ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

117

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  21.02.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 45/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Юробанк Ергасиас“ АД, Гърция чрез процесуалния представител адв. Ж.Я. срещу определение № 2767/17.11.2016 год по в.гр.д. № 2115/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 30580/04.11.2016 год срещу действията на ЧСИ С.Я., рег.№ 719 по изп.д. № 201671904000306, изразяващи се в изготвяне на оценка и определяне начална цена на публичната продан на м/к „А. К“, плаващ под флага на Малта. Частният жалбоподател излага доводи, че съдът неправилно е определил процесуалното му качество като ипотекарен кредитор и присъединен взискател, което според въззивника не е в колизия с качеството трето лице по смисъла на чл. 435 ал.4 от ГПК. Посочил е, че с нотариална покана, предшестваща изпълнението, е уведомил длъжника, че по силата на учредената в негова полза корабна ипотека и поради просрочието на задълженията по договора за кредит, упражнява правото си да влезе във владение на кораба. Ог гози момент той счита, че е придобил качеството трето лице, намиращо се във владение на вещта, върху която е насочено изпълнението. Отделно от това той не е изгубил и качеството си на ипотекарен кредитор и присъединен взискател по изпълнителното дело.

Постъпили са отговори от „Булярд корабостроителна индустрия“ АД чрез пълномощника юрисконсулт Р.Л.-В. и от физическите лица – взискатели по изпълнителното дело чрез техния пълномощник адв. Р.Н. ***. В тях се развиват доводи за неоснователност на частната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С разпореждане № 3240/18.09.2015 год по т.д.№ 1503/2015 год на ВОС е допуснато в полза на „Юробанк Ергасиас“ АД изпълнение на съдебно решение, постановено от Висшия съд на Англия, Кралска колегия, и е наложена обезпечителна мярка – арест (задържане) на м/к „Анастасия К“, собственост на „Калирой навигейшън Ко.Лтд. В качеството си на ипотекарен кредитор банката е поискала и с разпореждане от 01.07.2016 год на ЧСИ Ст.Я. е конституирана като присъединен взискател по изпълнителното дело.

По искане на присъединения взискател бил извършен повторен опис на кораба на 20.07.2016 год в присъствието на негов представител. Оценката на кораба е извършена от вещо лице, назначено от съдебния изпълнител, който въз основа на нея с разпореждане от 03.10.2016 год определил началната тръжна цена и насрочил публична продан. Както се установява от приложеното постановление за възлагане от 17.11.2016 год вещта е възложена на присъединения взискател „Юробанк Ергасиас“ АД.

Съдът е сезиран със жалба вх.№ 1539/01.08.2016 год срещу действията са съдебния изпълнител, изразяващи се в изготвяне на оценка на кораба и определяне начална тръжна цена на публичната продан.

Разпоредбите на чл. 435 от ГПК лимитира хипотезите, при които действията на съдебния изпълнител подлежат на обжалване, в частност: взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането или прекратяването на изпълнителното производство. Трето лице има право да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в дена на запора, възбраната или предаването, се намират във владение на това лице.

Съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468 от ГПК началната цена да публичната продан се определя от съдебния изпълнител, който за целта служебно назначава вещо лице. Оценката, както и определената от съдебния изпълнител начална тръжна цена са извън обхвата на съдебния контрол, упражняван върху действията на съдебния изпълнител. Те не могат да бъдат обжалвани нито от участниците в изпълнителното производство, нито от третото лице, чиито права са засегнати от изпълнението. Ето защо ирелевантен в случая е поставения от частния жалбоподател правен въпрос: допустимо ли е съвместяване в качествата на взискател и трето лице по смисъла на чл. 435 ал.4 от ГПК. Без значение са също доводите за недействителност на основанието, въз основа на което са издадени изпълнителните листи на първоначалните взискатели.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че жалбата срещу оценката и определянето на начална цена на публичната продан, е недопустима. Достигайки до същия извод, съставът на ВОС е постановил законосъобразно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2767/17.11.2016 год по в.гр.д. № 2115/2016 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.