Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№135

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   18.09.2015 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 448/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.С.А. срещу решение № 133/17.06.2015 год по в.гр.д. № 318/2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпределение от 27.03.2015 год по изп.д. № 20128760400732 на ЧСИ Даниела Златева. По съображения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното разпределение бъде отменено.

В постъпилия отговор от „”Уникредит Булбанк” АД е изложено становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Жалбоподателят е присъединен кредитор в изпълнителното производство, участвал като наддавач на публичната продан, на когото е бил възложен имотът с влязло в сила постановление за възлагане. Сумата от проданта се е оказала недостатъчна за погасяване вземанията на всички взискатели, поради което съдебният изпълнител изготвил разпределение. Същото е съобразено с реда на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД.

С оглед на това, че вземането на жалбоподателя е хирографарно, той следва да се удовлетвори при условията на чл. 461 от ГПК. В качеството си на взискател, на когото е възложена вещта той може да прихване от дължимата срещу стойността й сума такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност. Това право той може да упражни само в случай, че след удовлетворяване на привилегированите кредитори остане неразпределена сума. Това условие не е налице, поради което и не може да се осъществи прихващане по реда на чл. 461 от ГПК.

Постановеното решение в този смисъл е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 133/17.06.2015 год по в.гр.д. № 318/2015 год на Окръжен съд Шумен.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.