ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

573./17.09.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   М. МАРИНОВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 449/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частни жалби с вх. № 20583/05.07.2019г. и вх. № 20726/05.07.2019г., подадени от Л.В.Г., чрез процесуален представител адв. М. Д. против определение № 1853/20.06.2019г., постановено по в.гр.д. № 1129/2019г. на ОС – Варна, с което са оставени без разглеждане частните й жалби срещу Определение № 14682/12.12.2018г., протоколно определение от открито съдебно заседание проведено на 14.01.2019г. и Определение № 824/16.01.2019г., всички  постановени по гр. дело № 92/2018 г. на Варненски районен съд.

Твърди се, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, като се излагат аргументи, относими към основателността на оставените без разглеждане от въззивния съд частни жалби. Твърди се също така, че ОС – Варна не се е произнесъл по всички наведени от жалбоподателката доводи и оплаквания. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт.

Частните жалби, имащи идентичен предмет на обжалване, са  подадени в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими. Разгледани по същество същите са неоснователни по следните съображения:

Предмет на обжалване пред ОС – Варна са били актове на първоинстанционния РС – Варна, постановени по гр.д. № 92/2018г., обективирани в Определение № 14682/12.12.2018г., с което назначеното по делото вещо лице е заменено с друго от съдебен район на РС – Сандански, постановено е изслушването му по делегация от РС – Петрич, както и разпитът на допуснат свидетел също да се извърши по делегация от РС – Пловдив; Протоколни определения от открито съдебно заседание, проведено на 14.01.2018г., с които е даден ход на съдебното дирене и допуснат до разпит воден от насрещната страна свидетел и Определение № 824/16.01.2019г., с което е насрочена дата на съдебната поръчка вр. изслушването на вещото лице и извършване на следващите от това действия.

Съгласно изричната разпоредба на чл.274 ГПК на обжалване подлежат определенията, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, както и тези, за които това е изрично предвидено. Определението за даване ход на делото /за разглеждането му в насроченото о.с.з./, както и определенията по доказателствените искания на страните, в това число и преценката на съда относно начина на събиране на допуснатите от него доказателства, не попадат в нито една от тези хипотези. Същите не преграждат по-нататъшното развитие на делото, нито изрично е предвидена тяхната обжалваемост. Процесуалните нарушения, допуснати от първоинстанционния съд, касаещи събирането на доказателствата, са основания за неправилност на постановения от него акт по съществото на спора, поради което и същите могат да бъдат преценявани и отстранявани само по реда на инстанционния контрол на съдебното решение. Едва в това производство въззивният съд ще може да отстрани тези пропуски, в частност ще събере поискани от страната и неправилно недопуснати от съда доказателства. Това важи и в хипотезите на процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на страната да участва в процеса. Самостоятелният контрол на всички тези действия на първоинстанционния съд е недопустим.

Ето защо, като е приел, че частните жалби срещу горните актове на районния съд са недопустими и е оставил същите без разглеждане, ОС – Варна е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1853/20.06.2019г., постановено по в.гр.д. № 1129/2019г. на ОС – Варна, с което са оставени без разглеждане частните жалби на Л.В.Г. срещу Определение № 14682/12.12.2018г., протоколно определение от открито съдебно заседание проведено на 14.01.2019г. и Определение № 824/16.01.2019г., всички  постановени по гр. дело № 92/2018 г. на Варненски районен съд.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                          2.