ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

564/17.09.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.09.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

  ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 450/2014 г. по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Параходство Български морски флот” АД срещу определение № 2053/14.07.2014 год по гр.д. № 1484/2011 год. на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молба Вх.№ 17358/16.06.2014 год за допълване на решение № 815/30.05.2014 год по делото.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

С молба Вх.№ 17358/16.06.2014 год ищецът „Параходство БМФ” АД е поискал да бъде допълнено решението, постановено по делото, поради пропуск на съда да се произнесе по цялото му искане. С обжалваното определение съдът е оставил искането без уважение, като е приел, че при постановяване на решението си е съобразил направеното изменение на иска, допуснато с определение от 07.11.2013 год.

Този извод на съда е неправилен.

С молба Вх.№ 30636/15.10.2013 год ищецът е изменил исковете си, преминавайки от частични към такива за пълния размер на претенциите. Това изменение на исковете е било допуснато с определение, постановено в съдебно заседание на 07.11.2013 год. Въпреки, че в решението си съдът се е позовал на изменението, допуснато с протоколното определение от 07.11.2013 год, не е възпроизвел неговото съдържание, а погрешно е приел, че исковете са частични и ги е разгледал като такива. Диспозитивът на решението съдържа произнасяне по частичните искове в първоначално предявените размери, но не и в пълния размер на претенциите след изменението от 07.11.2013 год.

Ето защо настоящият състав намира, че определението, с което искането за допълване на решението е оставено без уважение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд, който е компетентен да се произнесе по него.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ определение № 2053/14.07.2014 год по гр.д. № 1484/2011 год. на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молба Вх.№ 17358/16.06.2014 год за допълване на решение № 815/30.05.2014 год по делото.

ИЗПРАЩА делото на същия съд за произнасяне по искането, след което същото да се върне на Апелативен съд Варна за разглеждане на постъпилите въззивни жалби.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          2.