О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

543

 

30.08.2016 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 30 август 2016 г., две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

      ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

                         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 449 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 213 „а” ГПК и е образувано по частна жалба на А.М.Г. и С.Г.Г., подадена чрез адв.Б.Ж., против определение № 1425/08.06.2016 г., постановено по гр.д. № 2096/2006 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата им по чл. 192, ал.4 от ГПК (отм.) с вх.№ 12996/04.05.2016 г. за изменение на решение № 504/15.04.2016 г. постановено по същото дело в частта му за разноските. Жалбоподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон, като са молили за отмяната му и за връщане на молбата на окръжния съд с указания за произнасяне по  същество. Изложили са съображения, че двумесечният срок по чл. 192, ал.4 от ГПК (отм.) е краен, а не определя начален момент за допустимост на молбата. Позовали са се на съдебна практика в тази насока.

Насрещната страна С. Б., чрез адв. Д., е подала писмен отговор на жалбата, с който е оспорила същата и е молила за оставянето и без уважение. Изложила е съображения за преждевременното подаване на молбата по чл. 192, ал.4 от ГПК (отм.), предвид определения  от закона начален срок от влизане в сила на решението. Позовала се е и е  приложила съдебна практика на ВКС в този смисъл.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за тях, редовна е и допустима, а разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по делото пред първоинстанционния съд се е развило по реда на ГПК (1952 г. отм.), поради което и молбата за изменение на решението на окръжния съд подлежи на разглеждане по реда на чл. 192, ал.4 от ГПК (отм.)

Съгласно разпоредбата на чл. 192, ал.4 от ГПК (отм.) в срок от два месеца след влизане в сила на решението съдът по свой почин или по искане на страните може да измени постановеното решение в частта му за разноските.

От горното следва, че по реда на чл.192, ал.4 от ГПК (отм.) могат да бъдат изменяни само влезли в сила съдебни решения. Това е така, тъй като при разглеждане на делото в по-горна инстанция, би могло да се стигне до разрешаване на спора по различен начин от предходната инстанция, което би се отразило и върху отговорността за разноските. Редът по стария ГПК се различава от предвидения такъв в чл. 248, ал.1 ГПК (2007), при който в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.

В настоящия казус, решението на окръжния съд, чието изменение се е искало от жалбоподателите, не е влязло в сила. То е обжалвано изцяло от страните и към момента по него е налице висящо производство пред въззивната инстанция (в.гр.д. № 431/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд). Това означава, че молбата за изменение на решението в частта за разноските, като преждевременно подадена, е била недопустима и правилно тя не е била разгледана от окръжния съд. В тази насока са и разрешенията, дадени по този въпрос от Върховния касационен съд в преобладаващата и по-нова съдебна практика, на които и насрещната страна се е позовала във възражението си - определение № 69 от 31.01.2014 г. на ВКС по ч.гр.д. № 6426/2013 г., IV г.о.; определение № 432 от 04.04.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1411/2012 г., III г.о.

В този смисъл, обжалваното определение на окръжния съд е съобразено с разпоредбите на материалния закон и като правилно то следва да бъде оставено в сила.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1425/08.06.2016 г., постановено по гр.д. № 2096/2006 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба, в едноседмичен срок от връчването му и при условията на чл.280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.