорар на преводач.

Съставът на ВАпС констатира, че атакуваният акт не подлежи на обжалване пред ВАпС. Доколкото е допълнено въззивно решение в частта за разноските, този акт не е такъв по чл. 81 ГПК, а такъв по чл. 248 ГПК и би подлежал на обжалване по реда, по който се обжалва и решението, но предвид разпоредбите на чл. 248 ГПК ОС Добрич следва да прецени дали в частната жалба не се съдържа искане за изменение на акта, касаещ разноските, след произнасяне по която евентуално ОС ще постанови акт, подлежащ на самостоятелно обжалване.

Във всички случаи производството пред АпС Варна е недопустимо и делото следва да се върне на ОС Добрич за администриране на жалбата и изпращането й на компетентния да разглежда жалби срещу въззивни актове – ВКС.

         С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството пред ВАпС като недопустимо и ВРЪЩА делото на ОС добрич за администриране на жалбата и изпращането й на компетентен да я разгледа съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: