Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

140                    

Гр. Варна, 29 септември 2014 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29 септември  2014 г. в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                      ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                            

Като сложи на разглеждане докладваното от съдия С. Илиева в. ч. гр. дело № 448/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 във вр. с чл. 463, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частна въззивна жалба на О.Т.Б. от гр. Добрич чрез пълномощника му адв. А. А. срещу решение № 274 от 22.07.2014 г. по в. гр. д. № 455/2014 г. на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата му срещу извършеното от ЧСИ С. С. с рег. № 739 разпределение на събраните суми по изп. д. № 20137390400016 от извършената публична продан на недвижим имот в с. Топола, общ. Каварна, Добричка обл. Жалбоподателят подробно излага съображения за неправилност и незаконосъобразност на постановеното решение с молба същото да бъде отменено. В жалбата са изложени и други оплаквания срещу действия на ЧСИ, по които настоящият съд е некомпетентен да се произнесе или са преклудирани. По направените в жалбата оплаквания относно направените в изпълнителното производство разноски, ДОС се е произнесъл по същество с решение, което не подлежи на обжалване.

Ответната по жалбата страна не е подала отговор.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:

Видно е от приложеното изп. д. № 20137390400016 на ЧСИ с рег. № 739, че същото е образувано по молба на взиксателя П.А.С. по издаден срещу О.Т.Б. изпълнителен лист за събиране на вземането му в размер на 10 000 лева, ведно със законната лихва от 23.12.2012 г. и за разноски в размер на 450 лева. След извършено пълно имуществено проучване на длъжника и наложена обезпечителна мярка /възбрани върху притежаваните ид. части от собствени на длъжника недв. имоти/, на длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, след което ЧСИ е предприел изпълнителни действия по опис и оценка на имотите. По молба на взискателя са насрочени публични продани на възбранените и описани недвижими имоти, за които са изготвени обявления и са изпратени съобщения до съсобствениците на имота, взискателя и длъжника. След постановено от ДОС решение и дадени в същото указания са предприети от ЧСИ нов опис и оценка на имота в с. Топола, насрочена е нова публична продан при спазване изискванията за изготвяне на обявление и изпращане на съобщения. На 13.06.2014 г. е проведена публична продан на недв. имот в с. Топола, като за него е направено само едно наддавателно предложение за сумата от 28 150 лева от взискателя, обявен и за купувач.

На 16.06.2014 г. ЧСИ с протокол е извършил погасяване на дължимите по производството такси от взискателя от предложената цена и е задължил взискателя да внесе сумата от 12 802,05 лева, с която вземането му е надвишено и която следва да бъде изплатена на длъжника. По изпълнителното дело няма други присъединени взискатели, поради което и съставеният протокол от 16.06.2014 г. за извършено погасяване не представлява разпределение по смисъла на чл. 460 от ГПК на получените от публичната продан суми. Настоящият съдебен състав напълно споделя направените от окръжния съд в гореизложения смисъл изводи.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд  

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 274 от 22.07.2014 г. по в. гр. д. № 455/2014 г. на Добричкия окръжен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на касационен контрол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                 

         2.