О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

82

Гр. Варна, _08_.02.2017 год.

         ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _08_.02. през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

като разгледа докладваното от съдията Христова

 в.гр.д. № 450 по описа за 2015 год. намира следното:

********************************************

         Постъпила е молба от „РОСА ФЕРОСА“ ЕООД, ЕИК 202865866, гр. Варна, за издаване на обратен изпълнителен лист за въвод във владение на два недвижими имота, поради последваща отмяна на въззивно решение, въз основа на което е издаден изпълнителният лист, и отхвърляне на претенцията с влязло в сила решение на ВКС.

         За да се произнесе, съставът на ВАпС взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 245, ал.3 ГПК.

Подадената молба е за издаване на обратен изпълнителен лист за въвод във владение, по отношение на имоти, обект на въвод във владение, извършен от ЧСИ Илиана Станчева на 30.03.2016 год.по изп.д. 20167120400092, след издаване първоначално на изпълнителен лист въз основа на въззивно решение на ВАпС, гражданско отделение по гр.д. 450/2015 год., на 15.12.2015 год., за което е извършено и отбелязване на решението на ВАпС.

С настоящата молба са представени доказателства, протокол за принудително отнемане на недвижим имот, от който е видно, че по издадения изпълнителен лист е образувано посоченото изпълнително дело на ЧСИ Илияна Станчева, като решението на ВАпС е изпълнено.

С влязло в сила на 06.01.2017 год. решение на ВКС по гр.д. 1091/2016 год. на ВКС, ІІ ГО, решението на ВАпС и отменено, а искът по чл. 108 ЗС е отхвърлен.

Налице са всички предпоставки за издаване на обратния изпълнителен лист: изпълнено е предварително въззивно решение, по което е осъществен въвод във владение на два недвижими имота, вземане, възникнало въз основа на изпълнителен лист, издаден на основание въззивно решение. След отмяна на това решение, вземането понастоящем е отречено с влязло в сила съдебно решение. В същия смисъл е и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4/2013 год. на ОСГТК на ВКС, т.13: „Правото на обратен изпълнителен лист по чл.245, ал.3 ГПК възниква за длъжника при събрани суми в изпълнителното производство за погасяване на вземане, което не съществува към момента на приключване на съдебното дирене в исковото производство, но не е съществувало и към момента на осъщественото принудително изпълнение. Обективните предели на силата на пресъдено нещо, когато правото е отречено, обхваща установяване, че правото никога не е съществувало или че е съществувало от момента на неговото възникване, но се е прекратило или погасило към момента на приключване на съдебното дирене.”

Молбата по чл. 245, ал.3 ГПК следва да бъде уважена изцяло, като се издаде и обратен изпълнителен лист.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОСЪЖДА Р.Д.Я. ЕГН **********,***, ДА ПРЕДАДЕ на "РОСА ФЕРОСА", ЕООД, ЕИК 202865866, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Парижка комуна” №14, ет.5, владението върху следните недвижими имоти, както следва: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.152.3.2, представляващ ателие, находящо се в гр. Варна, Община Варна, ул. "Възраждане" № 10, разположено на първи партерен етаж, а по документ за собственост - ателие с гараж № 1 с предназначение - за здравни и социални услуги, с площ от 41.40 кв.м., състоящ се от гараж, баня-тоалет, ателие, при граници по акт за собственост: ул. "Възраждане", ателие с гараж № 2 и вътрешен двор, и при граници по карта: на същия етаж - няма съседи, под обекта - няма съседи, над обекта - обект 10135.1502.152.3.5, обект 10135.1502.152.3.4, ведно с 3.6523 % ид.ч., равняващи се на 9.19 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор 10135.1502.152.3 и от правото на строеж, както и съответните 10 кв.м. ид.ч. от мястото върху което е построена сградата, представляващо поземлен имот с кадастрален идентификатор 10135.1502.152, находящ се в гр. Варна, Община Варна, ул. "Възраждане" № 10, целия с площ по акт за собственост от 196 кв.м., а по карта - с площ от 200 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - високо застрояване, стар идентификатор - няма, номер по предходен план: кв. 507, парцел II-2, при граници по документ за собственост: улица, ПИ № 118, ПИ № 120 и ПИ № 122, а по карта имот 10135.1502.150, имот 10135.1502.151, имот 10135.1502.154, имот 10135.1502.153 и имот 10135.1502.149, придобит на основание договор за покупко продажба оформен с НА № 109/2007г. и 2.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 101135.2564.1529, находящ се в гр. Варна, Община Варна, район Приморски, с административен адрес по актуална кадастрална карта - Вилна зона, ул. „26”, № 15, а по предходен акт за собственост – м. „Свети Константин”, с площ по акт за собственост 1186 кв.м., а по карта - с площ от 1061 кв.м., а по предходна скица - с площ от 900 кв.м., с трайно предназначение -урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - ниско застояване, номер по предходен план - 2397, кв. 53, парцел VIII-1055, при граници по акт за собственост: УПИ XXVIII-1055 и улица XXVI, а по карта: имот 10135.2564.1423, имот 10135.2564.1058, имот 10135.2564.1530, имот 10135.2564.1071 и имот 10135.2564.1055, както и построените в имота постройки, представляващи по акт за собственост: стая, навес, клозет и гараж, без посочени площи по акт за собственост, а по кадастрална карта: сграда с кадастрален идентификатор 10135.2564.1529.1, находяща се в гр. Варна, Община Варна, район „Приморски", с административен адрес по актуална кадастрална карта – ул. „26” № 15 на един етаж, със застроена площ от 49 кв.м., с предназначение - друг вид сграда за обитаване, с площ по удостоверение за данъчна оценка от 49 кв.м. и сграда с кадастрален идентификатор 101135.2564.1529.2, находяща се в гр. Варна, Община Варна, район „Приморски", с административен адрес по актуална кадастрална карта – ул. „26", № 15, на един етаж, със застроена площ от 49 кв.м., с предназначение - друг вид сграда за обитаване, с площ по удостоверение за данъчна оценка от 49 кв.м., след отмяна на въззивно решение по гр.д. 450/2015 год. на ВАпС, по което е допуснато предварително изпълнение, на осн. чл. 245, ал.3 ГПК.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ НА „Роса Фероса“ ЕООД, гр. Варна, за което да се извърши отбелязване на решението на ВапС, г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от съобщаването му страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: