О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

533

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …11. 09.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№450/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя П.Г.Д.., чрез процесуалния представител главен инспектор в ТД на КПКОНПИ - Варна Д. Г., против определение №2149/22.08.2018г., постановено по ч.гр.д.№1796/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което върната подадената КПКОНПИ молба за допускане обезпечение на бъдещ иск и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Подадено е искане от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по реда на чл.37 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, вр. чл.390, ал.1 от ГПК за допускане обезпечение на бъдещ иск против Д.К.К. и Н.Г.Д. с пр.осн. чл.74 от ЗОПДНПИ/отм./.

На осн. чл.11, ал.1, т.1, вр. чл.21, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ е взето от КПКОНПИ решение №549/25.07.2018г. за образуване на производство по ЗОПДНПИ/отм./ срещу Д.К.К. и за внасяне на искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск против Д.К.К. и Н.Г.Д. с цена на иска 230 288, 42лв. за отнемане от тях в полза на държавата на посоченото в решението незаконно придобито имущество  - МПС, парични суми, представляващи стойност на отчуждено недвижимо и движимо имущество, парични суми, представляващи равностойност на притежавани и на отчуждени дружествени дялове, парична сума, представляваща предоставен паричен заем и парични суми, постъпили по банкови сметки, всички придобити в периода на проверката, а именно от 19.06.2007г. до 19.06.2017г.Проверката пред комисията е образувана с протокол от 19.06.2017г. по чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ на директора на ТД на КОНПИ Варна по постъпило уведомление по чл.25, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ от 13.06.2017г. от ОП-Варна за привличане на Д.К. като обвиняем за престъпление по чл.159Б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159А, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.26 от НК, попадащо в приложното поле на чл.22, ал.1, т.5 от ЗОПДНПИ /отм./.Взето е решение да се внесе искане за допускане на обезпечение чрез налагането на обезпечителни мерки запор върху МПС и запор върху банкова сметка.

***, че КПКОНПИ ще предяви иск за отнемане на посоченото в молбата незаконно придобито имущество против Д.К.К. и свързаното лице Н.Г.Д., за придобиването на което не е установен законен източник при установено в хода на проверката значително несъответствие - 313 416, 77 лв. в имуществото на проверяваното лице по см. на чл.21, ал.2, вр.§1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./.Претендира се да бъде допуснато неговото обезпечение чрез налагане на посочените обезпечителни мерки.

При постановяване на горепосоченото решение №549/25.07.2018г. КПКОНПИ /наричана по-долу комисията/ е действала в състав заместник-председател и двама други членове, решението е взето с единодушие от тези трима членове, мотивирано и подписано от същите.

Съгласно чл.8, ал.1 от ЗПКОНПИ комисията е колективен орган, който се състои от петима членове - председател, зам-председател и трима други членове.Съгласно чл.13, ал.2, изр.1 от ЗПКОНПИ решенията на комисията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове.Изискване за пълен кворум/петчленен/ за провеждане на заседанията на този колективен административен орган не е въведено в закона.Съгласно чл.163, ал.1 от Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация /приет на осн. чл.23 от ЗПКОНПИ, обн.ДВ, бр.55/18г., в сила от 03.07.2018г./ заседанията на комисията се считат редовни, ако на тях присъстват най-малко трима от членовете на комисията, съгласно ал.6 коми - сията се произнася с решения с явно гласуване, взети с мнозинство повече от половината от членовете, а съгласно ал.8 и ал.9 решенията се подписват от всички членове, участвали в гласуването и се считат за взети, след като са подписани от присъстващите членове.

Аналогична като горецитираната е била и предходната уредба, а именно в чл.11, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ и чл.30 от Правилник за устройството и дейността на КОНПИ и на нейната администрация /обн.2013г., отм. 03.07.2018г./, както и в чл.13, ал.3 от ЗОПИППД/отм./ и чл.36 от Правилник за устройството и дейността на КУИППД /обн. 2008г., отм.2013г./.По приложението на последните две норми е формирана съдебна практика - определение №382/12.11.2008г. по ч.гр.д.№1969/08г., ВКС, ІV гр.о. /въз -произвеждано и в последващи актове на ВКС по същия поставен въпрос/.

Няма основание да се приеме, че цитираната норма от сега действащия Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация е в противоречие с разпоредбите на ЗПКОНПИ.Не е въведено в закона и изискване, че комисията може да заседава само в присъствието на нейния председател, напротив предвидено е изрично, че при отсъствието на председателя, той се замества от зам-председателя - чл.14, ал.3 от ЗПКОНПИ и чл.13, ал.1, т.2 от Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация.Аналогична е била уредбата и в цитираните отменени актове, като по тяхното приложение също е съз -дадена съдебна практика - напр. определение №210/27.03.2013г. по ч.гр.д.№2077/ 13г., ВКС, ІІІ гр.о., определение №407/04.10.2012г. по ч.гр.д.№392/12г., ВКС, ІІ гр.о. и др./.

Предвид гореизложеното съдът приема, че при постановяването на решение №549/25.07.2018г. КПКОНПИ е действала в предвидения в закона състав и с изиску -емото мнозинство.При надлежно постановено решение за образуване на производ -ство по ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ и за внасяне на искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск, следва да се приеме, че първоинстан -ционният съд е бил надлежно сезиран, предвид което неправилно с обжалваното определение е прието, че образуваното пред ВОС производство е недопустимо и същото е прекратено.Определението следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №2149/22.08.2018г., постановено по ч.гр.д.№1796/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: