О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   №597 /28.10.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                               ЧЛЕНАОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                      ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 452 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.230, във връзка с чл.229, ал.1,т.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.Х.Н. *** срещу определение № 2638/05.09.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 420/2013 година, с което е отказано възобновяване на  производството по него.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Молбата на жалбоподателя до ВОС за възобновяване на производството по гр.д.№ 420/2013 година е основателна, поради което обжалваното определение следва да се отмени. Позовавайки се на представени по делото доказателства за правоприемство по закон и по завещание на починалия ответник Е.И.П. ищецът-жалбоподател е поискал да бъдат конституирани и двете групи наследници като ответници по предявения иск, тъй-като няма законово ограничение за  това, още повече, че има вероятност те да се конкурират за права от наследството.

От друга страна, доколкото се установи, че някои от тези лица не са надлежна страна в процеса, съдът е оправомощен да прекрати участието им в него.

Даденият отговор на частната жалба от адв. Соня Стаматова, в качеството й на процесуален представител на починалия ответник, не може да бъде взет предвид от настоящата инстанция, тъй-като съгласно 41, ал.1 от ЗЗД  правата й да представлява починалото лице са прекратени, а същевременно все още не е приета за пълномощник на двамата наследници по завещание-М. и Ива Фотеви.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2638/05.09.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 420/2013 година  и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.