гр. Варна Гражданско отделение 2014 год.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕ

66                       05 февруари 2014 г.

Апелативен съд - Варна На 05 февруари в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от С. Илиева в. частно гражданско дело № 45 по описа за 2014 година.

Производството е по чл. 278 от ГПК, образувано по жалбата на А.А.С. и Т.Н.С. срещу определението на Варненския окръжен съд № 3714/03.12.2013 г., с което е оставена без разглеждане молбите им с вх. № 32268 и вх. № 33321c искане допуснатото по ч. гр. д. № 2919/2013 г. в полза на КОНПИ обезпечение на бъдещ иск да бъде отменено. Частните жалбоподатели молят за отмяна на обжалваното определение като излагат доводи за неговата неправилност.

В срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК ответната КОНПИ не изразява становище.

С определение №        3820/17.12.2013   г.    ВОС    е    отменил

допуснатото в полза на КОНПИ с определение № 2722/16.09.2013 г. обезпечение на бъдещ иск.

При това положение липсва правен интерес от предприетото с частната жалба въззивно обжалване, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от А.А.С. и Т.Н.С. срещу определението на Варненския окръжен съд № 3714/03.12.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 2919/2013 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. гр. д. № 45/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ЧЛЕНОВЕ

Определението подлежи на/вбжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕ

2.