ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Варна, № ___785________/___25____11___2014 година

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив. Лещев в. ч. гр. дело № 449 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 267 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба вх. № 17467/16.06.2014 г. на „Параходство БМФ” АД – Варна, чрез юрисконсулт П.К., срещу решение № 815/30.05.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гр. д. № 1484/2011 г., с което са отхвърлени исковете на дружеството.

Депозирана е втора жалба вх. № 28544/10.10.2014 г. на „Параходство БМФ” АД – Варна, чрез юрисконсулт П.К., срещу решение № 1299/24.09.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гр. д. № 1484/2011 г., с което е допусната поправка на явна фактическа грешка в решение № 815/30.05.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гр. д. № 1484/2011 г.

При служебна проверка редовността и допустимостта на въззивните жалби, настоящият състав на съда установи следното:

Подадената жалба от 16.06.2014 г. е нередовна, тъй като не е внесен пълният размер на дължимата държавна такса от 19 114.11 лв., с оглед обжалваемия интерес. Това следва от обстоятелството, че след като ВОС е постановил решение, с което допуска поправка на основното решение по делото, материалният интерес от обжалването се променя и е различен от първоначалния, определен въз основа на непоправеното решение. Решението, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка, образува с поправеното решение едно цяло, като поправеното решение важи с поправеното съдържание от деня, когато е било постановено, а не от деня на допуснатата поправка (така Определение № 26/15.01.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 7731/2013 г., I г.о.).

В този смисъл, втората въззивна жалба следва да се счита за допълнение към първата /а не като жалба срещу решението по допускане на поправката по смисъла на чл. 247, ал. 4 от ГПК/, т.е. жалбоподателят обжалва решение № 815 от 30.05.2014 г., поправено с решение № 1299 от 24.09.2014 г. по гр. д. № 1484/2011 г. на ВОС относно отхвърлянето на исковете, предявени в пълния им размер, а не като частично предявени.

С оглед гореизложеното, от дължимата такса от 19 114.11 лв. следва да се приспаднат внесените 1 910.63 лв. и 25 лв., като за довнасяне остава сума в размер на 17 178.48 лв. Делото следва да се върне на ВОС за администриране на жалбата, като се довнесе остатъка на държавната такса.

Водим от горното, съдът

 

                                             

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. гр. дело № 449/2014 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за изпълнение на дадените с настоящото определение указания за събиране на държавната такса в пълен размер, след което делото да се върне на Варненския апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                           

 

 

            2.