РЕШЕНИЕ

 

190

 

Гр.Варна,  18.12.2017 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18.12.2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

              Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 452 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК и е образувано по молба на ТБ „Инвестбанк“ АД, подадена чрез адв. Йорданка Джамбазова, изпратена по компетентност от Добричкия окръжен съд в частта, с която се настоява за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 158 от 26.10.2015 г., постановено по в.гр.д.№ 452/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд относно посочения в диспозитива на решението ЕГН на ищеца М.Х.С., като вместо „ЕГН **********“ се чете „ЕГН **********“.

Лицата на насрещната страна – Г.А.С. и М.Х.С. са подали писмен отговор на молбата, с който са оспорили същата  и са молили за отхвърлянето й. Навели са съображения, че исковата молба е подадена от лице с ЕГН **********, което е вписано и от съда в решението, че ответникът не е възразил срещу посоченото ЕГН в срока по чл.131 от ГПК, а освен това не е налице и писмено доказателство за ЕГН-то на ищеца, от което да се налага извода, че то следва да се поправи.

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Трайна и непротиворечива е съдебната практика, че по реда на чл. 247 от ГПК, могат да се поправят и допуснати технически грешки от страните, включително и погрешно посочване на ЕГН.

В настоящия случай, в исковата си молба, ищецът е посочил  ЕГН ********** и то е вписано в диспозитива на съдебното решение на апелативния съд. От мотивите на решението се установява действителната воля на съда относно материално-правната и процесуално-правната легитимация на ищеца С. и няма съмнение в неговата самоличност. В приложеното по делото кредитно досие се намира копие от личната карта на ищеца С., видно от която десетата цифра от ЕГН –то му не е „3“, а е „9“. При извършената от настоящата инстанция служебна справка в Националната база данни, също се установява, че вярното ЕГН на ищеца е „**********“,  а не посоченото от него „ЕГН **********“. Следователно, налице е допусната техническа грешка от страната в изписаната последна цифра от ЕГН – то на М.С., която грешка следва да бъде поправена по реда на чл. 247 от ГПК.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА, на осн. чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 158 от 26.10.2015 г., постановено по в.гр.д.№ 452/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд относно посочения в диспозитива на решението ЕГН на ищеца М.Х.С., като вместо погрешно изписания „ЕГН **********“ следва да се чете „ЕГН **********“.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: