О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

600/26.09.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 26. 09.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№451/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от И.М.Д. против определение №796/08.03.2019г., постановено по в.гр.д.№387/19г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без раз - глеждане подадената от И.М.Д. жалба с вх.№00506/16.01. 2019г. чрез пълномощника й Е.Й. Д. против действията на ЧСИ №895 – Л. С. по изп.д. №20178950401632 - проведен търг, на който е изнесен на публична продан и възложен на М. К. недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Мадара”№20, ет.5, собственост на И.М.Д..В жалбата и уточняващите молби към нея от 05.08.2019г. и 06.08.2019г., депозирани от назначения въз основа на предоставена на И.Д. правна помощ след подаване на частната жалба особен представител на страната адв.П. Т. се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същите подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от страната жалба.

Въззиваемите страни „Банка Пиреос България”АД, „Матико 2000”ООД, А. Кра- симирова С., А.Т.Т. и С.В.К., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№387/19г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по по - дадената от И.М.Д. чрез процесуалния й представител Е. Й. Д./дъщеря/ жалба вх.№00506/16.01.2019г./по описа на ЧСИ/ против действие на ЧСИ Л. С., рег.№895, район на действие ОС-Варна, по изп.д. №20178950401632 - Постановление от 12.12.2018г. за възлагане на недви- жим имот - самостоятелен обект с идентификатор 10136.2559.206.1.10 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., представляващ апартамент №10, с адм.адрес гр.Варна, ул.”Мадара”№ 20а, ет.5, със застроена площ от 38, 91 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при съответни граници, ведно с изба №10 с площ от 2, 94 кв.м., при съответни граници, както и 3, 7697% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо ПИ с идентификатор10135.2559.206, собственост на И.М.Д., върху М. С. К. за сумата от 53 108лв.

В жалбата, инициирала производството пред ВОС, И.Д. излага, че е собственик на недвижимия имот, предмет на проведената по изп.дело публична продан, възложен на купувача от проданта М. С. К..Твърди, че не е била уведомена от ЧСИ за провежданата публична продан на недвижимия имот, поради което и не е могла да участва в нея, за да закупи имота си.Налице е досъдебно производство, образувано с постановление на ВРП от 2018г., за извър - шено престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК от лицето С.В.К.-управител на дружеството строител „Матико 2000”ООД към момента, когато тя е закупила имота, което я е въвело в заблуждение, че дружеството ще заплати необходимата стойност за покриване на ипотеката върху имота и тя ще го придобие чист от тежести.Ако е знаела, че строителят няма да покрие ипотеката, не би сключила договор за покупко-продажба на ипотекиран имот, така щото да отговаря впоследствие като ипотекарен длъжник.Претендира възлагателното постановление да бъде отменено. 

Въззиваемите страни „Банка Пиреос България”АД, „Матико 2000”ООД, А. К.С., А.Т.Т. и С.В.К., редовно уведомени, не са подали възражения по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20178950401632 е образувано на 28.09.2017г. въз основа на три изпълнителни листа, издадени в заповедни производства, съответно от 29.11.2012г. по ч.гр.д.№17551/12г. по описа на ВРС, от 30.11.2012г. по ч.гр.д.№17557/12г. по описа на ВРС и от 12.09.2013г. по ч.гр.д.№4240/13г. по описа на ВРС, с всеки от които длъжниците „Матико 2000”ООД, А.К.С., А.Т.Т. и С.В.К. са осъдени да заплатят солидарно на „Банка Пиреос България”АД посочените в листите суми, дължими по първия лист по договор за банков кредит №772/18.06.2007г., по втория по договор за банков кредит №1373/19.10.2007г., ведно с анекси към него и по третия лист по договор за банков кредит от №644/06.06.2008г., ведно с анекси към него.Първона -чално по трите изп.листа са били образувани изп.дела при други ЧСИ, по които са извършвани частични погашения, които впоследствие са прекратени и изп.листи върнати, като взискателят е посочил в молбата си за образуване на производството размерите на оставащите непогасени задължения, които претендира за събиране.С молбата за образуване на изп.дело принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към притежавания от И.М.Д. недвижим имот с идентификатор 10136.2559.206.1.10 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., пред -ставляващ апартамент №10, с адм.адрес гр.Варна, ул.”Мадара”№ 20а, ет.5, право - то на строеж за който тя е придобила с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№52/12.02.2009г. на нотариус с рег.№192, поправен с н.а.№126/16.09.2009г.

За обезпечаване на цялото вземане на „Банка Пиреос България”АД по договор за банков кредит №1373/19.10.2007г., сключен с „Матико 2000”ООД за сумата от 250 000 евро, заедно с всички  лихви, такси, комисионни и разноски върху тази су -ма, „Матико 2000”ООД  е учредило с н.а.№136/22.10.2007г. на нотариус с рег.№480 договорна ипотека върху притежавания от дружеството недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Мадара”№ 20а, представляващ УПИ ІІ-6422, 6423, кв.30 по плана на 17 п.р. на гр.Варна, с площ от 389 кв.м., ведно с правото на строеж върху имота, както и върху всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения  върху имота.

За обезпечаване на част от главницата по договор за кредит №644/06.06.2008г., а именно в размер на 24 400 евро, заедно с всички лихви, неустойки, такси, комисионни и разноски върху тази сума, „Матико 2000”ООД  е учредило с н.а.№56/ 13.06.2008г./поправен с н.а.№96/20.06.2008г./ на нотариус с рег.№480 договорна ипотека върху притежаваното от дружеството право на строеж за обект - горепо- сочения апартамент №10/подробно описан в акта/ в жилищната сграда, която ще се изгради в УПИ ІІ-6422, 6423, кв.30 по плана на 17 п.р. на гр.Варна, с площ от 389 кв.м. и адрес гр.Варна, ул.”Мадара”№ 20а въз основа на разрешение за строеж от 14.02.2008г. и одобрени инвестиционни проекти от 31.03.2008г.

Възбрана върху недвижимия имот е вписана в СВ-Варна на 05.10.2017г.С нарочно постановление на ЧСИ от 13.11.2017г., изменено с постановление от 20.12. 2017г., И.М.Д. е конституирана от ЧСИ като длъжник по изп.де - ло в качеството й на трето лице, закупило от „Матико 2000”ООД правото на строеж за апартамент №10 с н.а.№52/12.02.2009г., т.е. след учредяване от собственика на ипотека за обезпечаване вземането на банката по двата горецитирани договори за банков кредит, поради което и отговарящо с недвижимия имот за задълженията на длъжниците по изп.дело по изп.лист по ч.гр.д.№4240/13г. до размера от 24 000 евро, ведно с лихви, такси и разноски, и по изп.лист по ч.гр.д.№17557/12г.За посо -ченото конституиране и за насрочването на опис на имота за 21.12.2017г. И.М. е лично уведомена на 24.11.2017г.Описът е извършен на 21.12.2017г., като за пазач на имота е назначена Е. Й. Д./дъщеря на И.М./, която съгласно представеното по изп.дело пълномощно с нотариално заверен подпис е упълномощена да я представлява и подписва пред всички части и обществени организации и фирми.Изготвено е заключение за пазарна оценка на описания имот, предявено на И.М. чрез Е.Д. на 04.01.2018г.Насрочена е публична продан за периода 17.04. 2018г.-17.05.2018г., за което И.М. е уведомена чрез Е.Д..Проданта е обявена за нестанала поради неявяване на купувач с постановление на ЧСИ от 18.05.2018г.Насрочена е нова продан за периода 06.07. 2018г.-06.08.2018г., също обявена за нестанала поради неявяване на купувач.И. М. е обжалвала насочване на изпълнението върху недвижимия имот с твърдения, че същият е единствен и като такъв несеквестирум, както и отказът на ЧСИ да спре принудителното изпълнение, като жалбите й са оставени без уваже -ние от ВОС.

След обявяване на втората продан също за нестанала и по искане на взиска -теля е изготвена нова оценка, възлизаща съгласно СТЕ на 66 260лв.С разпореж -дане от 28.09.2018г. е насрочена нова публична продан за периода 05.11.2018г.-05. 12.2018г. при цена 53 008лв./80% от пазарната оценка/, за което И.Д. е била уведомена чрез упълномощения от нея с пълномощно от 26.03.2018г. про -цесуален представител по изп.дело адв.М.П..С протокол от 06.12.2018г. за купувач е обявен единственият подал наддавателно предложение участник в про -данта Маринела Стефанова Костова/наддавателно предложение вх.№933/30.11. 2018г. по описа на ВРС с внесен задатък на същата дата съгласно приложеното по изп.дело платежно нареждане/ за предложената от нея цена от 53 108лв.След внасяне на 06.12. и на 10.12.2018г. /при спазване срока по чл.492, ал.3 от ГПК/ на разликата между предложената цена и внесения задатък от обявения за купувач е издадено на 12.12.2018г. процесното постановление за възлагане.Съобщението за изготвеното постановление за възлагане е връчено на упълномощения представи -тел на И.Д. и нейна дъщеря Е. Д. на 03.01.2019г.

Съгласно императивната норма на чл.436, ал.1 от ГПК срокът за обжалване действията на ЧСИ е едноседмичен и когато страната не е присъствала при извършването им, той тече от деня на съобщението.В настоящия случай срокът е започнал да тече от връчване на съобщението/връчено надлежно на упълномощен представител на страната/нейната дъщеря/ и съответно е изтекъл на 10.01.2019г. /присъствен ден/.Жалбата е подадена по пощата на 15.01.2019г. съгласно пощен -ското клеймо върху лицевата част на плика, т.е. след изтичане на преклузивния срок за обжалване и като такава е недопустима.Независимо от горното, дори и жалбата да бе подадена в срок, същата отново би била недопустима по следните съображения. 

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Законодателят е изброил лимитатив - но кръга на лицата, които са процесуално легитимирани да обжалват постановле -нието, и основанията, поради които същото може да се обжалва.Жалбоподателката И.Д. има процесуалното качество длъжник в изпълнителното производство /т.2 от ТР №4/17 от 11.03.2019г. на ОСГТК на ВКС/, предвид което е легитимирана да обжалва в това си качеството постановлението за възлагане.В жалбата й, обаче не са изложени основания от вида на предвидените в чл.435, ал.3 от ГПК, а именно наддаването да не е било извършено надлежно или имуществото да не е било възложено по най-високата предложена цена.Изложените възражения са единство относно твърдяното извършено престъпление измама от управителя на дружество- то „Матико 2000”ООД, при продажбата на И.Д. на правото на строеж за процесния недвижим имот и образуваното по този повод досъдебно производство, които в настоящия случай са ирелевантни.Този порок на жалбата пред ВОС, съот -ветно ненадлежното сезиране на съда, не може да се санира чрез изложените в цитираните молби от 05.08.2019г. и 06.08.2019г. възражения от особения предста -вител на страната, вече такива по чл.435, ал.3 от ГПК.Следва да бъде посочено, че страната не е поискала правна помощ до преди постановяване на обжалваното определение, т.е. при подаване на жалбата пред ВОС, а едва по повод неговото обжалване.За пълнота на изложението следва да бъде посочено и, че оплаква -нията в цитираните молби са неоснователни, доколкото И.Д. е била надлежно уведомявана от ЧСИ лично, а и чрез упълномощения й представител и дъщеря Е.Д. и чрез адв.М.П., както за конституирането си в произ -водството в качеството на ипотекарен длъжник, така и за налагането на възбрана, извършването на опис, насрочването на публични продани и изготвянето на оценки. Подаденото единствено наддавателно предложение съдържа всички необходими реквизити и е отразено във входящия регистър на съда, участникът е внесъл необ -ходимия задатък, проданта е надлежно разгласена, в срок е внесен и дължимият остатък от продажната цена след приспадане на задатъка.    

По изложените съображения съдът приема, че подадената пред ВОС жалба е недопустима, предвид което образуваното по нея производство подлежи на прекра- тяване.Обжалваното определение като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №796/08.03.2019г., постановено по в.гр.д. №387/19г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: