О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

…569/25.09.2018 год.

 

гр. Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова в.ч.гр.д. № 451 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК.

Подадена е частна жалба от процесуалния представител на КПКОНПИ, срещу определение № 2150/22.08.2018 год. на ОС Варна по гр.д. № 1795/2018 год., с което е върната молбата на жалбоподателя за обезпечаване на бъдещ иск и е прекратено производството по делото.

В жалбата се излагат подробни доводи за неправилност на определението. Моли се за отмяна на същото и връщане за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

Пред ОС Варна е депозирано искане от КПКОНПИ за допускане на обезпечение на бъдещ иск против С.В.А., И.С.А. и В.А.Я. с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ /отм./.

С решение № 551/25.07.2018 год. КПКОНПИ взема решение за образуване на производство по ЗОПДНПИ /отм./ срещу С.В.А., И.С.А. и В.А.Я., както и за депозиране на искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск против същите с цена на иска 212 803, 35 лв. за отнемане от тях в полза на държавата на подробно посоченото в решението незаконно придобито имущество. Проверката пред комисията е образувана с протокол от 21.07.2017 год. по чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./ на директора на ТД на КОНПИ Варна по постъпило уведомление по чл. 25, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./ от 18.07.2017 год. от ОП-Шумен за привличане на С.А. като обвиняема за престъпления по чл. 255, ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, попадащо в приложното поле на чл. 22, ал. 1, т. 18 ЗОПДНПИ /отм./ и по чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, непопадащо в приложното поле на чл. 22, ал. 1, т. 10 ЗОПДНПИ /отм./.

При постановяване на горепосоченото решение № 551/25.07.2018 год. КПКОНПИ е действала в състав заместник-председател и двама други членове. Решението е взето с единодушие и е подписано от същите.

Съгласно чл. 8, ал. 1 ЗПКОНПИ комисията е колективен орган, който се състои от петима членове - председател, зам-председател и трима други членове. Според чл. 13, ал. 2, изр. 1 ЗПКОНПИ решенията на комисията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове. В чл. 163, ал. 1 от ПУД на КПКОНПИ и на нейната администрация /в сила от 03.07.2018 год./ се предвижда, че заседанията на комисията се считат редовни, ако на тях присъстват най-малко трима от членовете на комисията. Аналогична е и предходната уредба - чл. 11, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./ и чл. 30 от ПУД на КОНПИ и на нейната администрация /обн. 2013 год., отм. 03.07.2018 год./, както и чл. 13, ал. 3 ЗОПИППД /отм./ и чл. 36 от ПУД на КУИППД /обн. 2008 год., отм. 2013 год./.

Съобразно предвидената възможност в чл. 14, ал. 3 ЗПКОНПИ и чл. 13, ал. 1, т. 2 ПУД на КПКОНПИ и на нейната администрация, при отсъствие председателят се замества от зам-председателя.

Предвид горното, настоящият съдебен състав намира, че при постановяването на решение № 551/25.07.2018г. КПКОНПИ е действала в предвидения в закона състав и с изискуемото мнозинство, поради което първоинстанционният съд е бил надлежно сезиран.

С оглед на горното, обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, а делото върнато на ОС Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2150/22.08.2018 год. на ОС Варна по гр.д. № 1795/2018 год., с което е върната молбата на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на ОС Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                           2.